ריכוז הטבות מס לעצמאים ושכירים 2013
דף הבית  >>  >>  הרשם  |  התחבר
מאמרים

ריכוז הטבות מס לעצמאים ושכירים 2013 

מאת    [ 06/10/2013 ]
מילים במאמר: 1269   [ נצפה 3947 פעמים ]

 
 

נבחין בין הטבות מס למי שמוגדר "עמית מוטב" ובין הטבות מס למי שמוגדר "עמית שאינו מוטב" .

הגדרות :

ניכוי מס, לפי סעיף 47 לפקודה ? זאת הטבה במס, ע"י הפחתה של סכום מההכנסה החייבת במס, בשיעור גובה המס השולי של היחיד.

זיכוי במס,
לפי סעיף 45 א)  ה ) לפקודה ? הפחתה של סכום מסוים מהמס לתשלום.  
הזיכוי הינו בשיעור של 35%, מלבד זיכוי העומד על שיעור של 25% בעבור רכישת ביטוח חיים בחברת ביטוח.          

עמית מוטב - יחיד שבשל הכנסתו, שולמו בעדו בשנת המס ( תגמולי עובד ומעביד + פיצויים + הפקדות במעמד עצמאי ), כספים לקופת גמל לקצבה, בסכום של לפחות 16% מסך השכר הממוצע במשק, בגין שנת המס 2013 .    
כלומר, לפחות 16,950 ש"ח ( 12 * 16% * 8,828 ש"ח ), בגין שנת המס 2013.  

ההכנסה המקסימלית שבגינה מקבלים ניכוי ו/או זיכוי במס, לפי סעיף 47 וסעיף 45 א לפקודת מס הכנסה, היא לפי 17,200 ש"ח לחודש, או לפי 206,400 ש"ח בגין כל שנת 2013 . 

עמית שאינו
מוטב - יחיד שבשל הכנסתו, שולמו בעדו בשנת המס ( תגמולי עובד ומעביד + פיצויים + הפקדות במעמד עצמאי ), כספים לקופת גמל לקצבה, בסכום שפחת מ-16% מסך השכר הממוצע במשק, בגין שנת המס 2013.
כלומר, פחות מ- 16,950 ש"ח בגין שנת המס 2013.   

תקרת הכנסה מזכה ממשכורת ( בגין שכיר ), שבגינה מקבלים ניכוי ו/או זיכוי במס, לפי סעיף 47 וסעיף 45 א לפקודה, היא 8,600 ש"ח לחודש, או לפי 103,200 ש"ח בגין כל שנת 2013 .
תקרת הכנסה מזכה שאינה ממשכורת, שבגינה מקבלים ניכוי ו/או זיכוי במס, לפי סעיף 47 וסעיף 45 א לפקודה, היא 12,100 ש"ח לחודש, או לפי 145,200 ש"ח בגין כל שנת 2013 .

הערה
- הטבות המס ניתנות רק בשל הפקדות העמית או בן זוגו וכן עבור עמית מוטב המפקיד עבור ילדיו שגילם מעל 18.     

ריכוז הטבות מס לעצמאים:

ככלל, עצמאים יכולים לקבל הטבות מס של עד 16% מ"הכנסה מזכה" .

תקרת ההכנסה המזכה לעצמאי
לשנת 2013 היא עד 17,200 ש"ח לחודש, או 206,400 ש"ח לשנה , ( מוגדרת כסך כל הכנסתו החייבת של יחיד, שאינה הכנסה מבוטחת כשכיר ועד לסכום של 206,400 ש"ח לשנה ובניכוי ההכנסה המבוטחת ), לפי הפירוט הבא :
עד 7% מהכנסה מזכה בגין סעיף ניכוי מס ( הקטנת ההכנסה החייבת במס, על פי מדרגת המס השולי ).
עד 5% מהכנסה מזכה בגין סעיף זיכוי במס ( החזר מס של 35% ).  
עד 4% נוספים בגין סעיף ניכוי מס ( לאחר תשלום  12% ראשונים, 7% בגין ניכוי + 5% בגין זיכוי ). 
סה"כ 5% זיכוי במס לעצמאים + סה"כ 11% ניכוי מס לעצמאים של 33,024 ש"ח = 16% * 206,400

תשלום לאובדן כושר עבודה -
בנוסף, יינתן ניכוי במס בגין תשלום לכיסוי ביטוחי כנגד אובדן כושר עבודה - הניכוי הוא עד 3.5% × ההכנסה ומוגבל ב-4 פעמים × השכר הממוצע במשק לשנת 2013 ( 8,828 ש"ח * 4 = 35,312 ש"ח ),
3.5% * 35,312 ש"ח = 1,236 ש"ח לחודש, או 14,832 ש"ח בגין כל שנת 2013 .

כלומר, עצמאי בעל הכנסה של כ- 35,000 ש"ח בחודש, יוכל לבצע הפקדות בתוכנית לעצמאים ולקבל זיכוי וניכוי במס לפי תקרה של 16% × 17,200 ש"ח לחודש ובנוסף עד 3.5% × 35,312 ש"ח לאובדן כושר עבודה לחודש (בסה"כ פרמיה שנתית של  47,856 ש"ח = 14,832 + 33,024 בגין כל שנת 2013).

תקרת הפקדה לקרן השתלמות לעצמאים לשנת המס 2013:
מי שיש לו הכנסה מעסק, או ממשלח יד ( ולא מי שרוצה להפקיד באופן עצמאי ), יכול לבצע הפקדה לקרן השתלמות בגובה של עד 7% מתקרת "הכנסה קובעת" שנתית של 259,000 ש"ח ליחיד, כלומר הפקדה שנתית מקסימאלית לעמית עצמאי בקרן השתלמות, הינה עד סכום של 18,130 ש"ח בשנה ליחיד.
מהסכום הנ"ל, מוכר לעצמאים לצרכי מס 4.5% מההפקדה ואילו 2.5% לא מוכרים כהוצאה לצרכי מס.
הערה לגבי "הפקדה מוטבת" בקרן השתלמות לעצמאים -
התקרה שבגינה הרווחים פטורים ממס היא תקרת "ההפקדה המוטבת" בקרן השתלמות לעצמאים בגובה של 18,120 ש"ח בשנת 2013. 
כלומר, על הרווחים הריאליים שנצברים  בקרן ההשתלמות כאמור, מוענק פטור ממס בגין הפקדות העמית בכל קרנות ההשתלמות שלו, עד לגובה "הפקדה מוטבת" שנתית של  18,120 ש"ח.   

ריכוז הטבות מס לשכירים:

הטבות מס למי שהוגדר "עמית מוטב" ?  שבשנת המס 2013 הופקדו בגינו סכומים לקופת גמל לקצבה, ובלבד שהניכוי לא יעלה על הפרמיה לניכוי לפי סעיף 47 ( ב1  ) לפקודת מס הכנסה ?
(1)  בשל סכומים ששולמו כאמור, ניכוי בשיעור 11% ממשכורת לא מבוטחת,  עד 8,600 ש"ח לחודש בניכוי המשכורת המבוטחת. 
(2)  ובנוסף, בשל סכומים ששולמו כאמור, ושבגינם לא הותר ניכוי לפי פסקה (1), ניכוי בשיעור של עד 11% מההכנסה הנוספת ( ממשכורת לא מבוטחת ) בגובה ההפרש בין המשכורת החודשית ברוטו ( ועד 34,400 ש"ח ברוטו לחודש ), לבין הגבוה מבין המשכורת המבוטחת, או 8,600  ש"ח לחודש,אךלא יותרמ- 8,600 ש"ח לחודש.

הבהרה ? רק באם הסכומים ששולמו כאמור, עולים על 12% מהכנסתו הנוספת, יותר לעמית המוטב  בשל החלק העולה על 12% כאמור, ניכוי נוסף ( מעבר לניכוי של 7% ראשונים ) שלא יעלה על 4% מההכנסה הנוספת ( ובסה"כ - 11% לניכוי מס ) , והכל בלבד שלא יינתן ניכוי לפי פסקה זו בשל סכומים שהופקדו בעד העמית המוטב ושסכומם אינו עולה על 16% מהשכר הממוצע במשק.                            

ובנוסף, גם זיכוי במס בגין שני סכומים


  • משכורת מבוטחת ? פרמיה לזיכוי בשיעור של 7% ממשכורת של עד 8,600 ש"ח לחודש.
  • ומשכורת לא מבוטחת ? פרמיה לזיכוי בשיעור של 5% ממשכורת לא מבוטחת,  עד משכורת
  ברוטו של 17,200 ש"ח לחודש, בניכוי הנמוך מבין המשכורת המבוטחת או 8,600 ש"ח לחודש.

  הערה
  ? שכר שהמעסיק הפקיד בגינו, בקופה לא משלמת לקצבה, פיצויים בלבד, מהווה שכר לא מבוטח לעניין סעיף 47 לפקודה, כך שניתן להפקיד סכומים בעד שכר זה במעמד עצמאי וליהנות מניכוי. 

הטבות המס ניתנות רק בשל הפקדות העמית או בן זוגו וכן עבור עמית מוטב המפקיד עבור ילדיו שגילם מעל 18.   

הטבות מס למי שהוגדר "עמית שאינו מוטב" -  שבשנת המס 2013 הופקדו בגינו סכומים לקופת גמל לקצבה, לפי סעיף 47 ( ב ) ( 1 ) + ( 2 ) כדלקמן:   
(ב) יחיד שאינו עמית מוטב, שבשנת המס שילמו הוא או בן זוגו סכומים לקופת גמל לקצבה בלבד, לטובת אחד מהם, יותר ניכוי הסכומים ששולמו כאמור ובלבד שהניכוי לא יעלה על -
(1) 7% מהכנסתו המזכה שאיננה הכנסת עבודה, ואולם אם שילם סכום העולה על 12% מהכנסתו כאמור, יותר לו, בשל החלק העולה על 12% כאמור, ניכוי נוסף עד ל- 4% מאותה הכנסה;
(2) הסכום הנמוך מבין אלה:
(א) 5% מהכנסתו המזכה שהיא הכנסת עבודה שאינה הכנסה מבוטחת;
(ב) 5% מהכנסתו החייבת שהיא הכנסת עבודה עד לסכום השווה לארבע פעמים הסכום האמור בפסקה (1) להגדרה "הכנסה מזכה" לשנה, בניכוי הכנסתו המבוטחת. 

ובנוסף, גם זיכוי במס בגין שני סכומים


  • משכורת מבוטחת ? פרמיה לזיכוי בשיעור של 7% ממשכורת של עד 8,600 ש"ח לחודש.
  • ומשכורת לא מבוטחת ? פרמיה לזיכוי בשיעור של 5% ממשכורת לא מבוטחת,  עד משכורת
  ברוטו של 17,200 ש"ח לחודש, בניכוי הנמוך מבין המשכורת המבוטחת או 8,600 ש"ח לחודש.

הטבות המס לגבי מי שהוא שכיר ועצמאי גם יחד :
ניכוי מס :
ניכוי מס בשיעור של 11% מהכנסה לא מבוטחת, עד 8,600 ש"ח לחודש, בניכוי המשכורת המבוטחת.

ובנוסף, ניכוי בשיעור של 11% מהכנסה לא מבוטחת,  בגובה ההפרש בין ההכנסה עד 34,400 ש"ח לחודש, לבין הגבוה מבין המשכורת המבוטחת, או 8,600 ש"ח לחודש, אך לא יותר מ- 8,600 ש"ח לחודש.

וגם זיכוי במס בגין שני סכומים:   


  • משכורת מבוטחת ? פרמיה לזיכוי בשיעור של 7% ממשכורת של עד 8,600 ש"ח לחודש.
  • הכנסה לא מבוטחת  ? פרמיה לזיכוי בשיעור של 5% מהכנסה לא מבוטחת,  עד הכנסה ברוטו של 17,200 ש"ח לחודש, בניכוי הנמוך מבין המשכורת המבוטחת, או 8,600 ש"ח לחודש.
  ( בכל מקרה שיש שכר לא מבוטח, הרי שעד 8,600 ש"ח לחודש מגיע זיכוי ממס, ללא קשר לגובה השכר המבוטח ).

הכותב הינו מומחה לביטוח פנסיוני - בניית תוכניות לתגמול נדחה וייעוץ לפני פרישה

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב