הקלות המס(וסכנות המס) לתושבים חוזרים ולעולים חדשים (חלק ב)
דף הבית  >> 
 >> 
הרשם  |  התחבר
מאמרים

הקלות המס(וסכנות המס) לתושבים חוזרים ולעולים חדשים (חלק ב) 

מאת    [ 28/05/2006 ]
מילים במאמר: 960   [ נצפה 4828 פעמים ]

 
 
מבוא

ברשימה שלהלן שהינה הרשימה השניה בסדרת המאמרים בדבר הקלות מס כמו גם סכנות מס האורבות ומצפות לעולים חדשים ותושבים חוזרים נתמקד בעולים חדשים ותושבים חוזרים שהינם יוצרים או נהנים בנאמנות ואשר הפיכתם לתושבי ישראל צפויה להשפיע על סיווגה של הנאמנות כולה ומכאן שגם על אופן מיסוי הכנסות הנאמנות. בנוסף נדון בהמשכה של רשימה זו בפטורים הניתנים לעולים חדשים ותושבים חוזרים בגין פתיחת פיקדון מט"ח בישראל.
להלן נראה כי במיוחד ביחס לעולה חדש, ניתנה על ידי מחוקק המשנה הטבת מס ארוכת טווח של פטור ממס למשך 20 שנה כאשר המדובר בפיקדון בישראל, זאת בשונה לדוגמא מן הפטור שניתן לו בגין ריבית שהינה הכנסה פסיבית מנכס בחו"ל בהתאם להוראות המחוקק הראשי בסעיף 14(א) לפקודה.
ברשימה השלישית אשר תסיים את סדרת המאמרים בנושא הטבות וסכנות המס לעולים חדשים ותושבים חוזרים נעסוק בנקודות זיכוי ובחובות דיווח ונתמקד בעיקר בהמלצות המעשיות של "עשה" ו-"אל תעשה" אותם כדאי לעולים חדשים ותושבים חוזרים לאמץ עובר לעלייתם לארץ.

נהנה או יוצר בנאמנות/פאונדיישן: כדאי לחשוב פעמיים לפני עלייה לארץ!

חלק מן התושבים החוזרים ו/או העולים החדשים לישראל הינם נהנים בנאמנויות שהוקמו בעבר. חלק מאותם נאמנויות מאופיינות כיום בהתאם להוראות החקיקה החדשות שנכנסו בתיקון 147 לפקודה כנאמנות נהנה תושב חוץ. מבלי לעמוד על מכלול התנאים וההגדרות בהן צריכה נאמנות "לעמוד" בכדי להיחשב כנאמנות נהנה תושב חוץ, נציין בקצרה כי בין התנאים הרלבנטיים לעניין זה צריך שיהיו: הנאמנות אינה הדירה, לנאמנות יוצר אחד לפחות שהינו תושב ישראל, כל הנהנים בנאמנות זהותם ידועה והם תושבי חוץ ועוד. לעניינו רואים כי עלייתו לארץ של אחד הנהנים בין כעולה חדש ובין כתושב חוזר "מלכלכת" את הנאמנות כולה. בנאמנות נהנה תושב חוץ רואים את הנאמנות כתושבת חוץ ואת נכסיה כמוחזקים בידי יחיד תושב חוץ, וכאילו הופקו בחו"ל (מכאן שחל פטור). עלייתו של אחד הנהנים, תהפוך את הנאמנות כולה, לנאמנות תושבי ישראל. הנאמנות תתחייב במס על כל הכנסותיה השוטפות כאילו הנכסים מוחזקים בידי יחיד תושב ישראל. אי דיווח על ההכנסות יביא ליצירת חוב מס סופי שעשוי להיגבות מן היוצר (את כל חוב המס) או מן הנהנה - העולה החדש/תושב חוזר, עד גובה החלוקה שקיבל ומבלי לחלק זאת באופן יחסי בהתאם לחלקו בנאמנות ביחס לנהנים האחרים. יחד עם זאת ייתכן ובעתיד שר האוצר יקבע תקנות שנועדו למנוע מצבים אבסורדים כאמור - כדאי להיות עם האצבע על ההדק ולהתכונן.
בעיה דומה קיימת גם בנאמנות המסווגת כנאמנות יוצר תושב חוץ. נאמנות כאמור מאופיינת בכך שכל היוצרים וכל הנהנים בה הינם תושבי חוץ בשנת המס או שלחילופין במועד היצירה + בשנת המס כל היוצרים הינם תושבי חוץ והכל ללא תלות בשאלת ההדירות (נאמנות הדירה או שאינה הדירה). היה ואחד היוצרים בנאמנות עלה לארץ והנאמנות הינה נאמנות הדירה הרי שהנאמנות הופכת לנאמנות תושבי ישראל; משמע שוב התרחשה כאן עליה לארץ וחוזרות הבעיות שהצגנו לעיל.
נקודה נוספת שיש לציין בעניין הינה, כי נאמנות שעלתה לארץ אינה זכאית לכל מכלול ההטבות הקבועות בסעיפי הפקודה לעולה חדש/תושב חוזר. הטבה אחת שלא נקבעה לנאמנות זכאות לקבלה הינה ההטבה הקבועה בסעיף 14(ב) לבעל עסק שעלה לארץ.
סעיף זה קובע כדלקמן:
"יחיד כאמור בסעיף קטן (א), יהיה פטור ממס, במשך 4 שנים מהמועד שהיה לתושב ישראל, על הכנסות מעסק שהיה לו מחוץ לישראל במשך 5 שנים לפחות לפני שהיה לתושב ישראל לראשונה."

פיקדונות:
פטורים והטבות מס נוספות נקבעו על ידי מחוקק המשנה לעניין פיקדונות במט"ח הנעשים בישראל. להלן נראה כי העברת הפיקדונות לישראל עשויה להתברר כצעד רווחי במיוחד עבור תושבים חוזרים ובעיקר עולים חדשים:

פטור ממס לעולה חדש (20 שנה) על ריבית בפיקדון במט"ח בישראל:

על פי הוראות צו מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מריבית על פיקדון במטבע חוץ). ניתנת לעולה חדש לארץ (יחיד שהיה תושב ישראל לראשונה) האפשרות לקבל פטור ארוך טווח (20 שנה ממועד הפיכת היחיד לתושב ישראל לראשונה) ממס המוטל על ריבית מפיקדון במבע חוץ בתאגיד בנקאי בארץ.
התנאים המצטברים לקבלת הפטור הינם כדלקמן:
1.הפיקדון (במט"ח) הינו לתקופה של שלושה חודשים ומעלה;
2.בפיקדון הופקדו רק סכומי כסף שהיו ליחיד מחוץ לישראל בטרם הפך לתושב ישראל;
3.הסכומים הופקדו בפיקדון האמור בתוך 90 יום ממועד העברת הכסף לישראל;
4.לא חלפו עשרים שנים ממועד הפיכתו לראשונה לתושב ישראל;
5.היחיד הגיש הצהרה (טופס 2402) על קיום הפיקדון ועל היותו עולה חדש בתוך 14 יום ממועד פתיחת החשבון (הפקדה ראשונה);
6.מדובר בהכנסת ריבית פסיבית (אינה מעסק או משלח יד);
7.הפיקדון לא שימש לצורך מתן הלוואה או כבטוחה להלוואה שהעניק התאגיד הבנקאי, לקרובו של העולה החדש או לחבר בני אדם שאותו עולה חדש הוא בעל שליטה בו, והכל בתנאי שהם תושבי ישראל.
יתרונו של הפיקדון במט"ח המתואר לעיל, לבד מהעובדה שהוא מעניק פטור ממס למשך תקופה זמן פי 4 יותר ארוכה, מן הפטור הניתן לעולה חדש לו היה מחזיק את הפיקדון בחו"ל הינו שהמדובר בפיקדון בישראל. פיקדון כאמור אינו חייב בדיווח.

פטור ממס (5 שנים) לתושב חוזר על ריבית בפיקדון במט"ח בישראל:

על פי הוראת מחוקק המשנה בצו מס הכנסה (פטור ממס לתושב חוזר על הכנסה מריבית על פיקדון במטבע חוץ), ניתנת גם לתושב חוזר האפשרות לקבל פטור ממס על הריבית הניצמחת בהפקדת מט"ח בתאגיד בנקאי במידה וההפקדה עמדה בתנאים הבאים במצטבר:
1.בפיקדון הופקדו רק סכומי כסף שהיו לתושב החוזר מחוץ לישראל, ואשר מקורם אינו ממכירת נכסים בישראל שחל במכירתם סעיף 89(ב) לפקודה (סעיף זה בפקודה עוסק במיסוי מכירת נכסים בישראל או נכסים המבטאים זכות במישרין או בעקיפין לנכס בישראל), ואשר נוצרו בתקופת שהותו מחוץ לישראל לאחר שחדל להיות תושב ישראל;
2.המט"ח הופקד בישראל בתוך תשעים ימים מיום העברת הכספים לישראל לאחר שהיה לתושב חוזר או לחילופין עדיין בעת היותו תושב חוץ;
3.לא חלפו 5 שנים מיום שאותו אדם הפך לתושב חוזר;
4.התושב החוזר מסר לתאגיד הבנקאי בתוך 14 ימים ממועד הפקדת סכומים בפיקדון, הצהרה (טופס 2409), על היותו תושב חוזר ועל זכאותו לפטור;
5.מדובר בהכנסת ריבית פסיבית (אינה מעסק או משלח יד);
6.הפיקדון לא שימש למתן הלוואה או כבטוחה להלוואה שנתן התאגיד הבנקאי לקרובו של התושב החוזר (יש לשים לב שכאן אין את ההגבלה לעניין חבר בני אדם שהתושב החוזר הינו בעל שליטה בו, הגבלה הקיימת לצורך הפטור הניתן לעולה חדש);
7.הריבית משולמת בעבור התקופה שבה זכאי התושב החוזר לפטור על פי תקנות אלה.
עורך דין אריה ליבוביץ - אודות כותב המאמר:
עוסק במיסוי בינלאומי, מיסוי נאמנויות, מיסוי מקרקעין, מע"מ, ירושת וצוואות - לרבות הלבנת הון, מיסוי יהלומנים, מיסוי ענף ההי-טק, רילוקיישן( relocation) ועוד.
מחבר הספרים: "אמנות מס - 111 טבלאות השוואה"; אנציקלופדיית אמנות מס כרך ב'; "נאמנויות ומיסוי נאמנויות" ; '"חוק מס הבולים"; סדרת ספרי מס ערך מוסף (כרכים א'-ד'); בעל מדור קבוע: לתכנוני מס בירחון "ידע למידע". ובעיתון "ליצואן" של מכון היצוא הישראלי, מחברם של עשרות פרסומים בירחונים מקצועיים; מרצה ב: לשכות עורכי הדין, רואי החשבון ומכון היצוא הישראלי. מ"מ יו"ר ועדת המיסים וסגן יו"ר ועדת הנאמנויות בלשכת עוה"ד בת"א.
ליצירת קשר - טל: 077-7051717; E- mail: aryetax@gmail.com; סלולרי: 599600 - 0544, מקור המאמר באתר המשרד - http://www.atax.co.ilמאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב