אימתי התפטרות דינה כפיטורים
דף הבית  >>  >>  הרשם  |  התחבר
מאמרים

אימתי התפטרות דינה כפיטורים 

מאת    [ 18/05/2008 ]
מילים במאמר: 900   [ נצפה 2747 פעמים ]

 
 
אימתי התפטרות דינה כפיטורים
נפתח ונציין, כי חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963 (להלן: "החוק") קובע, כי, ככלל, רק מי שעבד ופוטר יהא זכאי לפיצויי פיטורים ממעבידו. עם זאת, החוק מונה מספר מקרים לפיהם תעמוד הזכאות לפיצויי פיטורים גם למי שהתפטר, כפי שנפרט להלן:
1. התפטרות לרגל מצב בריאותי לקוי - סעיף 6 לחוק קובע, כי עובד שהתפטר בשל מצב בריאותו - שלו או של בן משפחתו, ולאור הממצאים הרפואיים, תנאי העבודה ושאר נסיבות העניין הייתה סיבה מספקת להתפטרות, התפטרותו דינה כפיטורים לעניין פיצויי פיטורים.
בהקשר זה יצוין, כי מקום בו מוזכר בסעיף הנ"ל 'בן משפחה' משמע בן זוג (לרבות - ידוע בציבור), ילד (לרבות מאומץ או חורג), הורה, נכד, סב או הורה של בן זוג הגר עמו ועיקר כלכלתו עליו.

2. התפטרות של הורה - סעיף 7 לחוק קובע, כי עובדת שהתפטרה, תוך תשעה (9) חדשים מיום שילדה, על מנת לטפל בילדה, יראו את התפטרותה כפיטורים. והוא הדין כשהמדובר הוא בעובדת שקיבלה לאימוץ, לבדה או עם בעלה, ילד שטרם מלאו לו שלוש עשרה שנים, ותוך תשעה חדשים מיום קבלתו לאימוץ התפטרה על מנת לטפל בו, ובלבד שניתן צו אימוץ, בין לפני התפטרותה ובין לאחריה.
בהקשר זה מוסיף החוק וקובע כי, ההוראות דלעיל יחולו בשינויים המחויבים, על עובד, וזאת אם נתקיימה אחת מהחלופות הבאות:
? בת זוגו של העובד הועסקה כעובדת במשך ששה (6) חדשים רצופים לפחות בסמוך לפני יום התפטרותו. (לעניין זה יראו כ'עבודה' גם תקופת הפסקה בעבודה שבה נמשכים יחסי עובד מעביד)
? הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית, או בטיפולו הבלעדי, מחמת נכות או מחלה של בת זוגו.
? בת זוגו של העובד הייתה עובדת עצמאית במשך שנים - עשר (12) חודשים רצופים לפחות, בסמוך לפני יום הלידה או בסמוך לפני קבלת הילד לאימוץ, לפי העניין, ולא הפסיקה את עיסוקה לצורך טיפול בילד.
ויודגש, במקרה בו התפטר אחד מבני הזוג, כאמור, לא יחולו ההוראות על בן הזוג השני.

3. התפטרות עקב שהייה במקלט לנשים מוכות - סעיף 7א לחוק קובע, כי במקרה בו התפטרה עובדת עקב שהייתה במקלט לנשים מוכות, אשר אושרה ע"י לשכת סעד או משרד העבודה והרווחה, רואים את התפטרותה כפיטורים, ובלבד שסמוך לפני התפטרותה שהתה במקלט תקופה של שישה (6) ימים לפחות.

4. התפטרות בשל העתקת מקום מגורים - סעיף 8 לחוק קובע, כי יראו בהתפטרותו של עובד כתוצאה מהעתקת מקום מגוריו, כפיטורים, בין היתר, בשל עובדת נישואיו והעתקת מקום מגוריו למקום בו התגורר בן-זוגו, או כשהעובד העתיק מגוריו ליישוב חקלאי/אזור פיתוח וכן מחמת סיבות אחרות המצדיקות את העתקת מקום מגוריו של העובד (בתנאים וכמפורט בתקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים, והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), תשכ"ד-1964).

5. אי חידוש חוזה עבודה - סעיף 9 לחוק קובע, כי כאשר עסקינן בעובד המועסק על פי חוזה לתקופה קצובה והגיעה התקופה לקיצה, רואים אותו ככזה שפוטר, אלא אם הציע לו המעביד לחדש את החוזה, לכל הפחות שלושה (3) חודשים לפני תום תקופת החוזה, והעובד סרב להצעת החידוש.

6. התפטרות מחמת הרעה מוחשית בתנאי העבודה - סעיף 11 לחוק קובע, כי אם עובד התפטר מחמת הרעה מוחשית בתנאי עבודתו, או מחמת נסיבות אחרות שביחסי העבודה שבהן אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו, התפטרותו תזכה אותו בפיצויי פיטורים.

7. התפטרות של עובד עונתי - החוק מגדיר וקובע, כי עובד 'עונתי' הוא מי שעבד 60 ימים לפחות במשך שלושה (3) חדשים רצופים בשנה. לעניין זה מוסיף וקובע סעיף 11(ב) לחוק, כי במקרה בו התפטר עובד עונתי, כאמור, לאחר שעבד לפחות שלוש עונות רצופות באותו מקום עבודה, מחמת שלא הובטחה לו עבודה רצופה באותו מקום עבודה, יראו בזה האחרון כאילו פוטר.

8. התפטרות עובד בשל התגייסותו לשירות סדיר/שירות לאומי - סעיף 11(ג) לחוק קובע, כי במקרה בו התפטר עובד סמוך לפני התגייסותו לשירות סדיר, רואים את בהתפטרותו לעניין חוק זה כפיטורים. דין זהה חל על עובד/ת שהתפטר/ה סמוך לפני שהתנדב/ה לשרת בשירות לאומי, ובלבד ששירת/ה בשירות לאומי שישה (6) חודשים לפחות.

9. התפטרות עובד מחמת שנבחר לראש/סגן ראש רשות מקומית - סעיף 11(ד) לחוק קובע, כי התפטרות עובד, כאמור, שכהונתו במשכורת מקופת הרשות המקומית, רואים אותה לעניין חוק זה כפיטורים. ויצוין, הוראה זו לא תחול במקרה בו המעביד הסכים בכתב כלפי העובד כי התקופה שבה יכהן העובד בכהונתו תיחשב כחופשה ללא תשלום.

10. התפטרות עובד לאחר גיל פרישה - סעיף 11(ה) לחוק קובע, כי במקרה בו התפטר עובד לאחר שהגיע לגיל הפרישה (כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004), רואים את ההתפטרות לעניין חוק זה כפיטורים.

11. התפטרות עובד בשל התגייסותו למשטרת ישראל/שירות בתי הסוהר - סעיף 11א לחוק קובע, כי המתגייס למשטרת ישראל או לשירות בתי הסוהר, ובסמוך לפני גיוסו היה עובד והתפטר מעבודתו על מנת להתגייס כאמור, יהיו הוא או שאיריו זכאים לפיצויי פיטורים אם נתקיימה בו אחת מאלה:

11.1 הוא שירת במשטרה או בשירות בתי הסוהר ששה (6) חדשים לפחות;
11.2 שירותו, כאמור, נפסק מחמת אחת העילות המזכות בפיצויי פיטורים לפי חוק זה, כמפורט לעיל;
11.3 שירותו, כאמור, נפסק מחמת שנמצא בלתי מתאים לשירות, ובלבד שלא נפסק השירות בנסיבות שלא היו מזכות אותו בפיצויי פרישה מהמשטרה או משירות בתי הסוהר, הכול לפי העניין.

* מעביד שנפטר - סעיף 4 לחוק קובע, כי עובד שעבודתו נפסקה מחמת פטירה או פשיטת רגל של מעבידו, ובתאגיד - פירוקו או מחיקתו, זכאי לפיצויי פיטורים כאילו פוטר.

* עובד שנפטר - סעיף 5 לחוק קובע, כי במקרה ועובד נפטר, ישלם המעביד לשאיריו פיצויים כאילו פיטר אותו.


האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים כאלה או אחרים או להימנעות מהם. על הקורא לפנות ולהתייעץ עם עו"ד המתמחה בתחום הספציפי בטרם נקיטת כל פעולה משפטית כזו או אחרת. כל המסתמך על האמור בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה, ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד
http://www.belaw.co.il
האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים כאלה או אחרים או להימנעות מהם. על הקורא לפנות ולהתייעץ עם עו"ד המתמחה בתחום הספציפי בטרם נקיטת כל פעולה משפטית כזו או אחרת. כל המסתמך על האמור בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה, ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.
מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב