שלילת אזרחות
דף הבית  >>  >>  הרשם  |  התחבר
מאמרים

שלילת אזרחות 

מאת    [ 08/01/2015 ]
מילים במאמר: 1014   [ נצפה 2955 פעמים ]
מבוא

קיימת קשת רחבה של אפשרויות לרכישת אזרחות בישראל. החל מקבלת אזרחות באמצעות נישואין לאזרח ישראל וכלה בעלייה לישראל מתוקף חוק השבות הקובע כי כל יהודי זכאי לעלות ארצה. יחד עם זאת, בסמכות שר הפנים לשלול אזרחות במקרים מסוימים.

לאחרונה רבו המקרים בהם משרד הפנים החליט לשלול "אזרחות" מאדם שלעיתים אף נולד בישראל, כך לדוגמא, למשרדנו הגיע מקרה בו משרד הפנים החליט לשלול אזרחות מנערה שנולדה בישראל, בשל העובדה שהוריה עלו לישראל לפני כעשרים שנה באמצעות מסמכים המעידים על יהדות שלטענת משרד הפנים התגלו מאוחר יותר כמזויפים.

יש להבחין בין תושבות קבע לבין אזרחות, כאשר את תושבות הקבע מוסמך משרד הפנים לבטל במקרים מסוימים ואילו את האזרחות מוסמך משרד הפנים לבטל במקרים אחרים, לשם בחינת המקרים בהם מוסמך משרד הפנים לבטל את תושבות הקבע, ראו מאמרנו: "שלילת תושבות קבע", ולשם הבחנה בין תושבות קבע לבין אזרחות ראו מאמרנו: "ההבדל בין תושבות קבע לאזרחות".

כאמור, במקרים מסוימים רשאי משרד הפנים לשלול אזרחות ישראלית מידי האדם המחזיק בה, כך לדוגמא כאשר התברר כי האזרחות נתקבלה על סמך מידע כוזב, על כך ועוד נרחיב במאמר זה.

המסגרת הנורמטיבית - ביטול ושלילת אזרחות, מתי?

המחוקק קבע קריטריונים בהם מוסמך משרד הפנים לבטל אזרחות ישראלית, ופירט אותם בסעיף 11 לחוק האזרחות, כדלהלן:

11.   (א)  שר הפנים רשאי לבטל את אזרחותו הישראלית של אדם אם הוכח להנחת דעתו שהאזרחות נרכשה על יסוד פרטים כוזבים, וטרם חלפו שלוש שנים מיום שנרכשה האזרחות כאמור.

           (ב)  בית המשפט לעניינים מינהליים (בסעיף זה – בית המשפט), רשאי, לבקשת שר הפנים, לבטל את אזרחותו הישראלית של אדם אם התקיים אחד מאלה:

(1)   האזרחות נרכשה על יסוד פרטים כוזבים וחלפו לפחות שלוש שנים מיום שנרכשה כאמור;

(2)   אותו אדם עשה מעשה שיש בו משום הפרת אמונים למדינת ישראל, ובלבד שעקב ביטול האזרחות הישראלית לא ייוותר אותו אדם חסר כל אזרחות, ואם ייוותר חסר כל אזרחות כאמור – יינתן לו רישיון לישיבה בישראל, כפי שיורה בית המשפט; לעניין פסקה זו, חזקה על מי שיושב דרך קבע מחוץ לישראל כי לא ייוותר חסר כל אזרחות; בפסקה זו, "הפרת אמונים למדינת ישראל", כל אחד מאלה:

(א)   מעשה טרור כהגדרתו בחוק איסור מימון טרור, התשס"ה-2005, סיוע או שידול למעשה כאמור, או נטילת חלק פעיל בארגון טרור כהגדרתו בחוק האמור;

(ב)   מעשה המהווה בגידה לפי סעיפים 97 עד 99 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, או ריגול חמור לפי סעיף 113(ב) לחוק האמור;

(ג)    רכישת אזרחות או זכות לישיבת קבע במדינה או בשטח המנויים בתוספת.

           (ג)   לא תוגש בקשה לפי סעיף קטן (ב)(2) אלא בהסכמתו בכתב של היועץ המשפטי לממשלה.

           (ד)  בהליכים לפי סעיף זה יתקיים הדיון בפני האזרח שעניינו נדון, אלא אם כן הוזמן כדין ולא התייצב במועד שנקבע ואם סבר בית המשפט שלא יהיה בקיום הדיון שלא בפניו משום עיוות דין.

           (ה)  בהליכים לפי סעיף זה רשאי בית המשפט, מטעמים שיירשמו, לסטות מדיני הראיות, ולקבל ראיות שלא בנוכחות האזרח שעניינו נדון או בא כוחו או בלי לגלותן להם, אם לאחר שעיין בראיה או שמע טענות שוכנע כי גילוי הראיה עלול לפגוע בביטחון המדינה או ביחסי החוץ שלה וכי אי-גילויה עדיף על פני גילויה לשם עשיית צדק (בסעיף זה – ראיות חסויות); בית המשפט רשאי, בטרם יקבל החלטה לפי סעיף זה, לעיין בראיה או לשמוע הסברים שלא בנוכחות האזרח ובא כוחו; החליט בית המשפט לקבל ראיות חסויות, יורה על העברת תמצית של הראיות החסויות, ככל שניתן לעשות כן בלי לפגוע בביטחון המדינה או ביחסי החוץ שלה, לאזרח או לבא כוחו; דיון לפי סעיף קטן זה יתקיים בדלתיים סגורות, אלא אם כן קבע בית המשפט הוראה אחרת לעניין זה.

           (ו)   החליט בית המשפט לבטל את אזרחותו הישראלית של אדם, תבוטל האזרחות מהיום שלא ניתן עוד לערער על פסק הדין או ממועד מאוחר יותר שקבע בית המשפט.

           (ז)   שר המשפטים רשאי לקבוע בתקנות סדרי דין לעניין הליכים לפי סעיף זה.

           (ח)  שר הפנים ימנה ועדה, בראשות שופט בדימוס או מי שכשיר להתמנות לשופט בית משפט שלום, אשר תייעץ לו לעניין החלטות והגשת בקשות לפי סעיף זה.

           (ט)  השר, באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, רשאי לשנות את התוספת.

סמכות בית משפט שהרשיע אדם לבטל אזרחות

11א.   (א)  הורשע אדם בעבירה וקבע בית המשפט כי העבירה היא מעשה טרור כהגדרתו בחוק איסור מימון טרור, התשס"ה-2005, או הורשע בעבירה לפי סעיפים 97 עד 99, 101, 112 או 113(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, רשאי בית המשפט, לבקשת שר הפנים, לבטל את אזרחותו הישראלית, נוסף על כל עונש אחר, ובלבד שעקב ביטול האזרחות הישראלית לא ייוותר אותו אדם חסר כל אזרחות, ואם ייוותר חסר כל אזרחות כאמור – יינתן לו רישיון לישיבה בישראל, כפי שיורה בית המשפט; לעניין סעיף זה, חזקה על מי שיושב דרך קבע מחוץ לישראל כי לא ייוותר חסר כל אזרחות.

           (ב)  על בקשה לביטול אזרחות כאמור בסעיף זה ועל ביטולה יחולו הוראות סעיף 11(ג) ו-(ו), בשינויים המחויבים.

           (ג)   אין בהוראות סעיף זה כדי לפגוע בסמכות שר הפנים לפי סעיף 11(א).

(ההדגשות ע"י הח"מ).

עולה מן האמור כי, שלילת אזרחות מתבצעת באחד מהמקרים הבאים:

על ידי שר הפנים בתוך שלוש שנים מיום קבלת האזרחות:


    • אם הוכח שהאזרחות נרכשה על יסוד פרטים כוזבים.

על ידי בית משפט אף לאחר שלוש שנים מיום קבלת האזרחות באחד מהמקרים הבאים:


    • אם הוכח שהאזרחות נרכשה על יסוד פרטים כוזבים.
    • אותו אדם עשה מעשה שיש בו משום הפרת אמונים למדינת ישראל, כדוגמת לקיחת חלק במעשה טרור, בגידה, או ריגול חמור.
    • רכישת אזרחות או זכות לישיבת קבע במדינה או בשטח המנויים בתוספת (איראן, אפגניסטן, לבנון, לוב, סודאן, סוריה, עיראק, פקיסטן, תימן, שטח רצועת עזה).

אי לכך, בהתאם לאמור לעיל בחוק, במקרים הנ"ל קיימת סמכות לבימ"ש או למשרד הפנים, בהתאם למקרה, לשלול את האזרחות הישראלית.

סיכום

למרות שאזרחות ישראלית מוקנית למשך כל חייו של המחזיק בה, יחד עם זאת, קיימים מקרים בהם תישלל האזרחות כגון במקרה בו הוכח כי האזרחות הוקנתה בעקבות מידע כוזב.

יחד עם זאת, חשוב לדעת כי בחלק לא מבוטל של המקרים מתעוררות בעיות סבוכות אשר ללא ליווי משפטי מתאים יכולות להוביל לתוצאות הרות אסון, לכן החכם עיניו בראשו יקדים תרופה למכה בהתייעצות עם עורך דין בעל ניסיון בתחום של אזרחות ואשרות בישראל.

נכתב ע"י מיכאל חוואי

 

משרד עורכי דין - חוואי מיכאל אזרחות ואשרות בישראל: ייצוג מול משרד הפנים, נישואים אזרחיים בישראל, מעמד חוקי בישראל לבני זוג זרים ועוד. משפט מנהלי: ייצוג מול רשויות שלטוניות, הגשת עתירות מנהליות, עתירות לבג"ץ, מחיקת רישום פלילי ועוד. משפט אזרחי ומסחרי: עריכת הסכמים וחוזים, עריכת הסכמי ממון טרום נישואין, תביעות נזיקין, תביעות עבודה ועוד. עבירות מס והלבנת הון: ייצוג וליווי החל משלב היוועצות בטרם חקירה וכלה בליווי ההליך הפלילי. טל': 03-6969916 / 03-6963502פקס: 03-6962646נייד: 054-2237766רח' מנחם בגין 154 (מגדל קרדן), תל אביב

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב