ברית מילה
דף הבית  >> 
 >> 
הרשם  |  התחבר
מאמרים

ברית מילה 

מאת    [ 05/03/2006 ]
מילים במאמר: 1091   [ נצפה 8878 פעמים ]

 
 
בס"ד
י"א טבת התשס"ה
לבני אשר הי"ו
יברכך ה' מציון ,

לשאלתך על פירוש הרש"י ד"ה והנה שלשה אנשים (בראשית י"ח, ב'): "אחד לבשר את שרה, ואחד להפוך את סדום, ואחד לרפאות את אברהם, שאין מלאך אחד עושה שתי שליחויות (ב"ר). תדע לך שכן כל הפרשה הוא מזכירן בלשון רבים: ויאכלו, ויאמרו אליו, ובבשורה נאמר שוב אשוב אליך, ובהפיכת סדום הוא אומר: כי לא אוכל לעשות דבר לבלתי הפכי (ב"ר). ורפאל שרפא את אברהם הלך משם להציל את לוט. הוא שנאמר, ויהי כהוציאם אותם החוצה ויאמר המלט על נפשך למדת שהאחד היה מציל". לכאורה הרש"י סתר את עצמו מיניה וביה: ברישא פירש הרש"י שמלאך אחד נשלח רק לרפאות את אברהם לפי שאין מלאך אחד עושה שתי שליחויות. ובסיפא פירש הרש"י שרפאל שרפא את אברהם הלך משם להציל את לוט. דהיינו, שהמלאך רפאל ביצע שתי שליחויות? ועוד, מדוע כתב הרש"י את סדר המלאכים שלא כסדר ביצוע שליחותם. דהיינו, היה לו לומר: אחד לרפאות את אברהם, ואחד לבשר את שרה, ואחד להפוך את סדום? ועוד, הלא המלאכים אמרו: "כי משחתים אנחנו את המקום" (בראשית י"ט, ט"ז). ונאמר: "ויחזיקו האנשים... ויצאהו וינחהו מחוץ לעיר" (בראשית י"ט, י"ג). דהיינו, ששני המלאכים בצעו שתי שליחויות ויחד השחיתו את סדום והצילו את לוט?
נלענ"ד להשיבך כי המקור לפירוש הרש"י מובא בתלמוד (בבא מציעא פו:): "שלשה אנשים מיכאל גבריאל ורפאל. מיכאל שבא לבשר את שרה, רפאל שבא לרפא את אברהם, גבריאל אזל למהפכיה לסדום...דאזל מיכאל בהדיה לשיזבה ללוט". הרש"י גרס את הגמרא אחרת (עיין חזקוני): "רפאל (ולא מיכאל) שרפא את אברהם הלך משם להציל את לוט". שינוי גירסת הרש"י מגירסת התלמוד נובע מכך שהרש"י דייק בשמא (ר"מ הוה דייק בשמא - יומא פג:) כי רפאל הוא המלאך הממונה על הרפואה וההצלה, ומיכאל הוא המלאך הממונה על הבשורה אשר אין היא עולה בקנה אחד עם הצלה, כי לעיתים יכול המלאך לבשר בשורה רעה. מטעם זה הרש"י ציין רק את שמו של המלאך רפאל בפירושו, והוסיף שרפא את אברהם הלך משם להציל את לוט. וכן נאמר בזוה"ק (שמות צח:): "המהלך על כנפי רוח למיהב אסותא לעלמא ודא איהו רפאל". וכן רמז משה רע"ה בתפילתו בעת שמרים אחותו נצרכה לרפואה. באומרו: "אל נא רפא נא לה" (במדבר י"ב). על כן לסברת הרש"י המלאך רפאל לא עשה שתי שליחויות, לפי שהרפואה כוללת בתוכה את שני הדברים: רפואה לחולה (אברהם), והצלה שהיא תרופה לאובדן (לוט). דהיינו, רפואה ישירה ורפואה מונעת. לפיכך מה שאמרו חז"ל שאין מלאך אחד עושה שתי שליחויות, לא אמרו אלא כשהם זה הפך מזה, שהרי מלאך הממונה על הרחמים לא יתכן שיעשה דין שהוא הופכו (רבינו בחיי, בראשית, פרק י"ח).
הטעם שבנוסח הגמ' והרש"י לא נכתב לכאורה סדר המלאכים לפי כסדר ביצוע שליחותם האמור במקרא. דהיינו, לא נאמר: אחד לרפאות את אברהם, ואחד לבשר את שרה, ואחד להפוך את סדום. אלא נאמר ברש"י: אחד לבשר את שרה, ואחד להפוך את סדום, ואחד לרפאות את אברהם. ובתלמוד נכתב: ברישא גבריאל קודם למיכאל, ובסיפא הוקדם רפאל לגבריאל. ללמדינו שסדר ביצוע שליחות המלאכים נקבע ע"פ השלמת השליחות. דהיינו, לפי גירסת הרש"י: מיכאל שבא לבשר את שרה השלים את שליחותו וחזר, רפאל שבא לרפא את אברהם, ריפא את אברהם מחוליו, אך לא השלים את שליחותו בטרם שהציל את לוט. לפי שהצלת לוט היא חלק מרפואת אברהם אע"ה, כי מה תועלת יש לאברהם ברפואת גופו, אם לבו ישבר בעת שלוט אחיו יספה? שכן מצאנו שאברהם סיכן את עצמו למען לוט. שנאמר: וישמע אברם כי נשבה אחיו וירק את חניכו...וירדוף עד דן" (בראשית י"ד, י"ד). כלומר, השלמת רפואתו של אברהם היתה רק כאשר לוט ניצל מתוך סדום ההפוכה.
ודע, שהצלת לוט והפיכת סדום ע"י המלאכים, נעשו במקביל כך שאין האחד מקדים את חבירו. לפיכך מנה התלמוד את רפואת אברהם קודם להפיכת סדום והצלת לוט, והרש"י מנה את מהפכת סדום קודם לרפואת אברהם וסיים בהצלת לוט שנעשו ע"י רפאל. מטעם זה תיאמו המלאכים בינהם את שליחותם, לפי שהצלת לוט שהיא גם חלק מרפואת אברהם, היתה תנאי למהפכת סדום. על כן נאמר: "כי משחתים אנחנו את המקום" (בראשית י"ט, ט"ז). ונאמר: "ויחזיקו האנשים... ויצאהו וינחהו מחוץ לעיר" (בראשית י"ט, י"ג). דהיינו, שכביכול שני המלאכים יחד השחיתו את סדום והצילו את לוט. אך אם נדייק בלשון המקרא, נמצא שהמילים ויצאהו וינחהו כתובות חסרות "וא"ו". דהיינו לשון יחיד, ואף בהמשך נכתב בפירוש: "ויאמר המלט על נפשך" (בראשית י"ט, י"ז), בלשון יחיד. כלומר במציאות: המציל היה המלאך רפאל בלבד. והמשחית היה המלאך גבריאל בלבד, שנאמר: "ויאמר אליו הנה נשאתי פניך גם לדבר הזה לבלתי הפכי את העיר אשר דברת" (בראשית י"ט, כ"א).
עד כאן פירשתי לך את פישטו של המקרא דבר דבור על אופניו. ועתה אשיבך דבר בדרך הדרש: פשוט הוא הדבר שעל מנת שיזכה האדם, שה' ישלח אליו את המלאך רפאל לרפאותו, נדרש מן האדם להיות בדרגת צדיקות כאברהם אבינו ע"ה. לפיכך שלח ה' את המלאך רפאל בכבודו ובעצמו לרפאות את אברהם, משום דרגת צדיקותו. ואולם לוט לא היה בדרגת צדיקות כזו שהצדיקה שליחת מלאך מן השמים במיוחד להצילו. אך משום שהמלאך רפאל כבר ירד לרפא את אברהם, נשלח בדרכו להציל גם את לוט בעבור מעט צדיקותו. כפי שדייק הרש"י לומר: הלך משם להציל את לוט. וכי יש מחסור במלאכים? הלא ה' שלח מלאך מיוחד רק כדי לבשר לשרה, למרות שלכאורה יכול היה גם המלאך רפאל בדרכו לבשר לשרה, אלא שאין עניות במקום עשירות (שבת קב:). כלומר, הזכות שישלח לאדם מלאך משמים לעוזרו תלויה בגודל צדיקותו.
ודע, שבכל ברית מילה מופיע אליהו הנביא זכור לטוב שנקרא מלאך הברית (ילקוט שמעוני בראשית י"א סימן ע"א). לפיכך התקינו חכמים להיות עושין מושב כבוד למלאך הברית. שנאמר, ומלאך הברית אשר אתם חפצים (מלאכי ג', א'). ובעת הברית מזמינים את אליהו לשבת בכסאו, כאשר אומרים: זה הכסא של אליהו הנביא זכור לטוב. רק אז מתישב אליהו בכסאו, ובאותה שעה שורה עת רצון על ישראל משום שישראל מוכיחים במעשה שלא עזבו את בריתו של ה' עמהם. לפיכך זמן הברית היא עת סגולה לבקש מאליהו בקשות רפואה,כלכלה, זיווג הגון, וכד'. שהרי לא בכל עת זוכה אדם לשהות במחיצת מלאך ה', ולא כל אדם נמצא בדרגת צדיקות המצדיקה שישלח אליו מלאך משמים לעוזרו. לפיכך אליהו הנביא זכור לטוב למרות שלמעשה בא רק כדי להשתתף בברית, הולך משם ובדרכו ממלא את בקשותיהם של ישראל , כשם שהמלאך רפאל שבא לרפאות את אברהם ובדרכו הציל את לוט כנ"ל. משום כך נהגו ישראל לבקש גם מן הסנדק שיברכם מיד בתום ברית המילה. משום שהסנדק הוא בבחינת צדיק, לפי שכל עוונותיו נמחלים משום ששימש כמזבח לנימול, וכשכנו של מלאך הברית אליהו הנביא זכור לטוב. ודע, שכגודל הבטחון והאמונה של המבקש כן גודל הסיוע שיקבל מן השמים.
הנה כי כן עינך תחזה מישרים כי בס"ד נתישבו שאלותיך על פירושו של הרש"י, גם בדרך הדרש ושהי"ב.
יתן ה' את ברכתו לך ותזכה לגדל את בנך רפאל לתורה לחופה ולמעשים טובים, בבריאות ואושר ועושר ויתגשמו כל משאלות לבך לטובה.

באיחולי: אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך
העל"ח רפאל ב"ר אשר חגבי (חגי רפי)מחברם של הספרים: אשר על המשכן, מצמרת הארז על פרשיות השבוע, מצמרת הארז-שו"ת
מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב