ליקויים ברשויות המקומיות כלבנת היסוד של העורף הישראלי בעתות חרום
דף הבית  >>  >>  הרשם  |  התחבר
מאמרים

ליקויים ברשויות המקומיות כלבנת היסוד של העורף הישראלי בעתות חרום 

מאת    [ 14/11/2017 ]
מילים במאמר: 1250   [ נצפה 1413 פעמים ]

 
 

ליקויים ברשויות המקומיות כלבנת היסוד של העורף הישראלי בעתות חרום
המרחב העורפי בישראל מאופיין בשטח אורבני. 92% מאזרחי המדינה חיים במרחב האורבני, שמתאפיין
בצפיפות אוכלוסין גבוהה. בחמש הערים הגדולות במדינה יחד מתגוררים קרוב לשני מיליון תושבים.
מאפייני תכנון בערים: הפרדה, בדרך כלל, בין אזורי מגורים ואזורי תעשייה, ובשנים האחרונות קיימת -
בנייה רבה לגובה, בפרט בגוש דן ובחיפה .המרחבים הכפריים, כגון אלה המצויים לרוב באזורי הנגב
והגליל, מתאפיינים בשטחים פתוחים, בישובים קטנים ובשדות חקלאיים. למעשה, 50% משטחה של
המדינה איננו מיושב או מעובד. 27% משטחה הוא חקלאי ו - 6% מיוער. שיעור האוכלוסייה המתגוררת
בישובים כפריים קטן, יחסית, ועומד בישראל על כ - 8% בלבד . בשיקולי הפעולה של פקוד העורף
נלקחים בחשבון שיקולי השטח ופריסת תשתיות מסכנות אוכלוסייה. על תשתיות אלו נמנים מתקנים
אסטרטגיים, מתקנים חיוניים, בסיסי צה"ל, אתרי פריסה ושטחי כינוס, מרכזי שליטה ובקרה וסמלי
שלטון, מפעלים המחזיקים חומרים מסוכנים וכדומה. מערכי הצלה בעורף הסביבה האזרחית שפועלים
הינם משטרת ישראל, כיבוי אש, מד"א, רשויות מקומיות, פקוד העורף, יחידות צה"ל הפועלות בעורף
העורף הצבאי, המטה הכללי, רשות החירום הלאומית ומשרדי המשלה.
הרשות המקומית היא גורם חשוב בהיערכות המדינה להתמודדות עם מצבי חירום וגורם מרכזי במתן
פתרונות לתושבים הנמצאים במצבים אלו. בעת חירום מתקיים ברשות המפגש של כלל גופי החירום
הממלכתיים. מקומה האמור של הרשות בעתות חירום קיבל ביטוי במערכת הנורמות שנקבעו בידי גופי
החירום הממלכתיים, וכן במבנה הארגוני והתפקודי שאמור לפעול בעתות חירום. המסגרת הנורמטיבית
להיערכות הרשויות המקומיות לעתות חירום התהוותה במהלך השנים ונקבעה בעיקר בחוקי דיני
הרשויות המקומיות, בהחלטות ממשלה, בנוהלי משק לשעת חירום ועוד. ככלל, ההיערכות הנדרשת
להפעלת המשק בעת חירום, היא הבסיס לתפקוד הרשויות המקומיות במצבי חירום שונים. היערכות
הרשות המקומית לעת חירום כוללת מכלול של מערכים תפקודיים שאמורים לפעול בתיאום ביניהם .
המדובר, בין היתר, בטיפול באוכלוסייה נזקקת; פינוי אוכלוסייה למרכזי פינוי; הפעלת מערכת החינוך
בהתאם למדיניות הממשלה ועוד. ניסיון העבר מוכיח כי יש מתאם בין מידת ההיערכות והמוכנות של
הרשויות המקומיות לעתות חירום לבין מידת התפקוד שלהן במהלך מצב חירום שנובע ממלחמה , טרור,
משריפות או מפגעי מזג אוויר חריגים .
היערכות בתחום הטיפול באוכלוסייה .הלקח בדבר הצורך לטפל באוכלוסייה בעתות חירום נלמד במהלך
התמודדות של קהילות ורשויות מקומיות עם מצבי חירום שונים. ההיערכות למתן סיוע לאוכלוסייה
בתחומים שונים אמורה להיעשות באמצעות המחלקות והאגפים של כל רשות ורשות שיפעלו במסגרת
מכלול הטיפול באוכלוסייה. למרות קיומם של נהלים והנחיות באשר לטיפול באוכלוסייה , המצב בשטח
מדאיג למדי: בנוהל הטיפול באוכלוסייה, כאשר בחלק מהרשויות לא נקבעו או שלא פורטו נוהלי עבודה
להפעלת מכלול הטיפול באוכלוסייה ולטיפול באוכלוסייה בשעת חירום; כל מחלקה ואגף הפועלים
במסגרת המכלול חייבים לקבוע נוהל עבודה לשעת חירום. תימוכין ניתן למצוא בדו"ח מבקר המדינה כי
רמת המוכנות למצבי חירום של 97 מתוך 257 הרשויות המקומיות בישראל שמהווים 37% , היא נמוכה
עד בינונית, והמבקר הגדיר זאת כתמונה חמורה. מכלול הטיפול באוכלוסייה בשגרה ובחרום נמצא כלקוי
במלחמת צוק איתן כאשר קציני התנהגות אוכלוסייה קיבלו לידיהם את תיקי מודיעין האוכלוסייה
שקיימים ברשות המקומית ,אם בכלל.
לדעתנו המצב עגום ומדאיג על רקע השקעה מזערית בנושא זה הן בימי מילואים והן בתקציב הרשויות
המקומיות , אבל בעיקר של קציני התנהגות האוכלוסייה והממונים עליהם. תיקי נתונים ומאגרי מידע על
האוכלוסייה בעיר אמורים לכלול את כלל פרטי האוכלוסיות השונות בעירייה כגון חתך גילאים,
אוכלוסיות נזקקות, אוכלוסיות מיוחדות, סיוע צפוי לאוכלוסייה ,תכנון הפעלת מתנדבים בחירום בתחומי
האחריות והטיפול של המכלול. נמצא כי הרשות המקומית איננה משקיעה בהפעלת מתנדבים שנועדו
לסייע לעובדיה ולחיילי צה"ל במילוי המשימות בעת חירום.
דו"ח מבקר המדינה רק מחזק את העובדה שכמעט ולא יושם נוהל בין משרדי לארגון הפעלת מתנדבים -
ברשות המקומית לשעת חירום. הרשויות המקומיות בצפון רובן ככולן לא הקימו בשנים האחרונות מערך
התנדבות על פי הנוהל. הממצאים שהועלו מעידים שהיערכות הרשויות המקומיות למתן הסיוע האמור
ברשויות שנבדקו וברשויות נוספות שמשרד מבקר המדינה אסף מידע בדבר היערכותן לעתות חירום היה
לקוי. מכלול הטיפול באוכלוסייה לא מתורגל , לא נקבעו נוהלי הפעלה לעתות חירום, לא נאסף מידע
מפורט אודות האוכלוסייה הנזקקת ולא הוקמו צוותי התערבות רב מקצועיים. ברשויות שנבדקו וברשויות -
רבות נוספות שמשרד מבקר המדינה אסף מידע בדבר היערכותן לעתות חירום ותפקודן בימי המלחמה,
לא הייתה היערכות מקדימה לחלוקת מזון לתושבים בעתות חירום. לא נבחן מהו היקף כוח האדם וכמה
כלי רכב וזמן דרושים למילוי משימה זו. בחינה כזאת אמורה לקבוע את התשומות הנחוצות לגודל של
אוכלוסייה מסוימת, לרבות היקף כוח האדם הדרוש למילוי המשימה; מספר כלי הרכב וגודלם; הזמן
הדרוש למילוי המשימה.
היערכות להפעלת מתנדבים לסיוע לאוכלוסייה בעתות חרום . על הרשות המקומית להיערך בין השאר
להפעלת מתנדבים שיסייעו לעובדי הרשות ולחיילי צה"ל במילוי משימותיהם בעת חירום. החובה להקים
בכל רשות מקומית לשכה להכוונת מתנדבים נקבעה כבר בשנת 1981 בהחלטת ועדת שרים . נמצא כי
נוהל ההתנדבות לא יושם. רוב הרשויות המקומיות בצפון לא הקימו בשנים האחרונות, ועדה לתיאום
ארגון ההתנדבות ,לשכה להכוונת מתנדבים, ומוקד מידע למתנדבים . גם בנושא זה משרד מבקר המדינה
העיר לרשויות המקומיות כי העובדה שלא הוקם מערך מתנדבים וממילא הוא לא הוכן לעת חירום פגע
ביכולתן לסייע לתושביהן במהלך המלחמה. משרד מבקר המדינה העיר למל"ח כי הוא לא פיקח על
פעילות הרשויות המקומיות ליישום הוראות נוהל מל"ח.
תרגול הרשויות המקומיות לעתות חירום. תרגול הרשויות המקומיות בידי מל"ח הוא נדבך מרכזי
בהתכוננות העורף לעתות חירום בכלל ובהכנת הרשויות להתמודדות עם עתות חירום בפרט. הליקויים
שהועלו בתחום זה הם מהותיים, להלן העיקריים שבהם: ברשויות שנבדקו לא נעשו בשנים האחרונות
תרגילים ברמת השטח קרי תרגיל משולב. יוצא אפוא כי הפעלת המערכים התפקודיים שאמורים לספק
פתרונות בעתות חירום לא נבחנה הלכה למעשה ולכן לא התאפשר לגלות את נקודות החולשה של
ההיערכות. נמצא כי רשויות שנבדקו לא קיימו תרגילים עצמיים.
מודיעין אוכלוסייה .לפי תיקי האב, על הרשות המקומית להכין תיק מודיעין אוכלוסייה ובו נתוני
אוכלוסייה מפורטים לפי גילים; מיפוי מוסדות לאוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים ומיפוי אוכלוסיות
בעלות צרכים מיוחדים. כמו כן נקבע כי הרשות תכין מסד נתונים שיאפשר לשלוף מהמערכת הממוחשבת
שלה מידע על האוכלוסייה באזור שקרה בו האירוע שבעטיו יש להגיש לה סיוע. מידע זה אמור לשמש
בסיס להכנת מסד נתונים שיימסר לגורמים חיצוניים בעת אירוע באזור. הרשות המקומית גם נדרשת
לקיים הערכת מצב האוכלוסייה, שבמסגרתה יאותרו ויאובחנו קבוצות אוכלוסייה מיוחדות והסיוע הנדרש
להן. נמצא כי עיריות בצפון ישראל לא ריכזו מידע בנוגע לאוכלוסייה. היו כאלה שאמנם הכינו תיקי
מודיעין אוכלוסייה, אולם חסר בהם דבר מהותי מידע מפורט אודות אוכלוסיות נזקקות בעלות צרכים -
מיוחדים, לרבות כתובותיהם. הן גם לא הכינו מאגר נתונים ממוחשב על בסיס מידע זה.
יחידות קישור לרשויות המקומיות . בשל הקשר הלקוי שנמצא בין פיקוד העורף לרשויות המקומיות
הוקמו בשנים 2001-2002 יחידות קישור לרשויות המקומיות, שנועדו להיות גוף שיקשר בין הרשויות
המקומיות לבין צה"ל או פיקוד העורף. נמצא כי חלק יחידות קישור לרשויות המקומיות באזור הצפון לא
מאוישים לפי תקן כוח האדם שנקבע להם. יחידות קישור לרשויות המקומיות כמעט ולא התאמנו בשנים
האחרונות ולא השתתפו בתרגילי מל"ח שנעשו ברשויות המקומיות.
לא התיימרנו לעסוק בגורמים הרבים מאוד המופקדים על המוכנות לעתות חרום, אלא בהיבט המוכנות
של טיפול באוכלוסייה בעת חרום . האתגר גדול, ההתקדמות חייבת להיות מואצת . גם התקצוב
וההשקעות . המצב מחייב לייצר היערכות מתאימה שתתאפשר לקהילות ולתושבים יכולת עמידה / חוסן
אישי וחברתי.
ממצאי מאמר זה על ההיערכות והמוכנות של הרשויות המקומיות לעתות חירום של השלטון המקומי
ושל איריס יגר, סא"ל קצינת האוכלוסייה במחוז צפון בשם מפקד המחוז, אל"מ אנואר סעב וכן יפעת
לינדר מנהלת הפעילות בצפון התחום המוניציפאלי מטעם אלכא ג'וינט ישראל נמצאו כמשקפים את – – -
המציאות באמצעות עורך המאמר שהינו קצין התנהגות אוכלוסייה בפיקוד העורף. קצין התנהגות
אוכלוסייה הינו קצין אקדמאי, מקצועי, בתחום מדעי התנהגות או/ו חברה. מרכז תמונת מצב התנהגות
אוכלוסייה לקצין התנהגות אוכלוסייה הנפתו מגבש הערכת מצב אוכלוסייה ומייעץ למפקד יחידת הקישור
לרשות בכל הנוגע להתנהגות אוכלוסייה, בעיות צפויות ודרכי תגובה מומלצות. עובד בתיאום עם מכלול
האוכלוסייה של הרשות. עומד בקשר עם קצין קישור למוקד העירוני ברשות המקומית ועם גורמי מידע
לציבור, ונותן מענה לבעיות שעולות מהאוכלוסייה או מהרשות. משתתף בוועדה המייעצת לטיפול
באוכלוסייה ובקיא בנתוני האוכלוסייה ברשות, בצרכים המיוחדים ובמוסדות המיוחדים.

יעקב רוב

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב