פרשת נח ותולדותיו של אדם
דף הבית  >>  >>  הרשם  |  התחבר
מאמרים

פרשת נח ותולדותיו של אדם 

מאת    [ 08/10/2018 ]
מילים במאמר: 1042   [ נצפה 1647 פעמים ]

 
 

פרשת נח

א.      פרשת נח מתחילה ''אלה תולדות נח'' ובמקום לעסוק בילדים שהוליד נח הפסוק עובר לספר על נח אשר ''נח איש צדיק תמים היה בדורותיו את הא-להים התהלך נח'' רק לאחר מכן בפסוק ב' שב הפסוק לספר על תולדותיו, ילדיו אשר הוליד ''ויולד נח שלשה בנים את שם את חם ואת יפת'' אם תאמרו כי חפץ בתחילה להכיר לנו מיהו נח אשר עליו מדבר ורק אחר כך לעבור לתולדותיו, אין הדבר כן, שהרי לשם מה שב והוצרך לספר לנו על נח שכבר הוזכר והוכר לנו בסוף פרשת בראשית ?

 אם כי ניתן לומר כי תולדות אדם יש להם שני ביאורים 1. תולדותיו דהיינו סיפור חייו, כפי שנהוג בלשוננו לומר למשל ''ספר על תולדות חייו''. 2. הבנים אשר הוליד. וכאן הפסוק פותח במילים ''תולדות נח'' בכוונו לשני ביאורים אלה ומתייחס בראשית לסיפור חייו של נח וייחודיותו ולאחר מכן מתייחס לתולדותיו ילדיו שהוליד.

נוסיף ונבאר כי סיפור חייו של אדם והנהגתו נקרא בשם ''תולדותיו''.בדומה למה שאמרו חז''ל בביאור פסוק זה ''תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים'' מעשיו של האדם אלו מציאויות ויצירות חדשות שהוא יוצר ומוליד בעולם, כל מעשה של אדם מוליד מציאות שונה וחדשה. ''תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים, ותולדותיהם של רשעים מעשיהם שהם הפך מהטוב''. ובכל זאת נידרש להבין כיצד במילים ''תולדות נח'' מתייחס לשני מובנים של תולדות השונים זה מזה לכאורה מרחק רב ?

ב.      בהשחתת דור המבול נכפלת ההשחתה ג' פעמים ''ותשחת הארץ לפני הא-להים, ותמלא הארץ חמס. וירא א-להים את הארץ והנה נשחתה, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ'' ניתן לתמצת את הוראת הפסוק ב ''ותשחת הארץ לפני הא-להים, וירא א-להים את הארץ והנה נשחתה'' ''ויאמר א-להים לנח קץ כל בשר בא לפני'' מפני מה שב על ההשחתה ועל אופניה במילים ''ותמלא הארץ חמס'' ''השחית כל בשר את דרכו על הארץ'' האם יש הוראה מיוחדת לכל חלק מהמשפטים ?.

ג.       העולם שלאחר המבול הינו מבחינה מסוימת כהקמת עולם חדש, לנח ג' בנים, אנו רואים בהמשך הפרשה במעשה ההשתכרות של נח כי הם בעלי אופי שונה זה מזה, האם יש הוראה מסוימת או סיבה מסוימת לכך שלמכונן העולם החדש היו דווקא את שלושת הבנים האלה על אפיוניהם השונים ?

ננסה להאיר באור חדש את פני הדברים אשר על פיו יבוארו הדברים יותר ויתיישבו השאלות.

בנביא ישעיה פכ''ד פס' ה)  אומר הנביא ''והארץ חנפה תחת יושביה, כי עברו תורות, חלפו חוק, הפרו ברית עולם'' ובביאור שם מקים המלבי''ם עיקרון גדול וכולל ''כי הדתות שלוש הם, 1. טבעית 2. נימוסית. 3. א-להית. הטבעית היא אשר מרחיקה עוול מובהק כמו רציחה וגזל ומקרבת היושר הבסיסי באופן שתתקיים חברת אנשים ועליה נאמר בפסוק זה ''הפרו ברית עולם'', שהפרו גם הדת הטבעית רצחו ועשקו איש את רעהו כדגי הים חיים בלעו.

הנימוסית היא משתנה מדור לדור על פי שיקול הדעת של המחוקקים לטובת האדם והיישוב, ואינה עוסקת בעוול המובהק אשר ברור שאסור, וביושר הבסיסי הנדרש מאדם ללא ספק, אלא במה שנתון לשיקול דעת האדם המחוקק המורה והמנחה האם לחייבו, לאוסרו, או להתירו. עליה אמר הפסוק ''חלפו חוק'' היינו התורה הנימוסית שהיא בהוראת המחוקקים.

הא-להית היא התורה המסורה מדור לדור בקבלה או בנבואה להיישיר האנשים אל ההצלחה האמיתית ואושר הנפש. ועליה אמר הפסוק ''עברו תורות'' היינו התורה הא-להית אשר בכל מקום בכתובים באה בשם תורה.

אף בתולדותיו של אדם נכון לומר כי לאדם ג' חלקים ה 1. הטבעי וגופני בניו של אדם הביולוגים אשר עליו אמר הכתוב ''ויולד נח שלושה בנים''. 2. הנימוסי המשולב מן אמונותיו של אדם והכרותיו הרעיוניות מקצה אחד ותיקון מעשיו הממשיים בחברה על פיהם מן הצד השני ועל זאת אמר הכתוב כי הוליד ועיצב נח את הווייתו בתיקון מעשיו בעשותו את עצמו ''צדיק תמים'' בהנהגתו בחברה. 3. התורני אמוני מחשבי בתיקון האמונות והדעות של עצמו על כך אמר הכתוב ''את הא-להים התהלך נח. עד כאן ביחס לתולדות נח.

נעבור להשחתת דור המבול, השחתתם של דור המבול אף היא נגעה וחתרה תחת קיום ג' התורות שהזכרנו. ''ותשחת הארץ לפני הא-להים'' כנגד ''את הא-להים התהלך נח'' דהיינו הפרת התורה האמונית א-להית הנוגעת לתיקון האמונות והדעות.

''ותמלא הארץ חמס'' כנגד ''צדיק תמים היה בדורותיו'' דהיינו שחתרו תחת הנימוסים אשר השכל מחייב לחוקק בכל דור כפי הצורך, כפי שכתבו חז''ל בביאור פסוק זה כאשר אחד היה מביא קופה של תורמוסים לשוק וכל אחד היה לוקח ממנו תורמוס אחד – שלא ניתן להוציאו בדיינים, וכך היו גוזלים את בעל התורמוסים באופן שאינן ניתן להישבון, וממלאים הארץ חמס (בראשית רבה לא, ה) שהנה השכל מחייב לגדור פרצה כזאת בחוק מחמת ההפקרות הנוהגת ונפוצה בזה, אם כי הם לא עשו זאת.

''וירא א-להים את הארץ והנה נשחתה, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ'' כנגד ''ויולד נח שלושה בנים'' דהיינו הדת הטבעי, שהיו רוצחים ולוקחים את נשי חבריהם בחוזקה, ומובא בחז''ל כי היו נמנעים מלהביא וולדות באופן שיטתי ללא סיבה בעלת ערך ומטרת תועלת, וכל עניין היחסים המיניים היה משובש. עד כאן בעניין פירוט ביאור השחתת דור המבול.

כעת נעבור לשאלתנו השלישית הנה לנח היו שלושה בנים בעלי אפיונים שנים, נח כראש העולם החדש הוצרך להביא לעולם את שלושת היסודות הבסיסיים של תיקון האנושות ה1. על ידי בנו שם אשר התהלך את הא-להים, והגה בתורה המסורה ב''אהל שם ועבר'' והיווה מגדלור של התורה האמונית א-להית. וזאת הסיבה לתגובתו האינסטינקטיבית בעת שאחיו חם ראה את ערוות אביו והודיע על כך ''ויקח שם ויפת את השמלה...'' שם היה בראש בעניין זה, אשר נובע מכבוד האדם העשוי בצלם.

ה2. על ידי בנו יפת אשר שילב בין הקצה האמוני א-להי לבין החוויה הטבעית של יופי ואסתטיקה פיתוח כושר הגוף וכו' הבאה לידי ביטוי באופן מורחב בתרבות יוון אשר התפתחה ביד בניו. דהיינו תיקון המציאות מתוך מעורבות בה והתאמת חוקיה מפעם לפעם על מנת לשפר ולקדם את חלקי החופש הבילוי והפנאי בחייהם של אנשים ולעצבו באופן המועיל והטוב יותר לאנושות על פי דעת המחוקקים. דהיינו הדת הנימוסית.

ה3. הוא חם אשר מייצג את הדת הטבעית, ומחמת שהדת הטבעית הינה הבסיסית ביותר והקרובה לחומר, וחם מייצג את הטבע הבוער בלהט חום ואש בוערת, אף בייצוגו את הדת הטבעית חטא בראותו ערוות אביו אשר בזה כמה ביאורים, ולצורך תיקון וכינון הדת הא-להית אשר חם כשל בייצוגה ופיתוחה נענש ''עבד עבדים יהיה לאחיו'' אשר מתוך שיעבוד גופו ייחלש בו כוחו הטבעי ויוגבל אל מסגרת הדת על ידי אדוניו ועבדותו התדירית עד אשר ייתם חטאו ותסור זוהמתו.

ניתוח מעמיק זה של שלושת הדתות מביא אותנו להעמיק בתוך עצמינו היכן מקומנו בהם, וכיצד נוכל להשלים את החסר בהם אצלנו, מאחל לכולנו בהצלחה בצעידה אל תוך עצמינו

 

יאיר בר לבב חדאד, מייסד מכון קנה מידה העוסק בהקניית מידות וערכים במגוון דרכים יצירתיות וידידותיות. כאשר הדרך המרכזית הינה מופעי שירה ושיח על מידות וערכים. טלפון להתקשרות :0556692699

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב