תפילת שמע ישראל
דף הבית  >>  >>  הרשם  |  התחבר
מאמרים

תפילת שמע ישראל 

מאת    [ 28/02/2014 ]
מילים במאמר: 938   [ נצפה 3746 פעמים ]

 
 

תפילת "שמע ישראל"  הינה הדרגה הגבוהה ביותר בה האדם מעפיל ומאחד את הנשמה עם הבורא", מכליל בתפילתו את כל חלקיו הרוחניים הכלולים בבריאתו, שהם: נשמה, רוח, נפש, יצר הטוב ויצר הרע, הטמועים בכל רמ"ח אבריו, ובזה משיג את אהבתו השלמה לבורא.

שמע

באות ש' של תחילת המילה "שמע" חבויים בה שלושה אותיות י' -יוד המסמלות את שלושת השותפים בבריאתו של האדם והם: הבורא, אבא ואמא. עם לידת האדם מתעברים עמו שני יצרים יצר הטוב ויצר הרע, הבאים לידי גילוי במילים "ה' אלוהינו ה" שם הבורא  ה' עליונה מסמלת את האלוקות, המילה "אלוהינו" מסמלת את מידת הדין הפועלת באדם מצד יצר הרע, וה' תחתונה מסמלת את מידת הרחמים הפועלת באדם מצד יצר הטוב, על כן כתוב:"אהבת את ה' אלוקייך בכל לבבך ובכל נפשכם"- בשני היצרים.

 

האות ש' גםמלשון שמיעה שבנויה משלוש אותיות של יוד' הנקרא "השילוש הקדוש", והוויות קיומו הנה בכל הזמנים  שנאמר: " יהיה אשר יהיה" (פרשת שמות פרק ג' י"ד)  שהאלוקות הוא היה הוה ויהיה, עבר הווה ועתיד, שקיומו נמצא בכל הזמנים, והזמן הוא  שווה ואחד הבא לידי ביטוי במילה "אחד" בסוף הפסוק.  שלושת האותיות י' יוד החבויים ב- אות ש' הם שלושה ענפים המורים על הוויתו הנצחית של האלוקות. אשר פעולותיו נחשפות דרך שלושת הספירות העליונות של חכמה', בינה' ודעת'.

שלושת האותיות ו' ואו היורדים כלפי מטה מאותיות היוד שחבויים באות ש' מסמלים את שלושת האבות ושלשת הספירות של חסד', גבורה' ותפארת'. האות התחתונה של האות ש היא אות כ'הפוכה, המסמלת את ספירת מלכות' ומשמשת כלי קיבול לשפע, לפיכך, בתפילת "שמע ישראל" מתחברים כל הספירות יחדיו ומאפשרות לאדם למשוך שפע. שהאדם הגיע לדרגה בה הוא משווה צורתו לאלוקות והופך לכלי קיבול רוחני, בכך שהגיע לתובנות נעלות שהאלוקות מרעיף עליו שפע ללא תנאי ומבלי לקבל ממנו מאומה, והאדם מקבל מהאלוקות שפע על מנת לתת לאחר ללא אגואיזים.

קבלת עול מלכות שמיים מתבטא במילה שמע: עול מלכות שמים, שהאדם נוטל על עצמו עול מלכות שמים באופן של  שמיעה, מעשה, עין- ראיה, כפי שהיה בזמן שעם ישראל קיבל את התורה (ע) ראייה: ראו את הקולות יוצאים, מעשה: ואז אמרו (מ) נעשה מעשה, ונשמע, שמיעה: (ש) שמע, שלאחר עשיה שמעו. ועוד: הפסוק מתחיל באות ש ומסתיימת באות ד בחיבורם יוצאת המילה שד', שיתרון תפילה זו בכך שבכוחה להבריח את כל השדים והמזיקים המסתובבים בלילה בזמן השינה, על כן תפילה זו רשומה במזוזות הבית.

 

ישראל- ישר-אל

 

אחרי המילה שמע" מופיעה המילה ישראל וגם השם הוי"ה שמסמלים את ספירת 'תפארת', שמקומה באמצע מערכת הספירות הקרויה גם בשם ישראל, על כן היא מהווה סמל לאחדות המאחדת את כוחות החסד והדין. ישר-אל בו האדם מיישר קו עם בוראו על כן קורע את רוע הגזרה, כפי שנאמר בספר דברים פרק יא' יג' ובו "תפילת שמע ישראל"

הפסוק: והיה, אם-שמוע תשמעו אל-מצוותיי, אשר אנוכי מצווה אתכם, היום--לאהבה את-יהוה אלוהיכם, ולעובדו, בכל-לבבכם, ובכל-נפשכם.  יד' ונתתי מטר-ארצכם בעיתו, יורה ומלקוש; ואספת דגנך, ותירושך ויצהרך.  טו' ונתתי עשב בשדך, לבהמתך; ואכלת, ושבעת.  טז' הישמרו לכם, פן יפתה לבבכם; וסרתם, ועבדתם אלוהים אחרים, והשתחוויתם, להם.  יז' וחרה אף-יהוה בכם, ועצר את-השמיים ולא-יהיה מטר, והאדמה, לא תיתן את-יבולה; ואבדתם מהרה, מעל הארץ הטובה, אשר יהוה, נותן לכם.  יח' ושמתם את-דבריי אלה, על-לבבכם ועל-נפשכם; וקשרתם אותם לאות על-ידכם, והיו לטוטפות בין עיניכם.  יט' ולימדתם אותם את-בניכם, לדבר בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך, ובשוכבך ובקומך.  כ וכתבתם על-מזוזות ביתך, ובשעריך.  כא למען ירבו ימיכם, וימי בניכם, על האדמה, אשר נשבע יהוה לאבותיכם לתת להם--כימי השמיים, על-הארץ. 

בתחילת "שמע" מוזכר שם הבורא שלוש פעמים, שכל שם מחבר בין העולמות, העליונים והתחתונים, ומשמש צינור להוריד שפע לעולם הגישמי.  שם הראשון: י-ה-ו-ה  הוא עולם האצילות שהוא השורש הראשוני ובו כלולים שלוש הספירות הראשונות כתר', חוכמה' ובינה', המסמלים את מוח האדם.  שם שני: " אלוקים" המסמל את ספירת יסוד' ומלכות' שהם עולם היצירה- העשיה, ואת כוח הטבע שיונקים את כוחם מלמעלה מספירת הכתר'.  שם שלישי:  "אדני" מסמל את ספירת תפארת הכלולות בה שש ספירות, מידת הרחמים ומידת הדין, נטייתה היא למידת החסד על כן היא מאחדת וממתקת את מידת הדין,  משפיעה אהבה ומחברת בניהם, מאחדת בין העליונים  הכתר, לבין התחתונים האלוקים מלכות.

שלושת שמות האלוקות המוזכרים ב"שמע" מסמלים את שלושת חלקי הנשמה נפש ורוח שבאדם, נשמה  "י-ה-ו-ה", נפש "אלוקים", רוח "אדני", וכפי ששם "אדני" וספירת תפארת מחברים בין עליונים לתחתונים, כך באדם הרוח מסוככת בין הנפש לנשמה וכולם מתקיימים בהרמוני מושלמת. 

המילה אחד

המילה "אחד" המוזכרת בסוף הפסוק מסמלת את ספירת הכתר, שהוא הגרעין ממנו נמשכים קיומם של כל העולמות, ובו אצור היחוד והחיבור של כל כוחות הטבועים בבריאה ובטבע, כוחות ההויה, הפועלים בשעת הזכרת שם הבורא שלוש פעמים.

"אחד", כל העולם הוא יחידה ומהות אחת, ששורש העולם הוא אחד וחוזר חזרה לאותו שורש, מתגלגל, שאין בו פירוד ואינו נחלק או נבדל מחלקו העליון, הנחשפים בכל שמותיו של הבורא המבטאים מהות אחת אם רוחנית או גשמית, והוא המאחד את כל העולמות יחדיו.

אותיות אחד' בגיאומטריה מורות על שהאות הראשונה א' שווה למספר 1 המסמלת את האלוקים, שהוא אחד ויחיד ואין שני לו, ואין מלפניו כלום כי הסיפרה 0 מופיעה קודם הסיפרה 1', האות השניה ח' =8 מסמלת את האחד השולט על  שבעת הרקיעים. האות ד=4 מסמלת את שליטתו של הבורא על ארבעת העולמות של אצילות', בריאה', יצירה' ועשיה', וארבע רוחות העולם צפון, דרום, מזרח ומערב.

על פי תורת הסוד קודם מיתת האדם, או במצבים של הקרבה עצמית אמירת תפילת "שמע ישראל" נחשבת לנשמת האדם ככפרת עוונות, כפי סיפורו של רבי עקיבא שבשעת הוצאתו להורג סרקו את עורו במסרקות ברזל, והוא קיבל עליו עול מלכות שמים, בזה שזעק "שמע ישראל"... 

תפקיד האדם בעולם לתקן את איברי העולם שדמיונו כדמיון הגוף ולהגיע לשלמות והרמוניה שזו היא תכלית הבריאה בעולם, שתשרה אחדות מושלמת כחטיבה אחת, יחוד עולמות עליונים עם התחתונים, על כן בתפילה ישנם 248 תיבות כנגד 248 איברי האדם, שכל תיבה שנאמרת נותת תרופה לאיבר מסויים בגוף.

 


ציונה טאקר עוסקת בחיזוי על פי הקבלה, עבר, הווה ועתיד.  יעוץ עיסקי, רוחני, זוגיות ועוד... ששורשו נקבע על פי קריאת מפה קבליסטית.  לפגישה אישית או קריאה טלפונית 818-471-2271  מהארץ שיחה מקומית תל אביב   072-216-1727


email: href="mailto:thackersiona@yahoo.comthackersiona@yahoo.com">">thackersiona@yahoo.com     


    ספר קבליסטי של ציונה  "סוד הניצוץ האלוקי"www.sionathacker.net

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב