תיקון 24 לחוק הגנת השכר
דף הבית  >>  >>  הרשם  |  התחבר
מאמרים

תיקון 24 לחוק הגנת השכר 

מאת    [ 26/05/2009 ]
מילים במאמר: 1044   [ נצפה 4579 פעמים ]

 
 

החל מיום 1 בפברואר 2009 מחובתו של המעסיק לנהל תלוש שכר ופנקס שכר.

הוראות סעיף זה לא יחולו על יחיד לגבי עובדו שאותו הוא מעסיק שלא במסגרת עסקו או משלח ידו למשל העסקת עובד במשק בית פרטי, וכל זה כפוף לסייגים אשר שר התעשייה, המסחר והתעסוקה קבע אחרת באישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת.

הרישום בפנקס השכר ומסירת תלוש השכר יעשו לא יאוחר מ"היום הקובע" דהיינו עד תשיעי לחודש שלאחר המועד שנקבע לתשלום שכר העבודה.

פרטי החובה אשר יירשמו בתלוש השכר ופנקס השכר

פרטי העובד והמעביד:

1.         שם מלא (משפחה ופרטי) של העובד ומספר תעודת הזיהוי שלו.

2.         שמו המלא של המעביד, מספר הזיהוי שלו/תאגיד ומען מקום העבודה.

ותק ותחילה:

1.         תאריך תחילת העסקה.

2.         ותק מצטבר אצל המעביד/במקום העבודה לפי הגבוה.

בסיס התשלום:

1.         לגבי עובד במשכורת- היקף המשרה (מלאה/חלקית).

2.         לגבי עובד בשכר ? בסיס שלפיו משולם השכר.

3.         לגבי עובד ששכר עבודתו נקבע לפי דירוג מכוח הסכם קיבוצי או לפיו- גם דירוג העובד ודרגתו.

רישום תקופת תשלום:

1.         תקופת השכר שבעדה משולמת המשכורת.

2.         מספר ימי העבודה ושעות העבודה במקום העבודה בתקופה שבעדה שולם השכר.

3.         מספר ימי העבודה ושעות העבודה שבהם עבד העובד בפועל בתקופת תשלום השכר.

* אם העובד נמנה עם עובדים כאמור בסעיף 30(א)(6) לחוק שעות עבודה ומנוחה, (" עובדים שתנאי עבודתם ונסיבותיה אינם מאפשרים למעביד כל פיקוח על שעות העבודה והמנוחה שלהם") נדרש לציין זאת במפורש.

4.         מספר ימי החופשה שניתנו בתקופת התשלום ויתרה מצטברת.

5.         מספר ימי מחלה שנוצלו בתקופת התשלום ויתרה מצטברת (לא נדרש לרשום זאת אלא אם העובד מבוטח בבטוח דמי מחלה).

רישום שכר המשולם לעובד:

1.         השכר המשולם לעובד בעד שעות עבודה רגילה.

2.         סכום השכר הרגיל.

3.         תשלומים אחרים כגון:

* גמול שעות נוספות ומנוחה שבועית.

* פריון עבודה.

* ימי הבראה.

* דמי חופשה ומחלה.

יש לפרט את סוג התשלום, מספר יחידות שבעבורן שולם (אם משולם לפי יחידות), ואת סכום

התשלום.

4.         סך כל השכר והתשלומים האחרים החייבים במס ובטוח לאומי, וכן סכום מצטבר שלהם בשנת המס (כרגיל לפי מה שרגילים לבצע).

5.         באם שולם תשלום מהתשלומים המפורטים בעד תקופה שאינה באותה התקופה שבעדה שולם השכר, נדרש לציין לגבי אותו תשלום את התקופה שבעדה שולם.

רישום ופירוט הניכויים:

1.         ניכוי מס הכנסה.

2.         ניכוי דמי בטוח לאומי ובריאות.

3.         ניכוי לקופת גמל, לפי פירוט הקופה שאליה מועבר הניכוי וסכום הניכוי.

4.         כל ניכוי אחר שיפורט לפי סוג הניכוי וסכומו.

5.         סיכום סך כל הניכויים.

תשלומי מעביד:

תשלומים שאינם משולמים ישירות לעובד על ידי המעביד לטובת תנאים סוציאליים לעובד ואינם מנוכים משכר העבודה לרבות הפרשות לקופ"ג, קרה"ש וכדומה על ידי המעביד.

פרטי תשלום השכר:

1.         סכום כולל, ברוטו, בעדה משולם השכר.

2.         סכום בפועל, נטו, לתשלום בעדה משולם השכר.

3.         אמצעי תשלום השכר (שיק, מזומן, העברה בנקאית)

* במידה ובמזומן מומלץ להחתים את העובד על קבלת השכר לאותה תקופה במזומן.

* במידה ובהעברה בנקאית נדרש לציין את פרטי הבנק ומספר החשבון.

* באם השכר המשולם לא ישירות לעובד, נדרש לציין את הגורם שבאמצעותו משולם השכר.

שכר מינימום:

1.         יש לציין על גבי תלוש השכר את שכר המינימום לחודש ושכר מינימום לשעה לפי חוק שכר מינימום   המעודכנים לאותה תקופה.

2.         עובד שטרם מלאו לו 18 שנים נדרש לציין בתלוש השכר את שכר המינימום בהתאם לגילו של העובד.

סנקציות עונשין בהתאם לתלוש השכר

1.         מתן תלוש שכר שלא במועד או מסירת תלוש שכר אשר אינו בהתאם לתנאים שנקבעו בחוק כאמור מהווה עבירה פלילית אשר דינה מחצית מהקנס הקבוע בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין אשר עומד היום על סך של 33,650 ש"ח.

2.         בנוסף לאמור לעיל רשאי בית הדין לעבודה לפסוק לעובד פיצוי שלא יעלה על 5,000 ש"ח במקרה בו המעביד הפר ביודעין את חובתו למסור תלוש שכר במועד או שהתלוש אינו בהתאם לקבוע בסעיף 24 לחוק.

3.         במידה והמעביד ביצע הפרה כאמור בחודשיים לפחות בתוך תקופה של שנתיים, דינה של הפרה זו כאילו הפר ביודעין אלא אם יוכח על ידו אחרת.

4.         פסיקת פיצוי לעובד אינה גורעת מזכותו של העובד לסעד או פיצוי אחר בגין אותה הפרה.

5.         סעיף 25 לחוק הגנת השכר קובע את הניכויים המותרים משכר העבודה ולפיכך ניכוי שלא בהתאם לסעיף כאמור הנו בניגוד לדין שכן עד לאחרונה לא היו סנקציות בגין ניכויים שלא כדין משכר עבודה.

תיקון 24 קובע כי ניכוי סכומים שלא בהתאם לסעיף 25 לחוק מהווה עבירה פלילית אשר דינה מחצית הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(3).

כמו כן עוד נקבע כי ביצוע עבירה פלילית בנסיבות מחמירות כהגדרתן בחוק דינה כפל קנס הקבוע לאותה עבירה.

6.         ניכה מעביד סכומים בהתאם לסעיף 25 לחוק ולא העבירם ליעדם בתוך 30 יום מהיום שניכה את הסכומים משכרו של העובד,

מפר הוראה זו: דינו שנתיים מאסר או פי חמישה מהקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין (202,000 ש"ח) משמע 1,010,000 ש"ח כיום!

ביצוע העבירה כאמור בנסיבות מחמירות כהגדרתן בחוק דינה 30 חודשי מאסר או פי שישה מהקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין.

7.         נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן כדי למנוע אי העברת סכום שנוכה      בהתאם לסעיף 25 לחוק.

            המפר הוראה זו דינו הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) העומד כיום בסך של 202,000 ש"ח.

רישום שעות העבודה של העובדים

1.         סעיף 26 ב' לחוק קובע כי חובת ההוכחה הנה על המעביד במקרה בו תובע העובד שכר עבודה לרבות גמול שעות נוספות או עבודה במנוחה שבועית, ועל המעביד להראות כי העובד לא עמד לרשות העבודה בשעות הנתבעות. אלא אם המעביד המציא פנקס עבודה אשר בו נרשמו שעות עבודתו של העובד.

* חובת ההוכחה החלה על המעביד תהא רק עד 15 שעות נוספות לשבוע ו-60 שעות נוספות בחודש.

כלומר העובד יכול לתבוע את המעביד על עד סה"כ השעות הנוספות האמורות והמעביד יהיה חייב להוכיח אחרת והמידה והעובד יתבע יותר מהשעות הנוספות האמורות נכל ההוכחה עוברת אליו.

2.                     מאחר ורישום שעות העבודה של העובד מחויבת ברישום בתלוש השכר מכך בנוסף להעברת נטל ההוכחה למעביד, מעביד שלא מנהל רישום של שעות העבודה עשוי להיות צפוי לסנקציות של אי מסירת תלוש שכר.

* במסגרת תיקון 24 תוקן גם סעיף 25 לחוק שעות עבודה ומנוחה לאופן הרישום.

כלומר אופן רישום שעות העבודה יערך על בסיס שוטף ויכלול רישום שעות עבודה בפועל.

במידה והרישום לא בוצע באמצעי מכני, דיגיטלי או אלקטרוני ייחתם הרישום מידי יום בידי העובד ויאושר בחתימת אחראי אשר המעביד הסמיך לכך, אלא אם יקבע בתקנות דרך אחרת לביצוע הרישום

האמור במאמר זה אינו מהווה חוות דעת, סקירת הדין הרלבנטי או ייעוץ מקצועי והנו על בסיס נתונים מתומצתים וחלקיים.

אין בידי הכותב בכדי לשאת באחריות כלשהיא כלפי הקוראים ו/או המשתמשים במידע האמור.

כתב וערך: הראל בן שמואל, יועץ מס, מנהל מחלקת מיסים ממשרד ה.ב. חוסן פתרונות מיסוי וחשבונאות בע"מ.

הראל בן שמואל יועץ מס- מנהל מחלקת מיסים במשרד ה.ב. חוסן פתרונות מיסוי וחשבונאות בע"מ

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב