פרשת ויחי: יוסף הוא בן אוהב ומוקיר
דף הבית  >> 
 >> 
הרשם  |  התחבר
מאמרים

פרשת ויחי: יוסף הוא בן אוהב ומוקיר 

מאת    [ 08/01/2009 ]
מילים במאמר: 1115   [ נצפה 2371 פעמים ]

 
 
פרשת "ויחי": יוסף הוא בן אוהב ומוקיר, תשס"ט / מוטי לקסמן
"אמר רבי אילעאי: בשלשה דברים אדם ניכר: בכוסו, ובכיסו, ובכעסו" [1]. יוסף, כמשנה לפרעה מלך מצריים, וודאי ניכר היטב בכיסו [2]. הוא ניכר גם בכעסו על אחיו [3]. על כוסו, כלומר על אופן שתייתו, איננו קוראים דבר [4]. בכל-אופן, הפעם לא נדון בהיבטים אלה, אלא באפיונים אחרים.
ברוח דבריו של רבי אילעאי אנו מוסיפים ואומרים: "אדם ניכר בדברו, במענהו ובשתיקתו". נעשה שימוש במושגים אלה בדיון בברכת יעקב לשני נכדיו מנשה ואפרים, ובהקשריה. בהתאם לכך נציע גם בחינה נוספת לדמותו של יוסף.
שני בנים נולדו ליוסף ולרעייתו [5] וכמו לכל נולד גם להם נקבעו שמות ולשמות יש הסבר: "ויקרא יוסף את שם הבכור מנשה כי נשני אלהים את כל עמלי ואת כל בית אבי. ואת שם השני קרא אפרים כי הפרני אלהים בארץ עניי" (בראשית מא, נא-נב). עיון בהסבר לשמות מעלה את ההבדל הבא: מנשה בא לציין את העבר הלא-נעים של יוסף [6]; לעומת-זאת, שמו של אפרים משליך אור על ההווה הטוב ועל העתיד [7].
האם הבחנה זו היא מקרית?
נעבור לתיאור ברכת יעקב לשני הנכדים.
יעקב נופל למשכב ויוסף לוקח "את שני בניו עמו את מנשה ואת אפרים" (בראשית מח, א) אל יעקב אביו כדי שיברכם. לאחר שמוסרים ליעקב שיוסף ושני בניו מגיעים הוא, בין השאר אומר: "ועתה שני בניך הנולדים לך בארץ מצרים, עד באי אליך מצרימה, לי הם אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי" (שם, ה).
אני מניח שקורא זהיר הבחין בהבדל, כאשר יוסף מביא את בניו כתוב "את מנשה ואת אפרים", לפי סדר הלידה. אבל, בדברי יעקב מתהפך הסדר "אפרים ומנשה" למרות שיעקב משווה אותם לשני בניו הראשונים "כראובן ושמעון יהיו לי", לפי סדר לידתם.
הבדל מקרי?
יוסף מגיש את שני בניו לקרבת יעקב לפי סדר לידתם, כלומר את מנשה לימינו של יעקב ואת אפרים לשמאלו: "ויקח יוסף את שניהם את אפרים בימינו משמאל ישראל ואת מנשה בשמאלו מימין ישראל" (שם, יג). יעקב הופך את הסדר, הוא משכל את ידיו כך שידו הימנית תונח על ראשו של אפרים וידו השמאלית על ראשו של מנשה: "וישלח ישראל את ימינו וישת על ראש אפרים והוא הצעיר ואת שמאלו על ראש מנשה" (שם, יד). התנהגות יעקב מעוררת מורת-רוח אצל יוסף: "וירא יוסף כי ישית אביו יד ימינו על ראש אפרים וירע בעיניו" (שם, יז) [9]. יוסף בתגובתו אינו מבטא את מורת רוחו, אלא אומר שאביו יעקב, כנראה, טעה בזיהוי: "ויתמך" יד אביו להסיר אתה מעל ראש אפרים על ראש מנשה: ויאמר יוסף אל אביו לא כן אבי כי זה הבכר שים ימינך על ראשו" (שם, יז-יח).
יעקב האב מסרב, לא אין זו טעות. הוא מדגיש את עליונות אפרים הבן הצעיר: "וימאן אביו ויאמר ידעתי [...] ואולם אחיו הקטן יגדל ממנו וזרעו יהיה מלא הגוים: ויברכם ביום ההוא [...] לאמר ישמך אלהים כאפרים וכמנשה וישם את אפרים לפני מנשה" (שם, יט¬-כ).
יוסף מחריש, הוא אינו מגיב יותר.
האם יש כאן חזרה על הדפוס הרווח בסיפור המקראי שלא הבכור זוכה במעמד? [8].
ייתכן, אבל אני מציע לבדוק את ההתפתחות כדי לראות מי "צדק" יותר, יעקב האב או הבן יוסף.
המנהיג העתידי הראשון לאחר משה הוא אכן משבט אפרים: "למטה אפרים הושע בן נון" (במדבר יג, ח). יהושע מתפקד כמנהיג למען העם ולקראת עתידו.
אבל, בשאר ההופעות העתידיות של צאצאי אפרים אנו מגלים תמונה אחרת.
בתקופת השופט גבעון, למרות שהוא משתף את בני אפרים במלחמה יש להם טענות נרגנות [10]. גדעון, שהוא דווקא מצאצאי מנשה, מגיב בדרך חכמה שמרגיעה את בני אפרים [11].
גם בתקופת יפתח הגלעדי [12] מגיבים בני אפרים בכעס ואף באיומים, דבר שמעלה את חמתו של יפתח והוא מגיב באכזריות [13].
וגם בתקופת המלוכה, ירבעם משבט אפרים הוא המבקר קשות את רחבעם, בנו של שלמה, ומביא לפילוג העם לשתי ישויות מדיניות [14].
במלים אחרות, תפקודם של צאצאי אפרים אינו תפקוד חיובי.
פרט לגדעון, צאצאי מנשה לא מוזכרים רבות. אבל, סיפור אחד מעלה תמונה מעניינת, כוונתי לבנות צלפחד, כן גם הן משבט מנשה. בנות צלפחד נותרו ללא אב, והיות ואין להן אח קיים חשש שנחלת המשפחה תאבד. הן פונות, בצורה מכובדת, אל משה. משה, על-פי הנחית ה', הופך את המקרה לתקדים חוקתי שקובע שבמרה כזה אכן ירושת הנחלה תעבור לבנות [15].
במלים אחרות אזכור בני אפרים הוא, ברוב המקרים, לשלילה בעוד שצאצאי מנשה מוזכרים, ברוב המקרים לחיוב [16].
במלים אחרות, לפי ההתפתחות העתידית יוסף "צדק" בניסיונו להניע את אביו יעקב לברך יותר את מנשה.
יוסף ידע? ואולי הייתה בכך תחושה אינטואיטיבית.
אז למה יוסף לא עמד על דעתו? אין הסבר לכך במקרא.
אני מציע לראות זאת כביטוי להערכת האב. יוסף, לפי הסבר זה חש אחרת, אבל אינו יוצא באופן מפורש נגד האב.
ישאל הקורא, מנין לך?
אני מגיע לעמדה זו לאחר הזיהוי שיוסף הוא הבן היחיד שכתוב עליו שהתאבל על מות האב יעקב: "ויפל יוסף על פני אביו ויבך עליו וישק לו" (בראשית נ, א). לא ראובן הבכור גם לא יהודה המבורך מאוד ואף בן אחר לא מבטא את אבלו, אין גם אף כתוב שמבטא את אבל הבנים באופן קיבוצי!
רק יוסף בוכה ומתאבל.
אפשר לומר שזו תגובה טבעית של בן מועדף, אולי.
אני מעדיף לראות בכך ביטוי לתחושתו הפנימית של יוסף הבוגר, הוא בן שמוקיר את האב ומתאבל בכנות על לכתו מהארץ החיים.
אם-כן, "אדם ניכר בדברו, במענהו ובשתיקתו", ויש והשתיקה מלמדת יותר מן הדיבור ומן המענה.

הארות ומראה מקום
[1] בבלי, עירובין סה, ב.
[2] "ויאמר פרעה אל יוסף: אני פרעה, ובלעדיך לא ירים איש את ידו ואת רגלו בכל ארץ מצרים" (בראשית מא, מד).
[3] "וירא יוסף את אחיו ויכרם ויתנכר אליהם וידבר אתם קשות" (בראשית מב, ז). התנכרות זו נמשכת עד לאחר נאומו של יהודה, במסע השני של בני יעקב לשבור שבר במצריים.
[4] פרט לכך שהגביע הוא גביע הכסף.
[5] "וליוסף ילד שני בנים [...] אשר ילדה לו אסנת בת פוטי פרע כהן און" (בראשית מא, נ).
[6] ישה מלשון ישכיח: "בעובדה שחלומותיו של יוסף הלכו ונעשו מציאות, ראה הוכחה שהייסורים שנתייסר בהם עד כה צרפוהו מעוונותיו, וה' השכיחם ולא רצה לזכרם עוד" (יהודה קיל, ספר בראשית, ירושלים תשס"ג, עמ' קמג).
[7] יש המבינים זאת באופן נוסף: "הרמזה מקדימה לריבוי המופלג של בית יעקב במצרים [...] ועוד אפשר שיש בשם אפרים רמז ולמקום קבורת אמו: 'בדרך אפרתה הוא בית לחם' (בראשית לה, יט) (שם, שם).
[8] למשל, ישמעאל ויצחק, עשיו ויעקב, ראובן ויהודה או יוסף.
[9] תחושת יוסף בביטוי "וירע בעיניו" מזכירה את תגובת אברהם לדרישת שרה לגרש את הגר ובנם ישמעאל: "וירע הדבר מאד בעיני אברהם על אודת בנו" (בראשית כא, יא). אברהם אינו עונה, אבל לאחר הבהרת ה' שגם ישמעאל יתפתח וירבה (שם, יב-יג) הוא, ללא אומר, מצייד את הגר בלחם ומים.
[10] "ויאמרו אליו איש אפרים מה הדבר הזה עשית לנו לבלתי קראות לנו כי הלכת להלחם במדין ויריבון אתו בחזקה" (שופטים ח, א).
[11] שם, ב-ג.
[12] כנראה גם הוא מצאצאי מנשה.
[13] שופטים יב, א-ו.
[14] מל"א יא, כו-מ; יב, א-כה.
[15] במדבר כז, א-יא.
[16] פרט מעניין, היה גם מלך בשם מנשה, מלך לא מוצלח, אבל הוא היה מזרע יהודה (מל"ב כא, א-ב).חושב, קורא, כותב, מרצה בתחומי חינוך, מקרא ויהדות, חברה וערכים
מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב