ימים ראשונים לבריאת העולם ורזיהם על דורות ראשונים בתולדות ישראל
דף הבית  >> 
 >> 
הרשם  |  התחבר
מאמרים

ימים ראשונים לבריאת העולם ורזיהם על דורות ראשונים בתולדות ישראל 

מאת    [ 02/10/2018 ]
מילים במאמר: 1135   [ נצפה 1573 פעמים ]

 
 

 

‏  ימים ראשונים לבריאת העולם ורזיהם על דורות ראשונים בתולדות ישראל

(פרסם לפני כ- 50 שנה בבטאון מ.ת.ת.

‏מאת גדליהו ו-ד"‏ר אליעזר ש. רחמן

‏א. הרוצה לחשוף אוצרות אנרגיה עצומים מטריח עצמו אל חקר האטום
‏והרוצה לחשוף אוצרות עוז רוחו של עם ישראל הנצחי מטריח עצמו אל חקר
ספר "בראשית".

‏"ועל הישנות החלום אל-פרעה פעמים כי-נכון הדבר מעם האל-הים וממהר
האל-הים לעשותו :" (בראשית, מקץ). אם לגבי חלום בחידות המצריך את חולמו
להזדקק לצפנת-פענח, כך הוא הדבר, - על אחת כמה וכמה כאשר מדובר עם
אבותינו לא בחידות אלא בהבטחות מפורשות ולא רק פעמיים כי אם שלש פעמים !

‏לאברהם אבינו : " ... לזרעך אתן את הארץ הזאת" (בראשית, לך לך)
‏"והתברכו בזרעך כל גויי הארץ עקב אשר שמעת בקולי :" (וירא).

‏ליצחק אבינו : הברכה לאברהם חוזרת באותה לשון גם ליצחק : "והתברכו
בזרעך כל גויי הארץ" (תולדות) ; וההבטחות בפעם השניה : "לזרעך אתן את-כל-
הארצות האל והקימותי את השבועה אשר נשבעתי לאברהם אביך" (שם).

‏ליעקב אבינו : ההבטחה בפעם השלישית : "אני ה' אל-הי אברהם אביך
ואל-הי יצחק, הארץ אשר אתה שוכב עליה לך אתננה ולזרעך ... " (ויצא) ; ולהלן
" ... ונברכו בך כל-משפחות האדמה ובזרעך :".

‏"אמונה זה סדר זרעים" (שבת ; ל"א ; ע/'א). מסכת ברכות מקומה בראשית
סדר זרעים. והזרעים טיפולם רצוף אמונה.

‏תמציתו של ספר "בראשית" הוא בברית ה' עם האבות בארץ-ישראל ;
בתוכן האמונה והאמון ההדדי של הברית הזו ; בהורשת המורשת הקדושה הזו

‏מהאבות לזרעם אחריהם.

על הברית עם האבות כבר ציטטנו ממקורותיה.

‏על תוכן האמונה והאמון ההדדי המבסס את הברית : "ואברהם היו יהיה
לגוי גדול ועצום ונברכו-בו כל גויי הארץ : כי ידעתיו למען אשר יצווה את-בניו
ואת-ביתו אחריו ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט למען הביא ה' על-אברהם
את אשר-דבר עליו" (וירא).

‏על הסימן המובהק להורשת המורשת הקדושה הזו מהאבות לזרעם אחריהם :

‏רציפות היסטורית מיוחדת במינה של זיקה - הן בחיים והן לאחר המוות -
אל המורשה ואל ארץ המורשה באה לידי ביטוי מלא בפרשת "ויחי", המצויה
בסוף ספר "בראשית". יעקב אבינו וגם יוסף בנו מצווים להעלות ולקבור
עצמותיהם בארץ-ישראל. בספר "שמות" בפרשת "בשלח", אנו קוראים על בצוע
הוראה זו מיד עם היציאה משעבוד מצרים אל חרות, מתן-תורה ושיבה לארץ-
ישראל : "ויקח משה את עצמות יוסף עמו כי השבע השביע את-בני ישראל
לאמור פקוד יפקד א-להים אתכם והעליתם את "עצמותי מזה".

 

 

‏אל תקרי "עצמות" רק בחולם אלא גם בשורוק ! העצמות = המהות

 

‏היהודית חוזרת אל הראשית הקדושה בארץ הקודש !

 

‏ב. "כך ישראל ערבים זה בזה" (שבועות ; ל"ט ; ע"א), ערבות זו באה
לידי ביטוי לעתים במעשה חד-פעמי של מות-קדושים ; - לעתים במעשים של
אחריות תמידית בלתי פוסקת כל החיים ; - לעתים בצרוף מסוים של שתי
הצורות הקודמות. ערבות זו עיקרה בראש ובראשונה באחריות לשלומו של הדור
הצעיר בפני דור האבות; וכך עומדים אבות שבטי ישראל, שנים עשר בני יעקב,
לפני אביהם ומציעים ערבות לשלומו של צעיר הבנים בנימין. "את שני בני
תמית אם לא אביאנו אליך, תנה אותו על ידי ואני אשיבנו אליך :" ערבות זו,
שמציע ראובן הבכור, איננה נראית ליעקב. אין במעשה עונש חד פעמי -
ואפילו קשור הוא באבלות ממושכת - כדי לשכנע על ערבות של אחריות בלתי
פוסקת ותמידית, זו המקיימת מעשה אבות סימן לבנים, על ידי הדגמה מוחשית
של "למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה' לעשות צדקה
ומשפט, למען הביא ה' על אברהם את אשר דבר עליו". לא כן, היא הערבות
שמציע יהודה ליעקב אביו : "אנכי אערבנו מידי תבקשנו אם לא הביאותיו אליך
והצגתיו לפניך וחטאתי לך כל הימים :". ערבות זו שמציע יהודה מתגלית ליעקב
כראויה לאמון, שכן יש בה הבטחה של אחריות תמידית להציג את דורות הבנים
בפני דורות האבות ללא פגיעה בעצמותם = מהותם, ללא פגיעה ביעדים להיות
שוב בארץ אבותיהם בנים בממלכת כהנים וגוי קדוש.

 

‏ג. מאבינו מורנו ר' יוסף בר' חיים ז"ל למדנו את הפרוש דלהלן, ש-ימים
ראשונים לבריאת העולם יש בהם רזים על דורות ראשונים בתולדות ישראל:
‏מעשי אבות סימן לבנים. "היה הקדוש ברוך הוא מביט בתורה ובורא את העולם".
(בראשית-רבה , פרשה א'). על אחת כמה וכמה שדרך התורה נבין את ההיסטוריה
של מעשי אבות סימן לבנים. שהרי, העולם נברא לאור ההבטה בתורה ; וישראל
(שעלו במחשבתו של הקב"ה להיבראות לפני בריאתו של העולם) נבראו לשמור
אורחות ומצוות התורה :

 

‏ביום הראשון "ויהי אור" - אברהם אבינו, האיתן מאור כשדים, היה
הראשון שראה את אור הכרת מציאותו של ה' מנהיג הבירה ;

 

‏ביום השני, ההבדלה בין מים למים - יצחק אבינו הבדיל בין בארות
מים שרבו עליהם "עשק" ו"שטנה" לבין באר מים שלא רבו עליה  " ... רחובות ,
ויאמר כי-עתה הרחיב ה' לנו ופרינו בארץ!".

 

‏ביום השלישי, נכפל בו "כי-טוב" - ביעקב אבינו, השלישי באבות,
פותחות פרשות "וישב" ו"ויחי" ומספרות על טו"ב שנים של יוסף אצל יעקב
(העושה לו כתונת פסים באהבה לנציג רוח האומה העתידה למשול במצרים -
ניצחון סופי של "ועלו מושיעים בהר ציון ... והיתה לה' המלוכה")  ו-טו"ב שנים
ליעקב אצל יוסף ;

 

‏ביום הרביעי, המאורות שמש, ירח וכוכבים - דור רביעי, שנים עשר
שבטים, נמשלים בחלום יוסף לכוכבים, בצד שמש וירח, המשתחווים לו ;

 

‏ביום החמישי, "עוף יעופף", הנדידה, - הירידה למצרים ;

 

 

 

‏ביום השישי, בצלם א-להים נברא האדם - דור שישי, דורו של עמרם בן-
קהת-בן-לוי-בן-יעקב-בן-יצחק-בן-אברהם ; דור שיוכבד ומרים מוסרות ‏בו את
נפשן "ותחיינה את הילדים" - מסירות נפש בעד ערכים מעידה על בריאה
בצלם א-להים ;

 

‏ביום השביעי = השבת, שיא הבריאה = העדות למעשה בראשית כולו -
משה בן עמרם, שעל ידו ניתנת התורה, בזכות זה שבדור קודם היתה מסירות נפש
בעד ערכים, ובני ישראל, כבניהם של מי שקבלו במעמד עם שלם תורה מסיני,
ערבים זה בזה, לפי ערבותו של יהודה בפני יעקב, על שלומו של הדור הצעיר :

 

‏להביא ולהציג לפני דור האבות בארץ האבות את הדור הצעיר שלם בגופו וברוחו,

 

‏הלאומנים שבתוכנו מרבים להבליט עתה את הקשרים ההיסטוריים שלנו
עם מולדתנו, אולם, טרם נפקחו עיניהם להבין כי רק שמירת הרציפות ההיסטורית
בשלמותה, ללא התעלמות ממורשתנו הדתית, היא הערובה הבטוחה ביותר
לעתיד קיומנו ברוח ציוויי אבות האומה !

 

 

גדליהו רחמן ז"ל -בוגר האוניברסיטה העברית במקצועות מתמטיקה ופילוסופיה. פרסם מאמרי הגות רבים. ערך בטאון להגות יהודית בשם מ.ת.ת (מציון תצא תורה).


בשנת תשס"ה יצא לאור ספרו "פרוזדור הקליטה בעולם של חמישה ממדים" בהוצאת "מ. מזרחי".


בעל תואר PH.D בכימיה מטעם מכון וייצמן והאוניברסיטה העברית. עבד במכון וייצמן ובמכון הביולוגי בנ"צ. השתתף כחבר מערכת ב-בטאון מ.ת.ת

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב