היערכות לסוף שנה 2008
דף הבית  >>  >>  הרשם  |  התחבר
מאמרים

היערכות לסוף שנה 2008 

מאת    [ 25/11/2008 ]
מילים במאמר: 1257   [ נצפה 3821 פעמים ]

 
 
 היערכות לתום שנת המס 2008בעלי העסקים מחויבים  לבצע בסוף שנת המס מספר פעולות לסגירת השנה. בנוסף לפעולות אלה מומלץ לבצע פעולות לבחינת התוצאות העסקיות ותוצאות המס לשנת 2008.א. פעולות חובה: אלה פעולות שהחוק מחייב כל בעל עסק לבצע אותן.א.1- ספירת מלאי: ערך המלאי בסוף השנה הוא בעל חשיבות מכרעת בקביעת  עלות המכירות ובקביעת גובה הרווח או ההפסד של העסק בסוף השנה. ככל שהמלאי גדול יותר הרווח גדול יותר, ולהיפך.הוראות ניהול ספרים מחייבות ספירת המלאי ביום 31.12.08. במידה ולא ניתן לבצע את הספירה ביום הנ"ל, ניתן לספור במועד סמוך לסוף השנה בתנאי שעורכים את כל ההתאמות הדרושות לתאום כמויות המלאי ליום 31.12.08. בכל מקרה ספירת מלאי במועד הרחוק ב- 10 ימים מסוף השנה מחייבת הודעה מראש למס הכנסה.יש לשים לב למצב המלאי. מומלץ להבחין בין מלאי טוב למלאי פגום או מלאי מת.יש לציין כי את ערך המלאי יש לחשב לפי מחירי עלות לא כולל מע"מ.א.2- ספירת קופה: חובה לספור את היתרות בקופה לסוף היום 31.12.08 הכוללות יתרות מזומנים, שיקים לגביה ושוברי כרטיסי אשראי ולערוך רשימות מפורטות. מומלץ להפקיד את הכספים בבנק בעוד מועד במידת האפשר. בספירת הקופה יש לקחת בחשבון שיקים חוזרים מלקוחות שטרם נגבו (קופת שיקים חוזרים).א.3- יתרות לקוחות וספקים: עסקים שאינם מנהלים הנהלת חשבונות כפולה נדרשים לערוך רשימות של לקוחות חייבים ליום 31.12.08 ורשימות של ספקים זכאים לאותו תאריך. כמו כן, מומלץ לערוך רשימה של כל השקים הדחויים ששולמו לספקים וטרם נפרעו בבנק. יש להדגיש כי הרשימות הנ"ל חשובות מאוד לעריכת הצהרות הון ליום 31.12.08 במידה ותדרשו להגיש לפקיד השומה בתחילת שנת 2009.א.4- השלמת הוצאת חשבוניות: מומלץ לערוך בדיקה ולהשלים הוצאת חשבוניות הכנסה עד ליום 31.12.08.א.5- הוראות ניהול ספרים: אחד הקריטריונים לקביעת חובת ניהול ספרים של העסק הוא היקף המחזור העסקי השנתי כולל מע"מ. מומלץ לבדוק את היקף המחזור העסקי בשנת 2008 ולבדוק אם הוראות ניהול הספרים הקיימות בעסק עדיין רלוונטיות. יש להיערך בעוד מועד לשינויים בהוראות ניהול ספרים החלות על העסק למשל חובת המעבר להנהלת חשבונות כפולה במקום הנהלת חשבונות חד-צדדית, או חובת ניהול פנקסים שלא היו בשנת 2008.ב. תכנון מסב.1- הפחתת שיעורי המס: בהתאם לרפורמה במס הכנסה (תיקון 147 לפקודה) יופחתו שיעורי המס מדי שנה ויגיעו עד שנת 2010 לשיעור 44%  עבור יחיד ולשיעור 25% עבור חברה. דחיית הכנסות לשנים הבאות או במקביל הקדמת ההוצאות לשנת 2008, מביאה לחסכון משמעותי בחבות המס. ב.2- דווח על בסיס מזומנים: כל עסק שאין ברשותו מלאי, זכאי לדווח לצורכי מס הכנסה על בסיס מזומנים במקום על בסיס מצטבר. בהתאם לבסיס מזומנים ההכרה בהכנסות תהיה עם קבלת הכסף בפועל ולא בעת עריכת העסקה עם הלקוח. במקביל, ההכרה בהוצאות תהיה עם התשלום בפועל ולא עם התהוות ההוצאה .חברות ויחידים המדווחים למס הכנסה על בסיס מזומנים יכולים לדחות את הכנסותיהם או במקביל להקדים את הוצאותיהם לשנת 2008 וליהנות מהפחתת שיעורי המס.  קבלת שיקים דחויים מלקוחות לשנת 2009 מהווה מכשיר מתאים לדחיית הכנסות. באותה שיטה, ניתן להקדים הוצאות של העסק לשנת 2008 על ידי תשלום של הוצאות במזומנים כגון: דמי שכירות, אגרות , מענק פרישה, דמי הבראה, דמי חופשה...וכד'.ב.3- קבלן מבצע עבודות ממושכות: חברות קבלניות המדווחות לפי שיטת "העבודה הממושכת" מדווחות על הכנסותיהן רק לאחר גמר  ביצוע של 25% מן העבודה. מומלץ במקרים המתקרבים לשיעור הזה להאט את העבודה ולהשלים את השיעור הדרוש רק בינואר 2009.ב.4- קבלן בונה: חברות קבלניות המבצעות עבודות בניה שמשך בנייתם עולה על שנה, ידווחו על הכנסותיהן בשנת המס הראשונה שבה היה הבניין או חלק ממנו מחובר לרשת החשמל או נתקבלו עבורו תעודת גמר בנייה על פי חוק התכנון ובניה. מומלץ לבחון לקראת סוף השנה התמלאות התנאים בדבר ההכרה בהכנסה ולפעול בהתאם לאינטרס העדיף לחברה.ב.5- הוצאות שיפוצים: הוצאות תיקונים ושיפוצים בעסק בעלי אופי של "שמירה על הקיים" כגון: עבודות צבע, החלפת מרצפות, החלפת מערכות תאורה... וכד' , נחשבים להוצאה מוכרת. במקביל, יש לשים לב שעבודות שיש בהם השבחה של העסק מעבר לקיים, נחשבים כהשקעה הונית (רכוש קבוע) שלא ניתן לרשום כהוצאה שוטפת (רושמים רק פחת).ב.6- חובות אבודים: בהתאם להוראות מס הכנסה, ניתן להכיר בחוב אבוד כהוצאה מוכרת אם החוב הפך לאבוד באותה שנת מס ולאחר שבוצעו ונכשלו כל פעולות הגביה כנגד הלקוח החייב. מומלץ לבדוק יתרות חובות רעים לקראת סוף השנה, לאסוף ראיות התומכות בפעולות הגביה שבוצעו או במקביל לנסות להגיע להסדרים עם הלקוחות החייבים, ולרשום את היתרות או ההנחות המיוחדות שניתנו כחובות אבודים.ב.7- רכישת קופות רושמות: רכישת קופה רושמת לעסק מהווה הוצאה מוכרת בשנת המס ולא השקעה ברכוש קבוע. מחיר הקופה המוכר כהוצאה הוא בסך 6,900 ש"ח.ב.8- הוצאות אתר אינטרנט- הוצאות הקשורות בהקמת אתר האינטרנט כגון עלויות ההקמה הראשוניות ועלות רכישת שם המתחם (DOMAIN) נחשבות כהשקעות ברכוש קבוע.הוצאות פרסום , אחזקה ותפעול האתר נחשבות  להוצאות שוטפות שתותרנה בניכוי.ב.9- בעלי שליטה החייבים לחברה: בעלי שליטה (בעלי מניות) החייבים לחברה יתחייבו בריבית רעיונית בשיעור 4% בנוסף לשיעור עליית המדד.  הריבית הרעיונית הנ"ל היא עסקה לצורך מע"מ המחייבת את החברה לגבות ולהעביר מע"מ בגינה.ב.10- קופות גמל וקרן השתלמות ואובדן כשר עבודה: יש לבדוק אם הופרשו כספים עד לתקרה המוכרת לצרכי מס. ולהשלים במידת האפשר את הסכומים.ב.11- תרומות: תרומות למוסדות ציבוריים המאושרים על ידי משרד האוצר, מאפשרים זיכוי במס בשיעור 35% מסכום התרומה עבור יחידים ובשיעור 27% עבור חברות. הסכום המינימאלי לתרומה הוא בסך 390 ש"ח, והסכום המכסימאלי הוא בסך 4,000,000 ש"ח או 30% מההכנסה החייבת- כנמוך מביניהם.עבור תרומות מעל התקרה המותרת בשנת המס יינתנו זיכויים ב-3 השנים הבאות.ב.12- מתנות: מתנה תותר בניכוי עד לסכום 180 ש"ח. מס הכנסה מתנה את ההכרה בהוצאה ברישום זהות המקבל וקשריו עם נותן המתנה.מתנה לעובד תחשב כחלק מהשכר וינוכה ממנה מס במקור. מתנה לעובד לרגל אירוע אישי מוכרת עד סכום 180 ש"ח. היתרה מעבר לתקרה הנ"ל נחשבת כהוצאה עודפת בחברה.ב.13- מלאי מת ומלאי איטי: כאמור, ערך המלאי בסוף השנה משפיע באופן משמעותי על התוצאה העסקית של העסק (רווח או הפסד). מומלץ להבחין בעת ספירת המלאי בפריטי המלאי המת (מלאי שלא ניתן למכור) או המלאי האיטי (מלאי פגום או שלא קונים אותו באופן שוטף). מומלץ לנסות לבצע לקראת סוף השנה מכירות חיסול בכדי להיפטר ככל שניתן מפריטי המלאי הנ"ל. במידה ולא ניתן למכור את המלאי הנ"ל, אפשר להשמיד מלאי מת לאחר מתן הודעה לפקיד השומה.מלאי איטי ניתן להציג ברשימות המלאי בערך מופחת תוך ציון היותו מלאי איטי (ניתן גם לתרום את המלאי)ב.14- פחת מואץ על מכונות ועל ציוד: בשנת 2008 נקבעו תקנות מס הכנסה בגין פחת מואץ עבור מכונות וציוד שנרכש או ירכשו החל ביום 1.06.2008 ועד ליום 30.05.2009 עבור ענפי התעשייה, החקלאות, הבנייה והמלונאות. שיעור הפחת המואץ נקבע ל- 50%.ב.15- קיזוז הפסדים מעסק: הפסד שנוצר מעסק ניתן לקיזוז באותה שנת מס מכל ההכנסות של הנישום לרבות הכנסות מעבודה, משכירות... וכד'. יתרת הפסד שלא קוזזה, מועברת לשנים הבאות ומקוזזת מהכנסות מעסק בלבד.במסגרת תיקון 154 לפקודת מס הכנסה, תוקן סעיף 28 שעניינו קיזוז הפסדים ונקבע כי הפסדים שנוצרו החל משנת 2007 ושלא קוזזו באותה שנה ניתן לקזז בשנים הבאות לא רק מהכנסות מעסק, אלא גם כנגד הכנסות מעבודה של אותו נישום, במידה ולנישום אין הכנסות מעסק או שהוא חדל לעסוק בעסק שיצר את ההפסד המקוזז ובתנאי שההפסד לא נבע מחברת בית או חברה משפחתית ושלא היה ניתן לקזזו בשנים קודמות.לקראת סיום שנת המס, מומלץ לבדוק אם קיימים הפסדים משנים קודמות שניתנים לקיזוז כנגד הכנסות השנה.  ובמידת הצורך לשקול הקדמת הכנסות לשנת 2008 כדי לקזז הפסדים מועברים משנים קודמות ולנצל את הפחתת שיעורי המס לזכותנו.ב.16- ביטוח לאומי לעצמאים: תשלומים למוסד לביטוח לאומי עבור עצמאים מזכה בניכוי במס בשיעור 52% מסכום התשלומים ששולמו עד ליום 31.12.08 (לא כולל תשלומים עבור מס בריאות). מומלץ לקראת סיום שנת המס לבדוק אם שולמו כל המקדמות לביטוח לאומי ואפילו להקדים את תשלום המקדמה לחודש דצמבר עד ליום 31.12.08.ב.17- הוצאות ביגוד: הוצאות לרכישת ביגוד ונעליים לצורכי עבודה יותרו כהוצאה מוכרת בתנאי ששם העסק מוטבע עליהם כגון: סרבל עבודה, קסדת בטיחות, גלימת עורך דין וכד'. ביגוד שניתן לשימוש מחוץ לעבודה כמו חליפה ייצוגית לעורכי דין, יותרו בניכוי בשיעור 80% בלבד. יש לציין שרכישת בגדים לעובדים שאינם עונים על הדרישות הנ"ל נחשבת כמתן טובת הנאה לעובדים שיש לזקוף לשכר.האמור לעיל הוא לצרכי מידע כללי בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ מקצועי. 
http://www.tip2biz.co.il/mgeris
לתגובות ושאלות: cpa2000@netvision.net.il
מוסא ג'ריס, רו"ח
מנהל מחלקה מקצועית במשרד רואי חשבון
מ. ג'ריס רואי חשבון ויועצים
חבר לשכת רואי חשבון בישראל
חבר לשכת היועצים העסקיים בישראל
חבר רשת רואי החשבון הבינלאומית
GlobalServe International Network
מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב