סוף שנת המס 2008 - כיצד מתכוננים?
דף הבית  >>  >>  הרשם  |  התחבר
מאמרים

סוף שנת המס 2008 - כיצד מתכוננים? 

מאת    [ 23/12/2008 ]
מילים במאמר: 1805   [ נצפה 3270 פעמים ]

 
 
כמדי שנה, בחרנו לסקור בפניכם את עיקר הנושאים הדורשים חשיבה והערכות מוקדמת, תוך התבוננות הן על תום שנת המס 2008 והן על הפעולות הנדרשות עם תחילת שנת 2009.

קיזוז הפסדים בשוק ההון

המשבר הפיננסי עשוי ליצור הזדמנויות פיסקאליות רבות. בין מכלול ההזדמנויות, נמצא נושא קיזוז ההפסדים בשוק ההון. נושא קיזוז ההפסדים בשוק ההון עולה מדי שנה, אולם מקבל משנה תוקף בשנה זו לאור ההפסדים הרבים שנצברו בשנת 2008 והמשבר הפיננסי שסופו לא נראה באופק. ככלל, הפסדים הוניים שוטפים (בין אם מני"ע סחירים ובין מכל נכס אחר) ניתנים לקיזוז כנגד כל רווח הון. הפסדים מניירות ערך ניתנים לקיזוז אף מרווחים מני"ע (דיבדנדים וריביות).

תנאים, ביאורים ונקודות למחשבה:

1. ההפסדים הניתנים לקיזוז הם רק הפסדים שנוצרו ממימושים ולא על בסיס ירידת ערך.
2. הטבלה האמורה חלה אף על הפסדים הוניים בחו"ל (לרבות הפסדים מני"ע זרים) ובלבד שאילו היו רווחים הם היו חייבים במס בישראל וכן בכפוף לקיזוז תחילה כנגד רווחים בחו"ל (במידה ויש).
3. חלה חובת קיזוז הפסדים כנגד הכנסות ברות קיזוז באותה שנה. הפסד שלא קוזז לא יועבר לשנה הבאה.
4. קיזוז רווחים הוניים בעלי שיעור מס אפקטיבי גבוה כנגד הפסדים בשוק ההון. כך למשל, ניתן לקזז, לכאורה, רווח ממכירת מניה פרטית שנרכשה בשנת 1970 ונמכרה בשנת 2008 (שיעור מס אפקטיבי של 44% בהנחה שמדובר בבעל מניות מהותי) כנגד הפסד שוטף בשוק ההון. יצוין כי עמדה זו אינה נקייה מספקות וכי שלטונות המס עשויות לאשר קיזוז רק ביחס לרווח שנצמח החל משנת 2003.
5. בעלי שליטה בחברות פרטיות יכולים למשוך דיבידנד מחברתם (בכפוף למבחן הרווחים ויכולת הפירעון שבדיני חברות) ולקזזו כנגד הפסדים שוטפים בשוק ההון.
6. הפסדים מועברים מני"ע לא יהיו ניתנים לקיזוז בשנים הבאות כנגד הכנסות ריבית ודיבידנד בשוק ההון.
7. קיזוז ההפסדים, לרוב, יהיה באמצעות הגשת דו"ח למס הכנסה בסוף שנה.

אג"ח - רכישה עצמית

המשבר הפיננסי והתשואות השליליות של האג"ח מחד והוזלת האשראי הבנקאי מאידך, יוצרות לחברות רבות הזדמנות טובה לרכוש את ההלוואות שקיבלו (באמצעות אג"ח) במחיר הנמוך מסכום ההתחייבות. מלבד הרווח העצום שיכול להיווצר לאותן חברות בגין רכישת האג"ח, הרי שמהלך כאמור עשוי אף להעיד על חסינותה הפיננסית של החברה לצד האמון של בעלי השליטה בחברה שבשליטתם. אג"ח המיר מתאפיין בשני רכיבים: הוני והתחייבותי. בהתאם לדיני החברות, הרכיב ההוני המגולם באג"ח המיר עשוי להיחשב כ"חלוקה" וכפועל יוצא כפוף הן למבחן הרווחים ויכולת הפירעון והן לחבות המס החלה על דיבידנד. זאת ועוד, הרכישה בכלל עשוייה להתחייב במס רווח הון בידי החברה ולעיתים במע"מ ואף במס פירותי במקרים של מכר חוזר ברווח אם תסווג כ"עסקת אקראי". בנוסף, מימון רכישת האג"ח ע"י תאגיד קשור עשויה להעלות לדיון את שאלת התרת הוצאות המימון מחד ובחינת תנאי ההלוואה מאידך.

הודעות ובדיקות עד לסוף שנת המס

? מיזוגים ופיצולים - ככלל, המועד הקובע למיזוג או פיצול הינו בסוף שנת המס או בסוף רבעון במקרים של חברות ציבוריות. הבקשה למיזוג או פיצול כאמור צריכה להיעשות עד לאותו מועד. הכלל האמור לא יחול במקרה של מיזוג בדרך של החלפת מניות לפי סעיף 103כ לפקודה.
? עולים חדשים ותושבים חוזרים לאחר תיקון 168 - בהתאם לתיקון 168, רשאי עולה חדש או תושב חוזר ותיק להודיע על בחירת שנת הסתגלות. בהתאם להודעת רשות המסים מיום 17.12.08, ההודעה יכול שתיעשה עד ליום 31.03.09 ביחס לעולים חדשים ותושבים חוזרים שעלו לישראל עד ליום 31.12.08.
? דו"ח מאוחד לפי חוק לעידוד התעשייה - בכפוף לתנאים הקבועים בחוק, חברה תעשייתית רשאית להגיש דו"ח מאוחד לצורכי מס עם חברות הבנות שבשליטתה ובלבד שהבקשה הראשונית הוגשה עד ליום 31.12.08 ביחס לשנת 2008.
? קריאת מד אוץ ברכב - בהתאם לתקנות ניכוי הוצאות רכב, יש לרשום את מס' הק"מ שעבר הרכב נכון ליום 31.12.08 לצורך חישוב ההוצאות המותרות.
דוחות נוספים לצד הדו"ח השנתי
מלבד הגשת הדו"ח השנתי, נישומים רבים נדרשים להגיש דוחות נוספים:
? דיווח אחיד לנישומים (טופס 6111) - דו"ח המרכז את נתוני הדו"ח הכספי של הנישום ונועד לאפשר השוואה מערכתית בין קבוצות נישומים שונות. נישומים מסוימים פטורים מהגשת הדו"ח.
? דיווח על מחירי העברה (טופס 1385) - הצהרה לפיה העסקה נעשתה בהתאם לתנאי שוק. הדו"ח נדרש מכוח סעיף 85א לפקודת מס הכנסה הקובע כי עסקה בינ"ל בין צדדים קשורים תדווח בהתאם לתנאי שוק.
? דיווח על נאמנות (טפסים 141,142,143,144,147,148,149,1327, 151ח) - תיקון 165 לפקודה הסדיר, בין היתר, את חובת הדיווחים, ההודעות, ההצהרות והבקשות הקשורות לנאמנויות. ביום 18.12.08, הודעה רשות המסים כי היא דוחה את המועד להגשת כל ההודעות, הבקשות וההצהרות שנדרשים לפי פרק הנאמנויות, לרבות מועד הגשת הדו"ח לעניין נאמנויות לשנים 2006 - 2007 (לרבות ביחס לנאמנויות שהוקמו לפני 2006) ליום 30.06.09.

ניכויים וזיכויים בגין הפקדות לקופ"ג

הפקדות לקופ"ג ע"י יחידים עשויות להעניק ניכוי וזיכוי למפקידים. בשנים האחרונות, כחלק ממהלך של האוצר לעודד מפקידים לחסוך בקופת גמל לקצבה, נקבעו שיעורי ניכוי וזיכוי מוגדלים ביחס להפקדות לקצבה, ותיקון 153 לפקודה אף הגדיל לעשות שעה שקבע כי ניכוי וזיכוי יינתן אך ורק למי שהפקיד כספים לקצבה ברובד הראשון. לקראת סוף שנת 2008, ריכזנו עבורכם את עיקר ההוראות בנושא:
הגדרות עיקריות
? "עמית מוטב" (שכיר/עצמאי) - יחיד שבשל הכנסתו, שולמו בעדו בשנת המס, כספים לקופת גמל לקצבה, בסכום שלא פחת מ- 16% מסך כל השכר הממוצע במשק באותה שנת מס (13,977 ש"ח בשנת 2008). במקרה של שכיר יש לכלול את כל ההפקדות לקופת גמל לקצבה, כולל את ההפקדות המעביד למרכיב הפיצויים והתגמולים.
? "עמית יחיד" - יחיד, שאינו "עמית מוטב", שמתקיים לגביו אחד מאלה:
(1) הוא נולד לפני שנת 1961.
(2) היתה לו בשנת המס הכנסת עבודה שבשלה הוא זכאי לקצבה על פי דין או חוזה.
? "יחיד" - הגדרה שיורית; יחיד שאינו עמית יחיד ואינו עמית מוטב.
? "הכנסה מבוטחת" - הכנסת עבודה שבשלה שילם מעביד בעד עובדו, בשנת המס, סכומים לקופת גמל לתגמולים או לקופת גמל לקצבה, וכן הכנסת עבודה שבשלה זכאי העובד לקצבה על פי דין או חוזה. לשון אחר: "הכנסה עם זכויות".
? "עמית יחיד" -ניכוי
o "עמית יחיד" יהיה זכאי לניכוי (בגין תשלומים כעמית עצמאי) בגין סכומים ששילם הוא או בן זוגו (בלבד) בגין קופת גמל לתגמולים או קיצבה, ובלבד שהניכוי לא יעלה על -
? 7% מהכנסתו המזכה שאיננה הכנסת עבודה. אולם, אם שילם בעד קיצבה בלבד יינתן ניכוי נוסף של עד 4% מאותה הכנסה ובלבד שהתשלום ששילם עולה על 12%.
? הנמוך מבין אלה:
? 5% מהכנסתו המזכה שהיא הכנסת עבודה שאינה מבוטחת (עד 88,800 ש"ח).
? 5% מתוך: הכנסתו החייבת שהיא הכנסת עבודה (עד לסכום של 360,000 ש"ח), בניכוי ההכנסה המבוטחת.
? "עמית יחיד" - זיכוי
o "יחיד שאינו עמית מוטב" יהיה זכאי לזיכוי ממס בשיעור של 25% מהסכומים ששילמו הו או בן זוגו (בלבד) בשנת המס לביטוח חיים או לקופת גמל (למעט קרן השתלמות) שאיננה קופת גמל לקיצבה, וכן ולשיעור של 35% מהסכומים ששילמו לקופת גמל לקיצבה או ששולמו לביטוח קצבת שאירים. הסכום המקסימאלי לזיכוי לא יעלה על הגבוה מבין אלה:
? סכום של 1,728 ש"ח.
? הסכום הנמוך מבין אלה:
? הסכומים ששולמו בפועל.
? אם ליחיד לא היתה הכנסת עבודה - 5% מהכנסתו המזכה, ובלבד שהסכום הכולל שבשלו יינתן זיכוי בעד סכומים ששולמו לביטוח קצבת שאירים לא יעלה על 1.5% מהכנסתו המזכה של היחיד.
? אם ליחיד היתה הכנסת עבודה - 7% מהכנסתו המזכה, ובלבד שהסכום הכולל שבשלו יינתן זיכוי בעד סכומים ששולמו לביטוח קצבת שאירים לא יעלה על 1.5% מהכנסתו המזכה של היחיד, וכן שהסכום הכולל שבשלו יינתן זיכוי בעד סכומים ששולמו לביטוח חיים, ביטוח קצבת שאירים ובעד סכומים ששולמו בשל הכנסה שאינה מעבודה, לא יעלה על 5% מהכנסתו המזכה של היחיד.
? "עמית מוטב" -ניכוי
o "עמית מוטב" יהיה זכאי לניכוי (בגין סכומים ששולמו כעמית עצמאי) בגין סכומים ששילם הוא או בן זוגו לקופת גמל לתגמולים או קיצבה, או ששילמו לילדם הבגיר (מעל 18), ובלבד שהניכוי לא יעלה על -
? בגין הפקדה לקופת גמל לקצבה - יינתן ניכוי בשיעור 11% מסך ההכנסה ל"עמית עצמאי".
? בגין הפקדה לתגמולים או לקצבה (שלא הותר בגינם ניכוי לפי הפיסקה לעיל) - יינתן ניכוי בשיעור 7% מסך ה"הכנסה הנוספת". אולם, אם שילם בעד קיצבה יינתן ניכוי נוסף של עד 4% מאותה הכנסה ובלבד שהתשלום ששילם עולה על 12%. הניכוי יינתן אך ורק ביחס לסכומים שהופקדו (לרבות הפרשות לפיצויים של המעביד) ואשר עולים על 13,977 ש"ח.
? "הכנסה לעמית עצמאי"- סך כל הכנסתו החייבת של יחיד (עד לסכום של 90,000 ש"ח בשנת 2008), בניכוי הכנסתו המבוטחת.
? "הכנסה נוספת" - הסכום הנמוך מבין אלה:
? סך כל הכנסתו החייבת של יחיד שאינה הכנסה מבוטחת, עד לסכום שנתי של 90,000 ש"ח.
? סך הכנסתו החייבת של יחיד עד לסכום שנתי של 360,000 ש"ח, בניכוי הגבוה מבין ההכנסה מבוטחת או סכום של 90,000 ש"ח.

? "עמית מוטב" - זיכוי
o "יחיד שהינו עמית מוטב" יהיה זכאי לזיכוי ממס בשיעור של 25% מהסכומים ששילמו הו או בן זוגו (בלבד) בשנת המס לביטוח חיים או לקופת גמל (למעט קרן השתלמות) שאיננה קופת גמל לקיצבה, וכן ולשיעור של 35% מהסכומים ששילמו לקופת גמל לקיצבה או ששולמו לביטוח קצבת שאירים. הסכום המקסימאלי לזיכוי לא יעלה על הגבוה מבין אלה:
? סכום של 1,680 ש"ח.
? הסכום הנמוך מבין אלה:
? הסכומים ששולמו בפועל.
? אם ליחיד לא היתה הכנסת עבודה - 5% מהכנסתו החייבת (עד 180,000 ש"ח), ובלבד שהסכום הכולל שבשלו יינתן זיכוי בעד סכומים ששולמו לביטוח קצבת שאירים לא יעלה על 1.5% מהכנסתו המזכה של היחיד.
? אם ליחיד היתה הכנסת מבוטחת - צירוף הסכומים הבאים:
o 7% מהכנסתו המזכה שהיא הכנסה מבוטחת, ובלבד שהסכום הכולל שבשלו יינתן זיכוי בעד סכומים ששולמו לביטוח קצבת שאירים לא יעלה על 1.5% מהכנסתו המזכה של היחיד, וכן שהסכום הכולל שבשלו יינתן זיכוי בעד סכומים ששולמו לביטוח חיים וביטוח קצבת שאירים, לא יעלה על 5% מהכנסתו המזכה של היחיד.
o רק במידה והיתה הפקדה כעמית עצמאי, אזי - 5% מתוך: הכנסתו החייבת שאינה הכנסה מבוטחת (עד 180,000 ש"ח), בניכוי סכום של 88,800 או הכנסתו המבוטחת (לפי הנמוך). ובלבד שהסכום הכולל שבשלו יינתן זיכוי בעד סכומים ששולמו לביטוח קצבת שאירים לא יעלה על 1.5% מהכנסתו החייבת שאינה הכנסה מבוטחת.


ניכוי בגין הפקדות לקרן השתלמות

בעלי הכנסות מעסק ואו משלח יד זכאים לניכוי בשיעור של 4.5% מהכנסתם החייבת כאמור (עד לתקרה של 224,000 ש"ח). הניכוי המקסימאלי בשנת 2008 הינו 10,080 ש"ח אשר מצריך הפקדה של 15,680 ש"ח (7% מתקרת ההכנסה; מסכום ההפקדה יש להפחית 2.5% מהכנסתו הקובעת).

טיפים כלליים

? הקדמת הוצאות ודחיית הכנסות למדווחים על בסיס מזומן;
? הפיכת הפסד הוני להפסד פירותי ע"י חילוף נכסים ישנים בחדשים (סעיף 27 לפקודה);
? דחיית תשלום מס רווח הון ע"י רכישת נכס בר פחת במקום הנכס הנמכר (סעיף 96 לפקודה);
? תשלומים סוציאליים לעובדים (חופשה, דמי הבראה, מענק פרישה, דמי מחלה וכיוצ"ב) יוכרו על בסיס מזומן, למעט מקרים שהתשלומים הועברו לקופ"ג יעודית עד ליום 31.01.09;
? הכנסת עבודה, דמי ניהול, ריבית וכיוצ"ב לבעלי שליטה בחברת מעטים יותרו לחברה המשלמת על בסיס מזומן, למעט מקרים שבהם הוכח כי בעל השליטה כלל את ההכנסות כאמור בדו"ח האישי שלו לא יאוחר מיום 31.03.09;
? הקדמת תשלומי המס עד ליום 31.01.09 תפטור מתשלום ריבית והפרשי הצמדה;
? חלוקת דיבידנד מחברת בת לחברת אם עד ליום 31.12.08 ע"מ להגדיל את הרר"לים בחברת האם במידה ומניות חברת האם עתידות להימכר במהלך שנת 2009;
? תשלום מס מחזור בשיעור של 10% עד ליום 30.01.09 ביחס להכנסות משכ"ד למבקשים להחיל את מסלול מיסוי זה;
? לאור הפחתת שיעורי המס הצפויים (הן ליחיד והן לחברות) מומלץ לדחות קבלת דמי שכירות מראש החייבים במס לפי בסיס מזומן (סעיף 8ב לפקודה). מנגד, הפסדים עסקיים שוטפים עשויים להוות שיקול להקדמת דמי שכירות מראש;


******************
עו"ד ויועץ מס. עובד במחלקת המסים במשרד עורכי הדין גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות`. עובד המחלקה המשפטית שבנציבות מס הכנסה לשעבר. משתתף בכתיבת הספר "אמנות מס - 111 טבלאות השוואה של אמנות המס של ישראל" (אלתר, כליף, ליבוביץ). מרצה במכללה למנהל. חבר ועדת המסים של לשכת עורכי הדין וחבר הועדה המקצועית של לשכת יועצי המס בישראל. מחברם של מאמרים וכתבות בעיתונות הכתובה והאלקטרונית ובירחונים מקצועיים.
מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב