מה מחביאים לנו בתקציב המדינה לשנת 2009
דף הבית  >> 
 >> 
הרשם  |  התחבר
מאמרים

מה מחביאים לנו בתקציב המדינה לשנת 2009 

מאת    [ 15/05/2009 ]
מילים במאמר: 2061   [ נצפה 2506 פעמים ]

 
 

 


 ממשלת ישראל החליטה על תקציב חדש לשנות המס 2009-2010 , אמנם התקציב צריך עדין לעבור חקיקה בכנסת ישראל, אך מעיון שלנו בחוק ההסדרים ובתקציב עולים נושאים חשובים שלא פורטו בתקשורת, נושאים אלו ישפיעו על כל אחד ואחד מאיתנו באם יאושרו בסופו של דבר.


 אין במאמר זה לסקור את כל מאות עמודי התקציב וחוק ההסדרים, אלא להבליט נקודות מסוימות שבחר המחבר


בסיום המאמר ישנה אף הצעה נוספת להטלת מס באופן שלשם שינוי המתים ישלמו את המס ולא החיים.


 


מס הכנסה- מעבר לדיווח רבעוני


 החל משנת המס 2010 טופס 126 (ריכוז משכורות של המעביד) וטופס  856 (ריכוז תשלומים החייבים בניכוי במקור)  יוגשו באופן מקוון, אחת לרבעון, ולא יאוחר מ- 3 חודשים מתום הרבעון.


 


מלחמה בחשבוניות הפיקטיביות


 


על מנת לצמצם את הונאות המע"מ בכלל ואת השימוש בחשבוניות פיקטיביות בפרט


ישונה חוק מע"מ ובפרט שיטת הדיווח למע"מ:


הדיווח התקופתי יכלול פירוט של חשבוניות תשומה (רכישות)  וחשבוניות בגין עסקאות(מכירות ) סכום המס לתשלום ייגזר מהדיווח המפורט.


הדיווחים ישודרו באופן מקוון בלבד (online) באופן שתבוצע הצלבה ממוחשבת אוטומטית של החשבוניות .


כמו כן , על מנת לאפשר מעקב יעיל ומדויק אחר החשבוניות ולמנוע הפצת חשבוניות בלתי מבוקרת, לכל עוסק יוקצו ע"י רשות המסים מספרי חשבוניות שיהיו בתוקף לתקופה מוגדרת.


 


הדרך לעשות זאת הינה כדלקמן:
  • א. לקבוע בחוק מס ערך מוסף , כי החל מיום 1 בינואר) 2011 להלן - יום התחילה ( יוגש הדוח התקופתי לרשויות מע"מ באופן מקוון ((online בצירוף חתימה אלקטרונית מאושרת.

  • ב. לקבוע בחוק כי החל מיום התחילה דוח תקופתי לצורכי חוק מס ערך מוסף יהא דוח מפורט הכולל את פירוט כל חשבוניות התשומה וחשבוניות העסקה ואת פרטי החשבוניות כאמור ,כדלקמן: מס' החשבונית, מספר הרישום של המוכר או של הקונה, לפי העניין, ובלבד שהוא עוסק, מלכ"ר או מוסד כספי, תאריך החשבונית וסכומה.

  • ג. לקבוע בחוק כי החל מיום התחילה תקופת דוח של עוסק תהא בת חודש ותחילתה באחד בחודש.

  • ד. דוח יוגש תוך עשרה ימים לאחר תקופת הדוח שבו ) ללא שינוי במועדי התשלום - חד חודשי או דו חודשי (; בעניין זה , יוסמך שר האוצר לקבוע הוראות לגבי עוסקים שיגישו את דוחותיהם במועד מוקדם לתום העשרה ימים האמורים , תוך דחיית מועד תשלום השובר שנשלח לאותו עוסק , ובלבד שמועד התשלום לא יידחה למועד מאוחר יותר מהיום ה 25 בחודש.

  • ה. שובר התשלום יישלח לעוסק בדרך של מסר אלקטרוני , בתוך 3 ימי עסקים מיום קליטת הדוח; תשלום המס ייעשה בתוך 5 ימים מיום קבלת השובר מרשות המסים.

•ו.       לתקן את סעיף 141 לחוק ולקבוע בו חזקה בדבר המצאת שובר התשלום לעוסק , ביום השני שלאחר שנשלח מאת רשות המסים, או במילים אחרות, אנחנו (משרד האוצר) שלחנו את הטופס, לא מעניין אותנו אם קיבלת או לא.
  • ז. הקצאת חשבוניות על ידי רשות המסים - החל מיום התחילה , חשבוניות מס יוקצו על ידי רשות המסים לעוסקים עד ה 15 בדצמבר של כל שנה )החל מיום 15 בדצמבר 2010) תעביר רשות המסים לעוסק , בדרך של מסר אלקטרוני או בדרך אחרת שקבע מנהל הרשות , את

            מספרי החשבוניות שיהיו זמינים לשימושו בשנת המס העוקבת, כולה או חלקה.


 


 


 


אכיפה


 


כדי להגביר את האכיפה, רשות המיסים תקבל כלי עונשין חריפים במיוחד


 
  • א. אי פירוט בדוח התקופתי הינו עבירה פלילית לפי הוראות סעיף 117 (א) לחוק והיא גם עבירה מנהלית שהקנס בשלה יהא בסך של 1,500 ש"ח

  • ב. החל מיום 1 בינואר 2010 , אי תשלום המס הנקוב בשובר התשלום שנשלח לעוסק מאת רשות המיסים יהווה עבירה פלילית

  • ג. החל מיום 1 בינואר 2010 יוגדל סכום הקנס המנהלי בשל אי הגשת דוח במועד לסכום של 1,500 ש"ח;

 


הוראת שעה לשנת המס 2010


 


החוק יתוקן בהוראת שעה עבור שנת 2010 באופן הבא


 
  • א. יתוקן חוק מע"מ ויקבע בו הוראת שעה לפיה עוסק שמחזורו מעל 1,000,000 ש"ח ועוסק שחייב בניהול ספרים לפי השיטה

הכפולה , יהיו חייבים , החל מיום 1 בינואר 2010  , להגיש בנוסף לדוח התקופתי שלפי סעיף 67 לחוק, גם דוח מפורט הכולל , בין היתר , את פירוט כל חשבוניות התשומה וחשבוניות העסקה , ואת פרטי החשבוניות כאמור , כדלקמן:


מס' החשבונית, מספר הרישום של הקונה ובלבד שהוא עוסק , מלכ"ר או מוסד כספי , תאריך החשבונית וסכומה , אשר יוגש לרשויות מע"מ באופן מקוון  (online) בצירוף חתימה אלקטרונית מאושרת.
  • ב. יתוקן סעיף 240 ב לפקודת מס הכנסה, באופן שייקבע כי דיווח על הוצאות והכנסות של נישום כמפורט להלן , יוגש אך ורק

במבנה קובץ אחיד (טופס 6111) ובאופן מקוון  לרשות המסים כפי שיורה המנהל , החל מדיווחים בגין שנת המס 2009 ;


לענין זה  "נישום" - חברה וכן מי שחלה עליו חובה לנהל מערכת חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה.
  • ג. יוטל מע"מ בשיעור רגיל על פירות וירקות טריים , החל מיום 1 בינואר 2010

  • ד. יועלה שווי השימוש לכל חודש ברדיו טלפון נייד )טלפון סלולארי( שהועמד לרשות עובד ,כך שבמקום שסכום הזקיפה יהא

95 ש"ח או 50% מההוצאה החודשית , לפי הנמוך מביניהם, סכום הזקיפה יהא 150 ש"ח או 50% מההוצאה החודשית , לפי הנמוך מביניהם, החל מיום 1 בינואר 2010
  • ה. יתוקן סעיף 40 ג לפקודת מס הכנסה ויקבע כי מסיימי תואר אקדמי ראשון במוסדות להשכלה גבוהה יהיו זכאים למחצית

נקודת זיכוי ,(במקום נקודת זיכוי אחת) בדומה להטבה הניתנת כיום למסיימי תואר אקדמי שני; בהתאמה, לתקן את ההטבה הניתנת לזכאים לקבלת תואר אקדמי שלישי ברפואה או ברפואת שיניים ולזכאים שלמדו במסלול לימודים ישיר לתואר אקדמי שלישי . התיקון המוצע יחול לגבי יחיד שסיים את לימודיו לתואר אקדמי ראשון או לתואר אקדמי שלישי ברפואה , ברפואת שיניים או במסלול ישיר לתואר שלישי בשנת המס 2009
  • ו. יקבע כי סכום ההכנסה של נכה או עיוור הפטור ממס יהיה 280,000 ש"ח במקום סכום של 546,000 ש"ח בשנה )למי שנקבעה

נכותו לתקופה של 365 ימים או יותר (. מוצע לקבוע כי תחולת התיקון תהיה לגבי הכנסה המופקת בשנת המס 2010 ואילך.
  • ז. גובה תקרת הפטור על הגרלות ופרסים יקבע לסך של 5,000 ש"ח בשנה (במקום 50,000 ש"ח( החל מיום 1 בינואר 2010

  • ח. תקבע הוראת שעה לפיה , על אף האמור בסעיף 125 ב לפקודה, שיעור המס על הכנסה מדיבידנד בידי מי שמפורטים בסעיף

125 ב (1),(2),(3) שמקורו ברווחים ראויים לחלוקה כהגדרתם בסעיף 94 ב לפקודה שנצברו עד ליום 31 בדצמבר 2002, יהיה 12% ובלבד שהתקיימו כל אלה:
  • 1. ההכנסה מדיבידנד התקבלה בידי מקבלה מיום 1 בינואר 2010 עד ליום 31 בדצמבר 2010

  • 2. מניותיה של החברה מחלקת הדיבידנד אינן רשומות למסחר בבורסה;

  • 3. בשנה בה חולק הדיבידנד ובשתי שנות המס שלאחריה , סכום התשלומים, כמשמעותם בסעיף 18 )ב( לפקודה, ששולמו לבעל המניות מאת החברה מחלקת הדיבידנד, במישרין או בעקיפין, לא פחתו מממוצע התשלומים כאמור ששולמו לו בשנות המס 2007 ו-2008

  • 4. בשנת המס 2009 סכום התשלומים , כמשמעותם בסעיף 18 )ב( לפקודה, ששולמו לבעל המניות מאת החברה מחלקת הדיבידנד, במישרין או בעקיפין, לא פחתו מממוצע התשלומים כאמור ששולמו לו בשנות המס 2007 ו-2008

  • 5. אילו מקבל הדיבידנד היה מוכר את מניותיו בתקופת הוראת השעה , היו חלות עליו הוראות סעיף 94 ב לפקודה, לגבי אותם רווחים שנצברו עד ליום 31 בדצמבר 2002.

  • ט. ביטול שיעור מע"מ אפס בתיירות נכנסת - לבטל בחוק מע"מ בסעיף 30 (א)(8) את הסעיפים הקטנים(א),(ב),(ב1),(ז) החל

מיום 1 בינואר  2010


 


 


 


 


הפחתת מיסים


 


על מנת להגביר את האטרקטיביות של המשק הישראלי, להקנות ודאות ארוכת זמן בדבר המשך מגמת הפחתת המסים באמצעות האצתה והעמקתה , לעודד את הצמיחה באמצעות המרצת עבודה והשקעות ולהביא לחלוקה שוויונית של נטל המס:


תבוצע הפחתת מיסים גורפת, לפרטים עליהם, כנסו לאתר שלנו לכתבה זו http://www.worcel.co.il


ביטול מס רווח הון בשל הפקדות לקופות גמל שבוצעו במהלך השנים 2003 עד 2007


 


עד שנת 2003 היה קיים פטור מלא על רווחי הון לרבות רווחים שנצברו בקופות גמל הוניות .


בעקבות המלצות ועדת רבינוביץ בוצעה רפורמה במס רווח הון אשר קבעה , בין היתר , הוראות לעניין מיסוי רווחי הון על הפקדות חדשות לקופות גמל הוניות החל משנת 2003.


בהתאם לכללים שנקבעו , גביית המס כאמור הייתה מתבצעת בעת משיכת הכספים ע"י החוסך .


בתחילת שנת 2008 בוצעה רפורמה בשוק מוצרי החיסכון הפנסיוני שתכליתה הייתה ביטול קופות הגמל ההוניות וכי כל ההפקדות החדשות למוצרי חיסכון פנסיוני יהיו לקופות גמל לקצבה   (להלן- תיקון  3)


לאור תיקון 3 נוצר למעשה בחשבון החוסך על פני עשרות השנים סכומי כסף שפטורים בתנאים מסוימים ממס רווח הון


מאחר וההחלטה אם החוסך ישלם מס רווח הון או לא , תהיה בעת ההחלטה על משיכת הכסף על ידי החוסך היא מחייבת את הגופים המנהלים לשמור את "ההיסטוריה" בגין ההפקדות באותן שנים לרבות, קרן ההפקדה, חישוב הרווח הנומינאלי וההצמדה בגין אותם הפקדות לאורך עשרות שנים ועד למועד משיכת הכסף מהקופה .


העלויות התפעוליות הגבוהות בגין תיעוד ושמירת ההיסטוריה של הפקדות אלה מושתות בסופו של דבר על ציבור החוסכים.


לאור האמור יבוטל מס רווח הון בגין הפקדות לקופות גמל שבוצעו במהלך השנים 2003 עד 2007 הן בשל הצורך להקטין את העלויות התפעוליות בגין שימור "ההיסטוריה" לאורך השנים והן בשל הצורך להקל בנטל המס על חוסכים בקופות גמל לנוכח ההפסדים בחיסכון הפנסיוני שספגו במהלך שנת 2008.


השאלה המעניינת מתיקון זה, היא מה יהיה עם נישומים שנוכה להם כבר מס רווח הון, האם יהיו זכאים להשבתו ?


 


העלאת מס ערך מוסף


 


כחלק מצעדי מיסוי המוגבלים לתקופת זמן הוחלט לבצע העלאת המע"מ ב1% למשך שנה וחצי (מ-15.5% ל-16.5%)


מיד כאשר החלטה זו תחוקק בכנסת נוציא הנחיות מסודרות באתר האינטרנט שלנו המסבירות את תקופת המעבר ומי חייב במע"מ 15.5% ומי ב 16.5%


 


העלאת תקרות המס על ביטוח לאומי


 


אחד הצעדים שעלולים לגרום לאובדן הכנסות למדינה במקום להגדלת ההכנסות הינו העלאת תקרות המס לתשלום דמי ביטוח לאומי למי שמשתכר בין 38,415 ש"ח עד 61,342 ש"ח


בעבר בתקופת שר האוצר סילבן שלום, ביטל משרד האוצר את תקרת הביטוח הלאומי, עד שהאוצר שם לב, אבדו לאוצר המדינה הכנסות רבות


מהלך דומה צפוי להיות גם כעת.


לצורך המחשת הסיבה לכך נבצע דוגמא חישובית קטנה.


 


אדם המרוויח סכום ברוטו חודשי של 61,342 ש"ח שילם עד היום מס הכנסה על מלוא הכנסתו וביטוח לאומי על גובה של 38,415 ש"ח בלבד (היתרה היתה פטורה מדמי ביטוח)


היום הוחלט שאותו אדם ישלם עוד 2,751 ש"ח לחודש עבור הכנסה זו כדמי ביטוח לאומי, אותו אדם יכול להקים חברה על שמו ולקבל את כל ההכנסה 61,342 ש"ח לידי החברה שלו באמצעות חשבונית מס (אגב הסכום שהוא ידרוש יהיה גבוה יותר ויכלול תוספות סוציאליות, אך מאמר זה לא נוגע בנקודה זו)


החברה שבבעלותו תקבל את כל ההכנסה , הכסף יהיה בחשבון בנק בשליטתו, החברה כידוע אינה משלמת ביטוח לאומי כלל ומס החברות נמוך מאוד לעומת המס ליחיד


אותו אדם יעשה לעצמו משכורת בחברה שלו בסכום נמוך יותר ממה שקיבל עד כה, ישלם מס הכנסה נמוך יותר וביטוח לאומי נמוך יותר והכל באופן חוקי.


 


משיכת דיבידנד כחלק קבוע במקום משיכת משכורת יהיה קורץ הרבה יותר עם הורדת שיעור מס החברות והעלאת המס ליחידים (עקב העלאת דמי הביטוח).


 


אנו קוראים לשר האוצר ללמוד מההיסטוריה הלא רחוקה ולא לחכות שהסוסים יברחו מהאורווה כדי לבטל תיקון אומלל זה.


 


אפיק מס שלא חשבו עליו


 


חשבתי לנצל מאמר זה לצורך מתן עצה לשר האוצר על אפיק מס נוסף שלא חשבו עליו, במקום לקחת מס מהחיים , בואו ניקח מס מהמתים ולא לא התכוונתי למס ירושה.


אוכלוסיה גדולה ביותר משלמת תשלומי ריסק למקרה מוות, תשלומים אלו משולמים הן במקרה של לקיחת משכנתא והן במקרה שהמשפחה רוצה להגן על עצמה במקרה וחו"ח אחד מהם ילך לעולמו בטרם עת.


הפקדת הכספים לחברות ביטוח לצורך קניית ריסק למקרה מוות הינה הפקדה המזכה את המפקיד בזיכוי ממס , כלומר המדינה מעודדת את האנשים להפקיד את הכספים האלו ובתמורה מעניקה להם הפחתות מס בעת ההפקדה.


מאידך, בעת משיכת הכספים על ידי המוטב , ההכנסה הזו פטורה מכל מס.


 


אין בידנו את האומדן של כמות הכספים המשולמים מידי שנה בשנה בגין ריסק למקרה מוות והפטורים ממס, פטור לא מוצדק כיוון שהפקדת הכספים האלו מזכה את המפקיד בחסכון מס כאמור.


 


רשות המיסים יכולה לקחת בעת הפדיון מס של 20% כמו כל הכנסה הונית אחרת ואני חושב שלא יהיו רבים שיצעקו כעת חמס על שינוי החקיקה


 


קניית הריסקים היום היא זולה מאוד, אדם שקונה ריסק וחושש שמס הכנסה ינגוס מהתמורה בעת שילך לעולמו , יכול בעלות נמוכה מאוד להפקיד עוד כמה שקלים ולגלם את המס הנ"ל.


 


 


המחבר: וורסל ליאור רואה חשבון


            שותף בפירמת רואי החשבון וורסל את וורסל

רו"ח וורסל ליאור הינו שותף במשרד רו"ח וורסל את וורסל המנהלים את פורום רואי חשבון הותיק ביותר באינטרנט (פורום רואי חשבון של נענע) , כתב מספר מאמרים בעיתון גלובס, מרצה בקורסים של מט"י , ובעל אתר אינטרנט המכיל מידע עצום לבעלי עסקים http://www.worcel.co.il
מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב