התפטרות המעניקה לעובד זכויות של מפוטר
דף הבית  >>  >>  הרשם  |  התחבר
מאמרים

התפטרות המעניקה לעובד זכויות של מפוטר 

מאת    [ 29/06/2010 ]
מילים במאמר: 1097   [ נצפה 5210 פעמים ]

 
 

התפטרות בדין מפוטר - אימתי?

הזכות לקבלת פיצויי פיטורין אינה זכות שהוקנתה לעובד בכל מקרה של סיום יחסי עובד מעביד. הכלל המנחה הינו כי עובד אשר עבד ברציפות, שנה אחת או יותר, אצל אותו מעביד או במקום עבודה אחד ופוטר מעבודתו, יהיה זכאי לקבלת פיצויי פיטורין.

אם כך, ידוע ונהיר בקרב כלל העובדים, שעובד אשר פוטר על ידי מעבידו זכאי לקבלת פיצויי פיטורין. אך מה באשר למקרה בו גמלה בליבו של העובד ההחלטה להתפטר? האם במקרה זה הוא זכאי לקבלת פיצויים ממעבידו? אם נשאל את מרבית העובדים, התשובה שנקבל הינה לבטח, ששעה שהחליט העובד להתפטר יש לראות בכך ויתור מצידו על זכותו לקבלת פיצויים. ככלל, העובדים מכירים רק צד אחד של המטבע אך אין הם מכירים את צידו השני- אותו צד שיכול להעשיר, תרתי משמע, את זכויות העובדים. במלים אחרות, מטרת מאמר זה הינה להטיל אור על גבולות הגזרה של התפטרות העובד, שעדין יכול ויהיה העובד זכאי לקבלת פיצויים בגין התפטרות זו.

המסגרת הנורמטיבית העוסקת בעניין דנן הינו חוק פיצויי פיטורין, תשכ"ג- 1963 (להלן: "החוק"). חוק זה מפרט ומדגיש מהם המקרים של התפטרות, אותם רואה המחוקק לנגד עיניו, ככאלה שייחשבו כאקט פיטורין, ולצידם זכאותו של העובד לקבלת פיצויים. לנוחיות הקוראים בכלל והעובדים בפרט, מובאים להלן המקרים שאותם בא מאמר זה להאיר, ולהוות מעין מדריך בסיסי עבורם בכל אשר ייפנו. יובהר, שעל פי לשון החוק הנ"ל, נדרש לעמוד בתנאים נוספים, אשר לא יפורטו במסגרת מאמר זה אך הם נוגעים לכל אחד מהמקרים שיובאו להלן ויש לקיימם. זאת על מנת לבוא בגדרם של הקריטריונים שקבע המחוקק  על מנת שמעשה התפטרות יכול ותחשב כמעשה פיטורין.

להלן דוגמאות מספר, אשר אינן מהוות רשימה סגורה, למקרים שייחשבו כמעשה התפטרות בדין מפוטר, בכפוף לקיום התנאי של עבודה במשך שנה ברציפות אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה וקיומם של יחסי עובד מעביד:

1. עובד שנאלץ להפסיק עבודתו עקב פטירה או פשיטת רגל של המעביד זכאי לקבלת פיצויי פיטורין כאילו פוטר. 2. עובד שנפטר, ישלם המעביד לשאריו, פיצויי פיטורין, כאילו פוטר העובד. 3. התפטרות עובד בעקבות העתקת מקום מגורים, דינה כמעשה פיטורין לעניין הזכות לקבלת פיצויי פיטורין במידה שעומדת בתנאים שנקבעו לעניין זה בחוק פיצויי פיטורין, ובתקנות פיצויי פיטורין (חישוב פיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורין), התשכ"ד- 1964. 4. עפ"י סעיף 11(א) לחוק, התפטרות בשל הרעה מוחשית בתנאי העבודה או נסיבות אחרות שבהן אין לדרוש מהעובד שימשיך בעבודתו. יובהר, כי על פי  הפסיקה חובה על העובד, טרם התפטרות מצידו, להתריע בפני המעביד על ההרעה שהוא חש מצידו בתנאי עבודתו,  ולאפשר לו (למעביד) בכך הזדמנות לפעול להסרת אותה הרעה או פגיעה בתנאי העסקתו. 5. סעיף 6 לחוק קובע כי עובד שהתפטר לנוכח מצב בריאותו או מצב בריאותו של בן משפחתו, ולנוכח הממצאים הרפואיים, תנאי העבודה ושאר נסיבות העניין הייתה סיבה מספקת למעשה התפטרות, התפטרות זו דינה כמעשה פיטורין לעניין פיצויי פיטורין (בכפוף להצגת מסמכים רפואיים, תנאי העבודה ושאר נסיבות העניין). בהקשר זה יצוין, שבן משפחה = בן זוג (לרבות - ידוע בציבור), ילד (לרבות מאומץ או חורג), הורה, נכד, סב או הורה של בן זוג הגר עמו ועיקר כלכלתו עליו. 6. סעיף 7(א) לחוק קובע כי עובדת שהתפטרה, תוך 9 חודשים מיום שילדה, על מנת לטפל בילדה, או אימצה ילד שטרם מלאו לו 13 שנה (ובלבד שניתן צו אימוץ), יראו  התפטרות זו, לעניין חוק זה, כמעשה פיטורין.  יובהר, כי אב עובד יכול להתפטר תוך 9 חודשים מיום שנולד ילדו, על מנת לטפל בילד, והתפטרות זו תזכה אותו בקבלת פיצויי פיטורין עפ"י סעיף 7 לחוק ובלבד שנתקיים בו אחד התנאים שלהלן: בת זוגו של העובד הועסקה כעובדת במשך 6 חודשים רצופים לפחות בסמוך לפני יום התפטרותו. בהקשר זה יצוין, שאף תקופת הפסקה בעבודה שבה נמשכים יחסי עובד    מעביד, תחשב כעבודה. בנוסף, לעניין התנאים המנויים נדרש, שהילד יהא בחזקתו הבלעדית של האב, או בטיפולו הבלעדי מחמת נכות או מחלה של בת זוגו, שבת זוגו של העובד הייתה עובדת עצמאית במשך 12 חודשים רצופים לפחות בסמוך לפני יום הלידה, ולא הפסיקה את עיסוקה לצורך טיפול בילד. 7. עפ"י סעיף 7א לחוק, כאשר התפטרה עובדת עקב שהייה במקלט לנשים מוכות, אשר אושר ע"י לשכת הסעד או משרד העבודה והרווחה, רואים את התפטרות זו כמעשה פיטורין, ובלבד שסמוך לפני התפטרות זו שהתה במקלט תקופה של 60 ימים לפחות. 8. התפטרות עובד סמוך לפני התגייסותו לשירות סדיר/שירות לאומי/שירות אזרחי - סעיף 11(ג) לחוק קובע כי עובד שהתפטר סמוך לפני התגייסותו, כאמור, יראו את התפטרות זו לעניין חוק זה כמעשה פיטורין, אם: העובד התגייס לשירות סדיר כמוגדר בסעיף 1 לחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט- 1949 או אם העובד התנדב לשרת בשירות לאומי כמשמעותו בפסקה 3(ב) להגדרה "ילד" שבסעיף 238 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, ובלבד ששירת בשירות לאומי 6 חודשים לפחות, או אם החל העובד לשרת בשירות אזרחי כהגדרתו בסעיף 6(א) לחוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם, התשס"ב-2002, ובלבד ששירת בשירות אזרחי שישה חודשים לפחות, ובלי לגרוע מהוראות החוק האמור לעניין העיסוק.

יובהר, שיש להקפיד שלא לעשות שימוש לא ראוי בהוראות החוק. לא אחת מתעוררת השאלה - האם מדובר אכן במעשה שיש בו הרעת תנאים? האם זו הרעה מוחשית בתנאי העבודה? עובדים רבים סבורים, ופעמים רבות בצדק, כי נגרמה להם הרעת תנאים. כשבוחנים סוגיות אלו לעומקן, מגלים לא אחת כי בשעה שמקרה אחד מהווה הרעה מוחשית, מקרה אחר אינו חוסה תחת מטריית הגדרת החוק. לא זו אף זו, יפים הם הדברים גם כאשר מדובר במעשה התפטרות הנובעת מהצורך במעבר דירה. נהיר הוא כי לא כל מעבר דירה מזכה בקבלת פיצויי פיטורין, החוק והתקנות מציבים תנאים מפורשים לכך בקובעם שלמעבר הדירה צריכה להתלוות סיבה נוספת, לדוגמא: מעבר לדירת מגוריו של בן הזוג עקב נישואין, או מעבר מעיר ליישוב חקלאי או איזור פיתוח. יש לשים לב לכך, שהחוק והתקנות מתייחסים רק למצב במסגרתו המעבר לדירה הוא בתחום מדינת ישראל, כך, שמעבר אל מחוץ לגבולות מדינת ישראל, שלא מכוח שליחות מטעם המדינה או מוסדותיה בתנאים מסוימים, לא יזכה את העובד בפיצויי פיטורים.

אשר על כן, ובשל מורכבותו של הנושא, סוגיית התפטרות בדין מפוטר נתונה לרוב לפרשנות הפסיקה, וכל מקרה נבחן לגופו על פי נסיבותיו.

לסיכום, מדובר בסוגיות סבוכות ומורכבות שאין להקל בהן ראש. במידה ואתם נתקלים בסיטואציה שעניינה פגיעה בזכויותיכם, חשוב לפנות אל עורך דין דיני עבודה המתמחה בתחום על מנת שיוכל לסייע לכם ולפעול למימוש זכויותיכם על פי חוק ובהתבסס על הפסיקה העדכנית בתחום.

האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים כאלה או אחרים או להימנעות מהם. על הקורא לפנות ולהתייעץ עם עו"ד המתמחה בתחום הספציפי בטרם נקיטת כל פעולה משפטית כזו או אחרת. כל המסתמך על האמור בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה, ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.

© כל הזכויות שמורות לעו"ד אינג' עדי א. עציץ ואין לעשות בו שימוש כלשהו ללא קבלת רשותו הפורמאלית מראש.

 

 

אינג' עדי א. עציץ, עו"ד            הכותב הינו עורך דין ומהנדס המתמחה במשפט הנדסי טכנולוגי, בטיחות בעבודה, דיני עבודה ועובדים זרים, נזיקין ותאונות עבודה, מקרקעין ומיסוי, משפט אזרחי מסחרי וקנין רוחני. למידע נוסף ראה/י כתובת האתר www.aadieng-law.co.il                            לתיאום פגישה ניתן ליצור קשר בטלפון- 054-6354234

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב