פרשת מסעי
דף הבית  >> 
 >> 
הרשם  |  התחבר
מאמרים

פרשת מסעי 

מאת    [ 22/06/2008 ]
מילים במאמר: 880   [ נצפה 4996 פעמים ]

 
 
א. כדי לתאר מסע תנועה נדרשים למרחב של ארבעה ממדים: שלושה(אורך,רוחב,גובה/עומק למקום בחלל) ורביעי - לזמן החולף מתחילתו של המסע ועד לתחנותיו. ארבעה ממדים אלה של חלל וזמן אין די בהם כדי לתאר מסע בעל משמעות על פי ה'. כדי לתאר מסע בעל משמעות של קדושה צריך לקדש את הזמן. בחלל - שלושה ממדים, בזמן - שניים: רגיל ומקודש. הזמן המקודש הוא הממד החמישי.

"ויכתוב משה את- מוצאיהם למסעיהם על-פי ה' ואלה מסעיהם למוצאיהם. ויסעו מרעמסס בחודש הראשון בחמישה עשר יום לחודש הראשון ממחרת הפסח יצאו בני-ישראל ביד רמה לעיני כל-מצרים. ומצרים מקברים את אשר הכה ה' בהם כל-בכור ובא-לוהיהם עשה ה' שפטים (במדבר לג, ב-ד).בספר שמות שמענו שה' הכה כל בכור בארץ מצרים וכי לא היה בית שלא היה בו מת (שמות יב,כט-ל),אולם רק כאן מתואר הניגוד הגדול בין בני ישראל למשעבדיהם בזמן הגאולה: אלה יוצאים ביד רמה, בזקיפות קומה, ואילו אלה מקברים,כשפניהם בעת פעולת הקבורה, כלפי מטה. בסוף פרק לג נדרשים בני ישראל עם בואם לארץ לאבד את עבודת האלילים מן הארץ. תיאור מפעליו של ה' שעשה שפטים באלילי מצרים הוא אפוא בבחינת מורה דרך לנכנסים אל הארץ, כאומר: לכו בדרכיו והידבקו במידותיו. מה הוא עשה שפטים באלילי מצרים, אף אתם תעשו שפטים, כמידת יכולתם של בשר ודם, באלילי כנען, שאם לא כן, כפי שנאמר בסוף הפרק, לא תהיו זכאים למתנת הארץ. לא ייתכן שלבן אדם תהיה נורמת התנהגות אחת כשהוא עבד וזקוק לגאולה, ונורמת התנהגות אחרת כשהוא מתקרב להיות אדון לעצמו או כשהוא כבר אדון לעצמו.אסור שתהיה מעין איפה ואיפה בדבר הזה, ובכלל.
"ויסעו ממרה ויבואו אילימה ובאילים שתים עשרה עינות מים ושבעים תמרים ויחנו-שם" (שם,ט). תמונת המים והתמרים מזכירים בזעיר אנפין תמונות של ארץ ישראל, ככתוב בדברים ח , ז-ח:"ארץ טובה ארץ נחלי מים עיינות ותהומות יוצאים בבקעה ובהר. ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון ארץ-זית שמן ודבש", ואין דבש אלא תמרים.

"ויסעו מאלוש ויחנו ברפידים ולא-היה שם מים לעם לשתות"(שם,יד).הכתוב איננו מפרט את סרחונם של בני ישראל שם, כשניסו את ה' לדעת אם יש ה' בקרבם אם אין(שמות יז,ז) וגם בהמשך נזכר השם המכפיש(במדבר לג,טז) "קברות התאווה" ללא תזכורת מפורטת אודות סיבת היקראו בשם זה דווקא.

"ויסעו מקדש ויחנו בהור ההר בקצה ארץ אדום. ויעל אהרון הכהן אל-הור ההר על-פי ה' וימת שם בשנת הארבעים לצאת בני-ישראל מארץ מצרים בחודש החמישי באחד לחודש. ואהרון בן-שלוש ועשרים ומאת שנה במותו בהור-ההר"(שם, לז-לט).וגם כאן לא חזר הכתוב על הסיבה למותו של אהרון שם. על מות אהרון הכהן כבר דווח בפרשת חוקת "...ויעש משה כאשר ציווה ה' ויעלו אל-הור ההר לעיני כל-העדה.ויפשט משה את-אהרון את-בגדיו וילבש אותם את-אלעזר בנו וימת אהרון שם בראש ההר וירד משה ואלעזר מן- ההר.ויראו כל-העדה כי גווע אהרון ויבכו את-אהרון שלושים יום כל בית ישראל"(במדבר כ,כז-כט).על כל פנים, בפרק כ לא צוין בן כמה היה אהרון במותו. לא דווח שהוא בחייו חצה את מאה ועשרים השנה שזכה בהם משה. הדיווח במקומנו מחזק את דממת הקודש בפרקנו המונה את המסעות ללא הכפשה של ישראל ובתוספת כבוד כלפי אהרון הכהן.

"וידבר ה' אל-משה לאמר צו את-בני ישראל ואמרת אליהם כי-אתם באים אל-הארץ כנען זאת הארץ אשר תיפול לכם בנחלה ארץ כנען לגבולותיה"(במדבר לד, א-ב)."ויצו משה את- בני ישראל לאמור זאת הארץ אשר תתנחלו אותה בגורל אשר ציווה ה' לתת לתשעת המטות וחצי המטה. כי לקחו מטה בני הראובני לבית אבותם ומטה בני-הגדי לבית אבותם וחצי מטה מנשה לקחו נחלתם(במדבר לד, יג-יד),וגם כאן, בהמשך לאותו קו שבפרק לג, אין הכפשה של שניים וחצי השבטים אלא קביעה הכרחית לגבי העתיד הקרוב, ובפרק הראשון של ספר יהושע יחזור התנ"ך לעניין החשוב הזה. בהמשך מדובר על נחלת הלויים בארבעים ושמונה ערים כולל שש ערי המקלט לנוס שמה הרוצח. "ושפטו העדה בין המכה ובין גואל הדם על המשפטים האלה. והצילו העדה את-הרוצח מיד גואל הדם והשיבו אותו העדה אל-עיר מקלטו אשר-נס שמה וישב בה עד-מות הכהן הגדול אשר-משח אותו בשמן הקודש"(במדבר לה,כד-כה).

החודש הראשון,ממחרת הפסח ואילך, הוא חודש מקודש וטוב לישראל בו נגאלו ובו עתידין להיגאל. ממד הזמן כולל מועדים מקודשים. יש זמן - ממד רביעי,ויש מועדים מקודשים בזמן - ממד חמישי. פטירתו של אהרון הכהן שהיתה בראש חודש אב, בימי בין המצרים, גרמה לזעזוע גדול. בזעזוע גדול ניתן לשכוח זעזועים קודמים, לשכוח נקימה ונטירה שאיננה מוצדקת, ואז יוכל רוצח, מכה נפש בשגגה, לחזור מעיר מקלטו לעירו. בהמשך לתיאור המסעות שאינו מזכיר מפורשות הכפשות גם כאן לצד הזכרת העובדה הכואבת של מות אהרון יש נקודות של בשורה עבור מי שנחשב רוצח בשגגה. ובכל זאת, הוא מכונה "רוצח". בפרק ראשון בפרקי אבות כתוב:"הלל אומר:הווי מתלמידיו של אהרון אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה"(משנה יב).

ב.בפרשת פנחס הובטחה זכותן של בנות צלפחד לרשת נחלת אביהן שבנים לא היו לו. דרכן הובטחה זכותה של כל בת לרשת את נחלת אביה,אם בנים לא היו לו. בפרשתנו, פרשת מסעי, ראשי האבות למשפחת בני גלעד בן-מכיר בן-מנשה באו לפני משה ולפני הנשיאים ראשי אבות לבני ישראל, לסייג את זכותן של בנות צלפחד לבן שבט אחר כדי שלא תעבור נחלה משבט לשבט:"ויצו משה את-בני ישראל על-פי ה' לאמור כן מטה בני-יוסף דוברים.זה הדבר אשר-ציווה ה' לבנות צלפחד לאמר לטוב בעיניהם תהיינה לנשים אך למשפחת מטה אביהם תהיינה לנשים.ולא-תיסוב נחלה לבני-ישראל ממטה אל-מטה כי איש בנחלת מטה אבותיו ידבקו בני-ישראל"(במדבר לו, ה-ז).על אחת כמה וכמה שלא תוכל בת יורשת נחלה להתבולל עם נוכרים.הוא שאמרנו, פרשה זו מתקשרת כולה אל הקודש וגם בהיענות לבנות צלפחד יש קודש.

"אלה המצוות והמשפטים אשר ציווה ה' ביד-משה אל-בני ישראל בערבות מואב על ירדן ירחו"(שם,יג). במדבר= בם דיבר (לקיים "ודיברת בם"). בם=מב:מ"ב מסעות וגם מ"ב ערים ללויים מלבד ערי המקלט.
גדליהו רחמן -בוגר האוניברסיטה העברית במקצועות מתמטיקה ופילוסופיה. פרסם מאמרי הגות רבים וכן ערך בשנים תשכ"ח-תשל"א בטאון להגות יהודית בשם מ.ת.ת (מציון תצא תורה).
בשנת תשס"ה יצא לאור ספרו "פרוזדור הקליטה בעולם של חמישה ממדים" בהוצאת ספרים "מ.מזרחי".
ד"ר אליעזר רחמן בעל תואר PH.D בכימיה מטעם מכון וייצמן והאוניברסיטה העברית. עבד במכון וייצמן ובמכון הביולוגי בנ"צ, וכן השתתף כחבר מערכת בבטאון מ.ת.ת.

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב