שבת קודש מה ניתן ללמוד מ- שבת ואוניות
דף הבית  >> 
 >> 
הרשם  |  התחבר
מאמרים

שבת קודש מה ניתן ללמוד מ- שבת ואוניות 

מילים במאמר: 1088   [ נצפה 1185 פעמים ]

 
 

שבת קודש

מה ניתן ללמוד מ- שבת ואוניות

(המאמר נכתב על-פי הוראה פתיחה באגרות קודש של הרבי מליובאוויטש שליט"א)

 

מזהירים אותנו רבותינו, כי ככול שמעלת המצווה גבוהה יותר, וככול שיהודי עולה עוד ועוד בקדושה, הצד האחר יכול ויתחכם לו, בתחפושת תלמיד חכם, בתחפושת חסיד במטרה להערים עליו ולבלבלו, כדי להסיטו לבל יעשה את דבר המצווה. ואין לך נזק גדול שיכול לעשות הצד האחר, אלא, באמצעות שהינו מפנה אדם כנגד אדם, שהרי הוא, אך חוט קצוב לו מהקב"ה, אך לאדם זכות הבחירה.

 

מלכודת לשבת: הרבי מלובאוויטש שליט"א באגרות הקודש, לא אחת מדבר בלהט יוקד, ובמילים נחרצות על עניין השבת - והאוניות.

שבידוע, "שנסיעה" באוניה מאמריקה ליבשות אחרות מתארכת ימים, שבועות ויותר. ויוצא, שיכולה "האוניה" להציע ליהודי לעלות על סיפונה, ולפרסם שאינה יוצאת בשבת. ויהודי צריך ויכנס לעומק הדבר, מעבר לאיך מתחיל דבר, אלא, גם יש ויבחן מהלכו ועד סופו של דבר.

 

הרבי מה"מ זועק נחרצות לשם קדושת השבת. שאל יתפתה להאמין, כי הינו נכנס לשבת ביום חול ובכך לא הפר שבת. כיוון, שהיא, האוניה בלב ים, והם מסיקים את הדוודים, הרי היא הפרת שבת קשה ביותר.

 

ויכול לראות דוגמאות רבות כאלו, שנחזים לו במבט ראשון תקינים. שיכול להכנס בבית דין רבני לענייניו, ויאמר הרי דין תורה הוא. אולם, כשיכנס בפנים יש וימצא, כי אחר שבא בארבע אמות של זה, הרי יקשה עליו למצוא את חוקיות המשפט העברי נוהגת ועד כדי בילבול שיטות משפט של המדינה החילונית, ואף משפט בריטי הרי הוא משפט גויים. ודי לחכימא.

 

ואין לשכנע עצמו בהפך האמת. שהרי דברים אלו, הינם כפי בבחינת מכונית, רכב שהתחיל נסיעתו לא ביום השבת, ולא כיבה מנועיו, והמשיך בנסיעה גם ביום השבת. והרי, זה במתחם הבנתנו וחיינו ביום יום, ולא תעלה על דעתך לעשות כן.

 

ועסקינן, מלכודת הצד האחר באמצעות אדם באדם לחיבול קדושת היהודי וקדושת השבת. והא בהא תליה.

 

ניתן לתקן ואף להוסיף

וכיוון ששבת משפיעה על כל ימות השבוע, והברכה מימנה. וכיוון שהיא בעולם התחתון מתקיימת במצוות שקשורות "בזמן ומקום", מה יעשה "חוזר בתשובה"? מה יעשה על מה שהחסיר? מה יעשה בדיעבד, לאו מראש. שתמצא, כי הרבי מלובאויטש שליט"א מגלה, כי גם על "טהרת המשפחה" – התלוייה "בזמן ומקום" – מה יעשה זה זה שנולד ולא בטהרת המשפחה? מה יעשה? איך ישיב הגלגל?

 

ישיב. שעל זה אומר הרבי מה"מ "ניתן לתקן ואף להוסיף". כיצד? שיפיץ ברבים את חשיבות מצוות "טהרת המשפחה". ויפעל שיעשו מצווה זו ככול יכולתו עוד ועוד אנשים. ואז, הרי עסקינן שהינו מוריד "אור סובב כל עלמין" למעלה מעשר ספירות דקדושה. עניין שאין בו הגבלת זמן ומקום, והינו לפנים לחוקי ובריאת ששת ימי בראשית. קדושה זו, הינה קדושה שיש בה לסגור ולתקן חוסרים של פגמי זמן ומקום שנעשו ברמ"ח אבריו ושס"ע גידיו, משהחסיר הארתם.

 

ועוד יש בהם להוסיף מעל ומעבר, כאמור בזוהר הקדוש ברב "אבא" – שעיקר היה עוסק בהבאת סגולות ליהודים כיצד יאריכו ימים. ובזה שהשפיע הארכת ימים ליהודים. מענף קדושה וברכה זה זכה הוא ראשון. כי הוא העילה והמוריד, והברכה מנחת רוח עולמות עליונים שמורידים מטה, קודם מורידים לו ומשבחים שמו, ורק אח"כ דרכו לאחרים. ואשר על כן, זכה להוסיף בשנותיו, וחיי 400 שנה. ועל כן נקרא רב אבא. וכך הוא בנביא עובדיה: שלפני שהציל את הנביאים לא היה נביא. לאחר שהציל את הנבואה, זכה בנבואה בעצמו.

וכך הדבר, במוסיף ומפיץ מצוות השבת – שזוכה מהארת ברכתה המוגברת עליו. הקב"ה לא נישאר חייב. והוא ענף שמתקיים בו האמור, "זדונות נעשו לו לזכויות" ועיקרו שהפך היצר הרע בנפש הבהמית ורתם אותו לנפש האלוקית.

 

והתימני –  יודע, מה מעלת השבת לברכה על כל הימים של השבוע. ויודע מה מעלת השבת להרחקת היצר הרע. ניטרולו ממש (ב"מ). שעל זה פונה יהודי לחברו בשבת ואומר תן חידוש בשבת – שאז, שנתן חידוש תורה בשבת, לא יוצא היצר הרע מהיכלות עליונים לעשות דבר גוויל גזירה בידו ח"ו, אלא, מחכה הוא עד מוצאי שבת שאחריה.

  

ויפה שמעתי שאמר יהודי בגין עבודות בשבת ברכבת רמת-גן, ובוויכוח על העבודה: שקדושת השבת מוחלטת, כה מוחלטת, כי גם אם יש ח"ו כאלו שתפוסים בצד-האחר, ומדברים לעבוד בה, הרי גם הם שאומרים תן לי כל השבוע "ימי חול", גם שבת ח"ו "יום חול", הרי לשיטתם אם כך, הרי גם בשיטתם אם כל השבוע הייתה ימי חול, לא הייתה עבודה בשבת!

 שהשבת משפיע קדושה על כל ימיות השבוע

 

ועל מה זה ולמה זה מזדעק הרבי מלובאויטש שליט"א מה"מ כל-כך?

שהוא אהבת ישראל של נשיא הדור. עומד הרבי וזועק, למען היהודי – שלא חס-וחלילה ימנע מימנו הטוב, הברכה וההגנה של השבת שהשבת משפיעה קדושה על כל ימות השבוע. ולמען הקב"ה ותכלית העולמות – שייקויים התיקון ויתממש הרצון העליון לגילוי.

 

ומה היא ההגנה, הברכה והטוב של השבת כלפי יהודי?

היא הברית. ואין לך ברית אלא בעצמותו יתברך. לא בלבושיו. לא בהארתו. לא בזיו מזיוו. בהוא עצמו עצמותו. שהברית היא בעצמות.

ומה עניין ברית?

שברית היא היכולת של יהודי להגיע לרום המעלות. ראשית לרום המעלות שלו. כאמור בפרדשת לך לך – לך אל עצמך. וכשמצליח להגיע אל עצמותו שלו, של היהודי. אל "היחידה" בנשמתו – הרי היא חלק אלוקא ממעל – והינו מתאחד עם הקב"ה.

 

והפך הדבר ח"ו, הינו דבר "כרת" – שנכרת משורשו העליון. שאינו יכול לגלות אותו. שיש סתימה וקרע בין חלקיו בנפש, רוח, נשמה חיה ויחידה – ואין ערוך בין מדרגה למדרגה.

ומה עניין האמור "למען הקב"ה ותכלית העולמות" – שיקויים התיקון ויתממש הרצון העליון לגילוי. במה שמירת השבת מקיימת את התכלית? והוא עניין, שאף שהשבת היא בעצמותו יתברך – יכול היהודי שמקיימה להינות מטובה, מברכתה, מהגנתה – אך, הפלא ופלא – הפלאה היא – שיכול הוא הוא, אף להוסיף בה קדושה - כאשר הינו מגיע לשורש שורשו ביחידה, וכיוון שישראל עלה במחשבה ראשון לפני תורה. וכך הוא בהוספה בתורה, יכול אף להוסיף גם בה קדושה, מחלקה העליון "חמדה" - הוא חלק הדיברות שאמרם הקב"ה במעמד הר סיני פרשת יתרו, ושאר התורה היא באמצעות "האמצעי", משה רבנו שנאמרה בפרשה אחר-כך.

 

שקיום השבת כהילכתה כאן בעולם התחתון לפרטי מרכיביה, בכל צינורות הברכה בה – יש בה להוסיף במציאות השבת בכל העולמות והמדרגות. והפך דבר, הינו שכפי שיהודי ח"ו נשבע לאו באמת, הרי מחליש את קיום העולמות תחתונים, אך גם עליונים.

 

כי צ'ק פתוח נתן הקב"ה לישראל – שבידם לתקן, ולבנות עולמות עליונים ותחתונים, או הפך הדבר. כפי פועלו של יהודי. ולא הוציא עצמו הקב"ה מהמשוואה, אלא, כאשר ישראל בגלות שכינה עימם. ואין גלות לבד שעשה דבר הנדרש תיקון.

ואשר על כן, ידע יהודי לא להוריד השכינה למקומות צואים וישמרנה בקדושה. וכשהשכינה בקדושה, השבת מלכה בתפארתה – חסידיה ועבדיה יושבים בטח.

 

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב