חובות אגרה לרשם החברות - האם ניתן למחוק?
דף הבית  >>  >>  הרשם  |  התחבר
מאמרים

חובות אגרה לרשם החברות - האם ניתן למחוק? 

מאת    [ 30/11/2006 ]
מילים במאמר: 1155   [ נצפה 5973 פעמים ]

 
 
מאת עו"ד זהר נוה

י' ניהל במשך מספר שנים חברה לשיווק מוצרים. בתחילת שנות ה - 2000, החליט י' למקד את עסקיו בתחום הייצור ועל כן החליט לזנוח את תחום השיווק ובעקבות כך, גם החליט להפסיק את פעילותה של החברה כאשר י' דאג להודיע על הפסקת פעילותה של החברה בדרך המתאימה לרשויות המס.

כעבור מספר שנים בהן שכח י' לגמרי מחברת השיווק, קיבל הוא הודעה מרשם החברות כי על שמה של החברה לשיווק קיים חוב אגרה של אלפי שקלים אותו הוא נדרש לפרוע בהקדם. י' התבלבל - הרי החברה לא פעילה כבר כמה שנים, אין לה כל הכנסות או הוצאות ודיווח בעניין נעשה לרשויות המס. השאלות שי' שאל את עצמו - מהיכן הגיע החוב החדש? האם אני חייב בתשלומו? האם יש אפשרות לבטל את החוב לאור העובדה שהחברה אינה פעילה כבר מספר שנים?


תשלום אגרה שנתית

חובתה הבסיסית של חברה לשלם אגרה שנתית לרשם החברות קבועה בסעיף 9 (ב) לחוק החברות התשנ"ט - 1999:

"9 (א).....
(ב) חברה תשלם בכל שנה אגרה שנתית."

גובה האגרה הוא כפי שנקבע בתקנות החברות (אגרות) התשס"א - 2001 כאשר אגרה זו מתעדכנת מדי פעם בפעם בהתאם לשינויים במדד המחירים לצרכן המפורסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

לעניין זה יש לציין כי בהתאם לאותן תקנות, חברה אינה חייבת בתשלום אגרה שנתית בעד השנה בה נרשמה לראשונה, הוראה שמטרתה היא להקל על החברה בשנתה הראשונה אשר הוצאותיה רבות בכל מקרה.

בסוף כל שנה קלינדרית, שולח רשם החברות לכתובתה הרשומה של החברה (כפי שנרשמה במאגריו עפ"י הנתונים שנמסרו לו עם הקמת החברה) דרישה לתשלום אגרה שנתית אולם חברות רבות אינן ממהרות לשלם את האגרה ופעמים רבות אגרה זו מצטברת על אגרות שנתיות נוספות שלא שולמו.

בעבר ועוד טרם כניסתו של חוק החברות לתוקף, במקרה בו חברה לא שילמה במשך מספר שנים אגרות שנתיות לרשם החברות, היה בסמכותו של רשם החברות להורות על מחיקתה של החברה מרישומי רשם החברות וזאת לאחר מספר התרעות שניתנו לחברה בעניין זה. בעלי חברות רבות שהפסיקו את פעילותן העסקית, השאירו את העניין לסמכותו של הרשם בתקווה כי עם מחיקתה של החברה, ימחקו גם חובות האגרה שלה אולם עם כניסתו של חוק החברות לתוקף, בוטלה סמכות זו וכיום ניתן למחוק חברה אך ורק בדרכים המנויות בחוק החברות כך שגם אם חברה אינה פעילה במשך זמן רב, חובות האגרה עדיין קיימים וממשיכים לצבור ריבית והצמדה ואף ניתן לבצע הליכי גביה בגין חובות אלו כנגד החבריה ובעליה לרבות עיקולים.

מצב זה השאיר את י' בשאלה מרכזית - למרות שאין לי כל עניין בחברה היא לא נמחקה, האם משמעות הדבר שיהיה עלי לשלם כיום את חובות האגרה הרבים?

התשובה לכך היא כי ישנה דרך בה יש ביכולתו של י' להשיג פטור מתשלום אותם חובות אגרה לרשם החברות, כפי שמפורט להלן.


פטור מתשלום אגרה שנתית לרשם החברות

כפי שציינו, החובה לתשלום אגרה שנתית לרשם החברות קבועה בחוק החברות כמו גם בתקנות אולם יחד עם זאת, מכירות התקנות במצב בו יהיה בידי חברה לקבל פטור מתשלום האגרה בהתקיים מספר תנאים.

סעיף 5א (א) לתקנות החברות (אגרות) התשס"א - 2001 (להלן: "התקנות") קובע כי:

"על אף האמור בתקנה 5, חברה שהפסיקה את פעילותה והגישה לרשם דוח והודעה לפי סעיף 338 לפקודת החברות, פטורה מתשלום אגרה שנתית או עיצום כספי שהוטל בשל אי תשלומה, לגבי השנים שלאחר המועד שבו הפסיקה החברה את פעילותה.."

במילים אחרות, חברה שהפסיקה את פעילותה, תהיה פטורה מתשלום חובות אגרה מהמועד בו הפסיקה את פעילותה העסקית ואילך, בתנאי שניתנה הודעה מתאימה לרשם החברות על כך.

אומנם הדבר נשמע די פשוט אך אין הדבר כך כלל. המשמעות האמיתית היא שעל מנת להשיג את הפטור המיוחל הנ"ל, יש לפעול לפירוקה של החברה ורק בתום הליך הפירוק והמחיקה, ניתן יהיה לקבל את הפטור המיוחל. למעשה, הפרוצדורה מתחלקת לשניים - פירוק החברה וקבלת הפטור.

פירוק החברה - פירוק החברה יכול שיעשה ע"י נושים, ביהמ"ש או מרצון. מאחר ואנו דנים ברשימה זו בקבלת פטור מתשלום אגרה שנתית לרשם החברות, נתייחס לאופציה השלישית למרות שהדבר יכול להיות רלבנטי גם לאפשרויות הפירוק האחרות באותה המידה.

תחילתו של הליך פירוק מרצון הוא בהגשת תצהיר כושר פרעון לרשם החברות בהתאם לאמור בסעיף 367 (א) (1) לחוק החברות ולאמור בסעיף 322 לפקודת החברות. בתצהיר זה מצהירים הדירקטורים של החברה כי בדקו את מצבה וכי אין כל מניעה כי החברה תפרע את חובותיה לנושיה תוך 12 חודשים ממועד הפירוק.
לאחר קבלת אישור מרשם החברות על קבלת תצהיר כושר הפרעון, על החברה לכנס אסיפה כללית של בעלי מניותיה לצורך קבלת החלטה לפירוק החברה ומינוי מפרק, וזאת ע"י מסירת הודעה מראש של 21 יום על קיומה של האסיפה לבעלי מניותיה. ויודגש, במידה וכל בעלי המניות הסכימו לכך, ניתן לוותר על ההזמנה ובלבד שהדבר צוין במסגרת הישיבה.

עם קבלת החלטת האסיפה הכללית של החברה על פירוקה ומינוי מפרק, יש לשלוח העתק פרוטוקול הישיבה וכן מכתב אישור המפרק כי מקבל על עצמו את התפקיד האמור לרשם החברות.

החלטה זו של החברה תפורסם ע"י רשם החברות ב"רשומות" והחל מרגע זה, על המפרק לפעול לכינוס נכסיה של החברה, לפרוע את התחייבויותיה וחובותיה. עם סיום ביצוע האמור, על המפרק לשלוח לרשם החברות דו"ח על הליכי הפירוק כמו גם פרוטוקול מהאסיפה הכללית של החברה המאשר את הדו"ח. כשלושה חודשים לאחר קבלת הדו"ח הנ"ל ע"י רשם החברות, תמחק החברה ותחשב כמחוסלת "סופית".


מחיקת חובות אגרה - מחיקת חובות אגרה לגבי חברה בפירוק אפשרית לא לפני הגשת הדו"ח הסופי של מפרק החברה לרשם החברות.
כדי שיהיה בידה של החברה לקבל את הפטור, על המפרק לציין מפורשות בדו"ח הסופי שלו כי החברה זכאית לפטור מתשלום האגרות עפ"י האישורים שנקבעו בתקנות, וכן יש לצרף את האישורים המקוריים:

1. אישור מנציבות מס הכנסה - כי החברה לא פתחה או סגרה את התיק במס הכנסה בציון המועד בו נסגר התיק. אישור כאמור יינתן לגבי תקופה של שבע שנים לפני מועד הנפקת אישור.

2. אישור מרשויות המע"מ - כי החברה לא נרשמה כחייב במע"מ או שרישומה בוטל. אישור כאמור יינתן לגבי תקופה של שבע שנים לפני מועד הנפקת אישור.

3. תצהיר דירקטורים - הצהרת הדירקטורים כי החל בתאריך שצויין בתצהיר, הפסיקה החברה את פעילותה וכי אינה מנהלת חשבונות בנק.

חשוב להדגיש - את האישורים הנ"ל יש לצרף רק עם דו"ח המפרק הסופי ולא לפני כן. במידה והמסמכים נשלחו בטעות קודם לכן, יש לציין זאת במפורש במכתב מלווה לדו"ח הסופי ולצרף אליו העתקים מאושרים של האישורים.

נקודה אחרונה אותה יש לקחת בחשבון היא כי עפ"י תקנה 5ג לתקנות, הפטור האמור יחול רק לגבי אגרות שנתיות שטרם שולמו. כלומר, במידה וחלק מהחוב או אגרה עבור שנה כלשהי שולמה לרשם החברות, לא תזכה החברה להחזר בגין כך, אלא רק תקבל פטור עבור השנים שלא שולמו.

בכל מקרה, המלצתנו היא להתייעץ עם עו"ד המתמחה בתחום בטרם נקיטת פעולות כאלה ואחרות, ביחס למקרה הספציפי של כל חברה וחברה. יעוץ וליווי משפטי מתאים, יכול לחסוך לכם זמן יקר כמו גם הוצאות רבות ומיותרות.

הכותב הינו עו"ד המתמחה בתחום המסחרי.
המאמר הינו באדיבות האתר המשפטי "משפט ישיר"

www.thelawyers.co.il

03-6950662, 052-8568881


האמור ברשימה לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים כאלה או אחרים או להימנעות מהם. על הקורא לפנות ולהתייעץ עם עו"ד המתמחה בתחום הספציפי בטרם נקיטת כל פעולה משפטית כזו או אחרת. כל המסתמך על האמור בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה, ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד

עו"ד נוה הינו הבעלים של משרד פרטי העוסק בתחום המקרקעין, תאגידים ומסחרי.
מנהל פורומים באינטרנט, המקים והבעלים של הפורטל המשפטי "משפט ישיר" www.thelawyers.co.il
ופירסם מאמרים במגוון נושאים
מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב