פירוק חברות
דף הבית  >>  >>  הרשם  |  התחבר
מאמרים

פירוק חברות 

מאת    [ 05/05/2009 ]
מילים במאמר: 900   [ נצפה 5400 פעמים ]

 
 
תהליך פירוק חברות הינו תהליך ממושך ולכן רצוי להקדים ולבצעו על מנת להימנע מהצטברות חובות או מביצועו תחת לחץ בזמן שמוטלים על החברה והדירקטורים עיצומים כספיים.
לפיכך קיימת חשיבות רבה להתנהלות משפטית נכונה ומומלץ לפני שנוקטים בפעולה, למצוא עורך דין מנוסה שילווה את התהליך כולו.

פירוק חברות הינו הליך מנהלי ומשפטי שמביא לסיום קיום חייה של החברה אצל רשם החברות ומביא למעשה לפירוק הקשר החוזי בין החברה לבין עובדיה ובין האחרונים לבין עצמם.
יכולות להיות מספר סיבות לפירוק חברה, אולם הנפוצות הן בדרך כלל קשיים כלכליים של החברה; חילוקי דעות מהותיים בין בעלי המניות בחברה שהלכה למעשה אינם מאפשרים את המשך ניהול החברה באופן תקין; רצונם של בעלי המניות בחברה לממש את השקעתם; או חוסר פעילות של החברה והחלטה על פירוקה על מנת להפסיק את תשלומי האגרות השנתיות לרשם החברות.

פירוק חברות עפ"י החוק בישראל יכול להיעשות בשלוש דרכים:
1. פירוק חברה בידי בית משפט.
2. פירוק החברה מרצון.
3. פירוק החברה בפיקוח בית משפט.

פירוק חברה בידי בית משפט:

בקשה לפירוק חברה בידי בית-משפט יכולה להיות מוגשת על ידי מספר גורמים כגון החברה עצמה, נושה של החברה, משתתף של החברה, הכונס הרשמי, רשם החברות ולעיתים אף היועץ המשפטי לממשלה.
כדי להתחיל בהליך פירוק חברות יש להגיש בקשה לפירוק בבית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו מצויים משרדי החברה או ששם נמצאים עסקיה העיקריים. בית המשפט המחוזי מהווה אוטוריטה בלעדית להוראת הפירוק.

על פי סעיף 257 לפקודת החברות תשמ"ג 1983 הגשת בקשה לפירוק חברות מותנית בכמה עילות שיהוו צידוק להוראת בית המשפט בפעולת פירוק חברות, בהן:

החלטה מיוחדת של החברה בדבר פירוקה, אי תחילת עסקים או הפסקה בניהול עסקים וחדלות פירעון וסעיף סל של "פירוק מטעמי צדק ויושר".

עותק מבקשת הפירוק מוגש לכונס הרשמי יחד עם אישור על תשלום פיקדון, קודם להגשת בקשת הפירוק בבית המשפט. במידה והבקשה מוגשת על ידי גורם שאיננו החברה, על מבקש הפירוק להמציא העתק הבקשה לחברה במשרדה הרשום.

תקנות החברות (פירוק), תשמ"ז - 1987 מחייבות פרסום בדבר הגשת בקשה לפירוק חברה ומועד הדיון בה ארבעה עשר ימים לפחות לפני המועד לדיון בבקשת הפירוק. הפרסום יעשה ב"רשומות" ובעיתון יומי. המטרה הראשונית של הפרסום היא להביא לידיעת כל הנוגעים בדבר על דבר קיומו של דיון בבקשה לפירוק החברה. המבקש להשתתף בדיון בבקשה לפירוק החברה חייב להודיע למבקש שבעה ימים לפחות לפני המועד שנקבע לדיון, על כוונתו להשתתף בו. מי שברצונו להתנגד לבקשת הפירוק, חייב להגיש לבית המשפט כתב התנגדות מאומת בתצהיר ולפרט בו את נימוקי ההתנגדות. את כתב ההתנגדות יש להגיש שבעה ימים לפחות לפני המועד שנקבע לדיון בבקשה, והעתק ממנו צריך להימסר למבקש.
תחילתו של הפירוק בידי בית המשפט ייחשב כאילו התחיל ביום שבו הוגשה בקשת פירוק חברה.
בשלב זה, בית המשפט ממנה מפרק לחברה שעליו מוטל התפקיד לכנס את עסקי החברה ואת נכסיה, לפרקם ולממשם, ולאחר מכן לחלק את התמורה ממכירת נכסם בין הנושים של החברה.
סיום הליכי הפירוק הכפוי הוא בצו של בית המשפט, המורה שהחברה תחוסל מיום מתן צו. צו זה יינתן לאחר שבית המשפט נוכח כי עסקי החברה פורקו כליל והודעה תועבר לרשם החברות תוך 14 ימים.
יש לציין כי ביטול של חיסול חברה יכול להיעשות בתוך שנתיים שלאחר מועד החיסול וזאת על פי בקשת המפרק או אדם הנראה לבית המשפט מעוניין בדבר. לאחר שנתיים החיסול הוא מוחלט.

פירוק חברה מרצון:

חברה יכולה להתפרק מרצון באחת מהדרכים הבאות:

1. תמה התקופה שנקבעה בתקנון לקיומה.
2. החברה קבלה "החלטה מיוחדת" להתפרק מרצון.
3. החברה החליטה בהחלטה שלא מן המנין, שבגלל חבויותיה אין היא יכולה להמשיך בעסקיה ומן הראוי שתתפרק. פירוק מרצון תחילתו עם קבלת החלטת הפירוק, ומשהתחיל הפירוק תחדל החברה לנהל עסקיה, חוץ ממה שדרוש לפירוק מועיל.

ישנם שני מסלולים של פירוק חברה מרצון

א. פירוק מרצון ע"י בעלי המניות - ס' 322 לפקודת החברות.
ב. פירוק מרצון ע"י נושים - סעיף 323 לפקודת החברות

א. סדר הפעולות בפירוק חברה מרצון על ידי בעלי המניות:

ההליך נפתח עם הגשת תצהיר כושר פרעון לרשם החברות על ידי רוב הדירקטורים הכולל הצהרה כי החברה יכולה לשלם כל חובותיה תוך 12 חודשים מתאריך החלטת החברה להיכנס לפירוק. עם קבלת התצהיר במשרדי רשם החברות ירשום הרשם את החברה בסטטוס של "חברה לקראת פירוק" מתאריך שנתקבל התצהיר במשרדי הרשם.
עם קבלת אישור מרשם החברות בדבר רישום התצהיר במרשמיו, רשאית החברה לשלוח את ההזמנות לאסיפה הכללית שבה יוחלט על הפירוק.
כינוס אסיפת החברה - בתום עשרים ואחד ימים מיום משלוח ההודעה על האסיפה הכללית, אלא אם קבלה החברה החלטת ויתור על הודעה של 21 יום מראש - התואמת את תקנון החברה וקבלת החלטת פירוק ומינוי מפרק.
יש להמציא לרשם החברות פרוטוקול של האסיפה שבו יצויין תאריך ההחלטה לפרק את החברה, שם, כתובת ומספר תעודת הזהות של המפרק. וכן להמציא אישור המפרק על קבלת מינויו.
הודעת המפרק על מינויו תוגש לרשם החברות בכתב בתוך 21 יום מיום המינוי.
החלטת החברה על כניסתה להליכי פירוק ועל מינוי מפרק לחברה תפורסם ב"רשומות" בתוך שבוע מיום קבלת ההחלטה על הפירוק.
עם רישום מינוי המפרק במרשם רשם החברות, יפעל המפרק לכינוס נכסיה ולסילוק חובותיה של החברה טרם חיסולה הסופי.
קיבל רשם החברות את דו"ח המפרק ואת ההודעות לפי סעיף 338, ירשום אותם הרשם מיד וכתום שלושה חודשים לאחר רישום הדו"ח, תיחשב החברה כמחוסלת "סופית".

ב. פירוק חברה מרצון על-ידי נושים
סדר הפעולות בפירוק חברה מרצון על ידי נושים של החברה:

משלוח הזמנות לאסיפה כללית.
משלוח הזמנות לנושים לאסיפת נושים.
פרסום הודעה על אסיפת נושים ברשומות ובעיתון נפוץ, לפחות 21 יום קודם למועד אסיפת הנושים.
כינוס אסיפת נושים והגשת דו"ח מאת דירקטוריון החברה לנושים על מצב עסקי החברה ואומדן תביעותיהם.
הודעת החברה או המפרק בהתאם לפקודת החברות.

כאמור, ישנה חשיבות רבה להתנהלות משפטית ומנהלית נכונה ומומלץ לפני שנוקטים בפעולה, למצוא עורך דין מנוסה שילווה את התהליך כולו.
עו"ד אייל כהן עוסק במשפט אזרחי-מסחרי ומייצג חברות וגופים פרטיים ולקוחות עסקיים מכל הקשת העסקית. בנוסף עוסק המשרד בייצוג חייבים מול בנקים ובהגשת תביעות עסקיות ומלווה את לקוחותיו לאורך כל התהליך. המשרד עוסק גם בעסקאות מכר בנדל``ן.
מידע נוסף ניתן למצוא באתר
www.eyalcohenlaw.co.il
מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב