חוזה התקשרות עם קבלן (פרילנס)
דף הבית  >>  >>  הרשם  |  התחבר
מאמרים

חוזה התקשרות עם קבלן (פרילנס) 

מאת    [ 15/04/2009 ]
מילים במאמר: 1164   [ נצפה 20294 פעמים ]

 
 
שנערך ונחתם _________ ביום ______ לחודש _____ בשנת _______

ב י ן : שם החברה: _______________ ח.פ. _______________
מרחוב _______________________________ (להלן: "החברה")
                                                                                              מצד אחד
ל ב י ן : שם ______________________ ת.ז. ____________
מרחוב _______________________________ (להלן: "הקבלן")
                                                                                              מצד שני
הואיל והקבלן מעונין להתקשר עם החברה בתחומי עיסוקו כמפורט בחוזה זה;
והואיל והחברה מעונינת להתקשר עם הקבלן בתחומי עיסוקו בתנאים המפורטים בחוזה זה;
והואיל וברצון הצדדים להסדיר את זכויותיהם וחובותיהם ההדדיות במסגרת חוזה התקשרות זה; לפיכך הוצהר,
 
הותנה והוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
 1. פרשנות
1.1. המבוא לחוזה זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
 1.2. כותרות הסעיפים בחוזה זה הינן למטרות נוחות, ואין להשתמש בהן לצורכי פרשנות.
 
2. הצהרות הקבלן בחתימתו על חוזה זה מצהיר הקבלן כי:
2.1. הוא בעל הכישורים המתאימים, הניסיון והיכולת לשמש בתפקיד __________ (להלן: "התפקיד") ולעמוד בכל החובות המוטלים עליו על-פי חוזה זה.
 2.2. חוזה זה אינו עומד בניגוד ו/או בסתירה לחוזה ו/או לחיוב כלשהו המוטל על הקבלן מכח כל דין.
 
 3. מסגרת ההתקשרות
3.1. הקבלן יעבוד במיקום החברה או בביתו כפי שידרש לפי הנחיית החברה (להלן: "מקום העבודה").
3.2. בביצוע תפקידו יהיה הקבלן כפוף למנכ"ל או למי שימונה ע"י המנכ"ל, ויעסוק בענינים שבמסגרת התפקיד וכפי שידרש מעת לעת.
3.3. הקבלן יעשה שימוש באמצעי החברה אך ורק למטרות לשמן נועדו ולצרכי ביצוע עבודתו ובמסגרת תפקידו. אמצעי החברה לענין זה הם לרבות: מחשבים, תוכנות, כלים, חומרים, מכשירי טלפון מכונות צילום, פקס, ספרים, מאגרי מידע תיקים וכן כל אמצעי אחר המשמש את החברה לייצור ופיתוח.
3.4. הקבלן מתחייב להקדיש את כל כישוריו, ידיעותיו, נסיונו לעבודתו עבור החברה ולפעול כמיטב יכולתו לקידום עסקיה של החברה.
3.5. תמורת זמנו יקבל הקבלן מהחברה סכום של ______ ש"ח למשמרת בת 9 שעות. לסכום יוסף מע"מ כחוק כנגד חשבונית מס. במידה והקבלן הינו עוסק פטור, לא יתווסף מע"מ ותינתן קבלה.
3.6. התשלום יעשה בכפוף לקבלת הכסף מהלקוח אך לא לפני שוטף + 60 יום. חשבונית תוצא בסוף החודש בו ניתן השרות.
3.7. מוסכם כי לא יתקיימו יחסי עובד מעביד בין הקבלן לחברה. במקרה בו למרות האמור תעלה טענה מטעם הקבלן, כי נתקיימו יחסי עובד מעביד בין החברה לבין הקבלן כאמור, יושבו לחברה 30% מכל הסכומים ששלמה וזאת בלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד אחר שיגיע לחברה עפ"י כל דין.
3.8. חוזה זה יכנס לתוקף מהיום הראשון בו יתן הקבלן שרותים לחברה והינו ללא הגבלת זמן. (להלן: "תקופת החוזה").
 
4. נאמנות, סודיות, קניין ואי-תחרות
4.1. במהלך תקופת החוזה וכן במשך כל זמן אחריה, הקבלן ימנע מכל מעשה ומחדל העלול לפגוע בחברה או במוניטין שלה, או להזיק לה בכל דרך אחרת, וכן לא יפרסם הקבלן כל מידע כוזב, ולא יגרום לפרסומו של כל מידע כוזב לגבי החברה, נכסיה, או השירותים הניתנים על ידה, ולא יתערב התערבות לא הוגנת בעסקיה של החברה בכל צורה שהיא.
4.2. הקבלן יודיע לחברה מיד על כל עניין או נושא אשר הוא או בני משפחתו מדרגה ראשונה קשורים בו ואשר בקשר אליו עלול להווצר ניגוד אינטרסים בינו לבין החברה או לכל תחום שבו החברה עוסקת.
4.3. במשך תקופת ההתקשרות עם החברה וכן במשך כל זמן אחריה, לא יעביר הקבלן מידע חסוי, ו/או כל סוד מסחרי, בין במישרין ובין בעקיפין, לכל אדם או גוף מחוץ לחברה ו/או לעובדים אחרים ואו קבלנים (פרילנסרים) אחרים של החברה אלא במידה שהדבר נחוץ לצורך מילוי תפקידו, ולא יעשה שימוש כלשהו במידע חסוי ו/או כל סוד מסחרי שלא לצורך עבודתו וכן ישמור על סודיות מוחלטת בכל הקשור לעסקי החברה, ולמכלול עניניו.
4.4. הקבלן מצהיר בזאת, כי ידוע לו שבמהלך עבודתו על פי חוזה זה יהא הקבלן חשוף לכל מידע חסוי כהגדרתו להלן, ו/או כל סוד מסחרי כהגדרתו בחוק עוולות מסחריות, התשנ"ט - 1999, וכי ידוע לו שכל מידע חסוי ו/או סוד מסחרי של החברה מקנה לה יתרון עסקי על פני מתחריה, וכן כי הוא כפוף על פי חוזה זה, במהלך תקופת החוזה ובכל זמן אחריה, לחובות אמון, תום לב והגינות כלפי החברה לעניין שמירתו של כל מידע חסוי ו/או סוד מסחרי של החברה אשר הוא נחשף לו לצורך העבודה בהתאם לכל האמור בחוזה זה. "מידע חסוי" - לעניין חוזה זה הינו כל מידע הקשור לחברה, לחומרים בהוכנו על ידה ואו על ע"י מי מעובדיה ואו קבלניה, לתהליכי עבודה, לתוכניותיה העסקיות, לתכתובת עם לקוחות, לפרטי או לעצם ניהול משא ומתן עם לקוחות, לכתובות לקוחות, או לכל מידע הקשור ללקוחות, או לכל מידע הקשור לעסקי לקוחותיה או עיסוקיה, לרבות פרטי חוזה זה ולרבות פרטי השכר שבו, או ספקים, או כל מידע אחר אשר הגיע או יגיע לידיעתו של הקבלן מכוח חוזה זה, או בכל דרך אחרת הקשורה לחברה או בקשר אליה ובלבד שמידע זה אינו נחלת הכלל. המידע האמור יכול שיהיה בעל פה, או בכתב בצורת סרטים מגנטיים, דיסקים, קלטות, דיסקטים, תקליטורים, תרשימי זרימה, תכניות שיווק, מפרטים, תיאור תהליכים, או כל דרך אחרת הקיימת כיום או שתהיה קיימת בעתיד. כמו כן, ייחשבו תנאי חוזה זה, וכן תנאי כל חוזה ו/או סיכום הנוגעים להעסקת הקבלן ע"י החברה, וכן כל מידע הנוגע ללקוחותיה ולספקיה של החברה אשר הגיע לקבלן במסגרת העסקתו בחברה או בקשר עם החברה כמידע חסוי. "סוד מסחרי" - לעניין חוזה זה הינו כהגדרתו בסעיף 5 לחוק עוולות מסחריות, התשנ"ט - 1999.
4.5. זכויות הקניין על כל דבר שהוכן במסגרת החברה או שנובע ממנו, בין אם הזכויות האלה יהיו ניתנות לרישום עפ"י דין ואם לאו, יהיו שייכות לחברה, והקבלן לא יהיה זכאי לגביהן לתמורה או תמלוגים כלשהם בגינם או בגין השימוש בהם, פרט לתמורה האמורה בנספח א' לעיל.
4.6. במשך תקופת חוזה זה ובמשך שנה מיום סיום ההתקשרות בין הקבלן לבין החברה, מכל סיבה שהיא, בין ביוזמת החברה ובין ביוזמת הקבלן, לא יהיה הקבלן רשאי ללא קבלת אישור מוקדם של החברה, להתחרות בחברה. הקבלן לא יפנה ללקוחות החברה וספקיה, בין במישרין ובין בעקיפין, ולא יקבל מהם, בין במישרין ובין בעקיפין, הצעה לביצוע עבודה בשמו או עבור אחרים, המתחרה באותה תקופה בתחום הפעילות של החברה.
4.7. במהלך תקופת ההתקשרות עם החברה לא יתן שרותים למי ממתחריה של החברה אלא אם קיבל על כך אישור מראש ובכתב.
4.8. במהלך תקופת ההתקשרות עם החברה ובמשך שנה אחריה, לא יפנה הקבלן לעובדי החברה, בפניה להעסקתם בכל עבודה שהיא מטעמו, או מטעם מעסיקו.
4.9. בתקופת אי התחרות לא יפנה הקבלן, בין במישרין, ובין בעקיפין ללקוחות החברה ו/או ספקיה לצורך ביצוע עבודה בשמה, בשם מי מעובדיה, או בשם אחרים אשר מתחרה בתחום הפעילות של החברה באותה תקופה.
 
5. הוראות כלליות
5.1. כל שינוי בהוראות חוזה זה לא יהיה תוקף אלא אם יעשה בכתב ובחתימת הצדדים.
5.2. חוזה זה מבטל כל חוזה ו/או הסדר אחר בין הצדדים שנעשה טרם חתימתו.
5.3. מוסכם על הצדדים כי סמכות השיפוט בכל הקשור להסכם זה יהיה בבית המשפט או בבית הדין המוסמך מבחינת העניין באשור שיפוט תל אביב.
5.4. לא אכף מי מהצדדים או אכף באחור, זכות כלשהי מהזכויות המוקנות לו על-פי חוזה זה ו/או מכח הדין, במקרה מסוים או במספר מקרים, לא יראו בכך ויתור על הזכות האמורה או על זכויות אחרות כלשהן.
5.5. כתובות הצדדים הן כמפורט במבוא לחוזה זה וכל הודעה של צד אחד למשנהו תחשב כאילו הגיעה לתעודתה בתוך 72 שעות מעת מסירתה למשלוח בדואר רשום, ואם נמסרה באופן אישי - בעת מסירתה בפועל.
 
ולראיה באו הצדדים על החתום במקום ובמועד כמפורט במבוא לחוזה זה:
 __________________                ____________________
("החברה")                                      ("הקבלן‏")
 
ניתן למצוא דוגמאות נוספות להסכמים, טיפים לניהול העסק וכלים שימושיים באתר פורן.
הכותב הינו מנכ"ל פורן בע"מ המספקת שירותי ייעוץ עסקי, בניית תוכנית עסקית, שיפור תזרים מזומנים וסיוע בקבלת הלוואות לעסקים.
מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב