נהלים ארגוניים בוועדה הלאומית לריתוך- על מה ולמה?
דף הבית  >>  >>  הרשם  |  התחבר
מאמרים

נהלים ארגוניים בוועדה הלאומית לריתוך- על מה ולמה? 

מאת    [ 26/08/2013 ]
מילים במאמר: 1089   [ נצפה 2998 פעמים ]

 
 

נהלים ארגוניים בוועדה הלאומית לריתוך- על מה ולמה?

(*) הכותב: אינג' עדי א. עציץ, עו"ד- יו"ר הוועדה הלאומית לריתוך

 

הוועדה הלאומית לריתוך (להלן: "הוועדה") פועלת נמרצות מזה שנים לקידומו של הריתוך בישראל ועושה כל שלאל ידה על מנת להדגיש את חשיבותו ולהחדירה לציבור רחב ככל שניתן ובכלל זה גם לרשויות המדינה באשר הן.

במקביל לפעילות חשובה זו, עמלה הוועדה בחודשים האחרונים להשלמת מערך הנהלים על פיהם היא פועלת, ושוקדת על עדכונם של הנהלים הישנים והתאמתם לימינו אלה. יובהר, שמעבר לכך שלנהלים ברורים ועדכניים יש חשיבות כבירה בהגדרת מסגרת פעילותו של ארגון כלשהו והוועדה בפרט, הרי שישנה חשיבות לא פחותה, ולעיתים אף גדולה יותר, ברמה הפרקטית, כשמדובר בסוגיות משפטיות עימן עשויה ולעיתים אף עלולה הוועדה להתמודד.

בראיית מאקרו של הארגון, נהלי עבודה הם הבסיס לתפקוד בהיר, אחיד ואפקטיבי של הארגון. נהלים תכליתיים, קריאים ולא מסורבלים תורמים להתנהלות יומיומית שקולה ובעלת קווים מנחים ולא בצורה של "כיבוי שריפות".  נוהל מבטא בצורה ברורה מהו התהליך, מהי השיטה לביצוע התהליך, מיהם בעלי האחריות לביצוע ומהי חלוקת העבודה ביניהם. נוהל טוב ייתן מענה לסוגיות יומיומיות שעולות בטיפול בסוגיות שונות בארגון תוך שהוא מאפשר במידת הצורך גם גמישות בפתרון למקרים חריגים היוצאים מן הכלל.

בתחילת החודש פורסמו על ידי הוועדה 2 נהלים חשובים:


    • "נוהל המגדיר את התנאים לשמש כחבר בוועדה הלאומית לריתוך" (ייכנס לתוקפו ב 1.1.2014)
    • "נוהל אתיקה למניעת ניגוד עניינים" (נכנס לתוקפו ב 1.7.2013)

באשר לנוהל המגדיר את התנאים לשמש כחבר בוועדה יובהר כי הוועדה הלאומית לריתוך הציבה לעצמה מטרה מרכזית שעניינה קידום רמת הריתוך בישראל והבאתו לתודעת הציבורית כנושא שיש בו כדי להגביר את רמת הבטיחות, האיכות והמקצועיות של העוסקים בעבודות הריתוך מחד ואת בטיחות הציבור העושה שימוש במבנים מרותכים, מאידך. אשר על כן, פתחה הוועדה את שעריה בפני כל אלה שהחליטו לרתום את עצמם ואת מרצם לקידום משימות ומטרות הוועדה בהווה ובעתיד. נוהל זה מגדיר את תנאי הסף ואת התנאים המקדימים שעל מועמד לעמוד בהם על מנת לשמש כחבר בוועדה. נוהל זה קובע את הדרישות שעל חבר הוועדה לקיים על מנת לשמור על חברותו בוועדה. בתוך כך מובהר, שאדם שלא משמש חבר הוועדה מוזמן להשתתף בדיוני הוועדה אך בלא שתהא לו זכות הצבעה.  למרות ועל אף האמור בנוהל זה ובקריטריונים שנקבעו בו, לחברי וועדה בעלי וותק של 15 שנה לפחות, שמור מעמד של חבר כבוד בוועדה. מטרת הנוהל הינה להבטיח את עבודתה הפורייה של הוועדה ואת עמידתה ביעדים ובמשימות המוגדרים על ידה, וזאת באמצעות שיתוף פעולה פורה והשקעה אקטיבית מצד כלל חבריה.

באשר לנוהל האתיקה למניעת ניגוד עניינים יובהר כי מטרתו הינה איתור מראש ומניעת מצבים של ניגוד עניינים, חשש לניגוד עניינים או אפשרות לניגוד עניינים בפעולתם של חברי הוועדה, של חברי אחת מתתי הוועדות של הוועדה הלאומית לריתוך ושל מפקחי הריתוך המוסמכים. בכלל זה, מניעת קבלת החלטות על ידי כל אחד מחברי הוועדה, חברי תת הוועדה ומפקחי הריתוך המוסמכים הנמצאים במצב של ניגוד עניינים העלול להשפיע על שיקול דעתם, ולא רק למראית עין. חבר הוועדה, חבר תת וועדה ומפקח ריתוך שהוסמך על ידי הוועדה  עלולים להימצא במצב של חשש לניגוד עניינים במסגרת תפקידם כאשר עניין עליו הם מופקדים עלול להתנגש עם עניין אחר שלהם או עם תפקיד אחר שהם ממלאים. להקפדה על קיומם ויישומם של נהלים למניעת מצבים של ניגוד עניינים יש חשיבות גדולה לשמירה על שמה הטוב של הוועדה ולאמון הציבור ורשויות המדינה בה. החלטות הניתנות על ידי חברי הוועדה ו/או חברי אחת מתתי הוועדות ו/או מפקחי הריתוך המוסמכים צריכות להתקבל ללא משוא פנים וללא חשש למשוא פנים, אפילו לא למראית עין. בנושא ניגוד העניינים נודעת חשיבות מיוחדת למראית פני הדברים ולכן, יש להבהיר שניגוד העניינים הנבחן הוא אובייקטיבי, ואין בו משום הטלת דופי אישי חלילה בחבר הוועדה ו/או בחבר אחת מתתי הוועדות או במפקחי הריתוך המוסמכים. המטרה הינה לאתר מראש ולמנוע מצבים בהם קיימת אפשרות למשוא פנים או דעה משוחדת של חבר הוועדה ו/או חבר אחת מתתי הוועדות ו/או מפקח ריתוך מוסמך הנמצא בניגוד עניינים, ולהקנות להם מודעות לנושא ולחשיבותו. חבר הוועדה ו/או חבר אחת מתתי הוועדות ו/או מפקח ריתוך מוסמך שבידיו הופקדה סמכות חייב להפעיל את סמכותו תוך שהוא מעמיד לנגד עיניו את מכלול השיקולים הרלוונטיים להפעלתה של אותה סמכות, ושיקולים אלה בלבד. קיומו של הליך סדיר, אמין ומקצועי, מחייב אמון הציבור ורשויות המדינה בכך שהחלטות חבר הוועדה ו/או חבר אחת מתתי הוועדות ו/או מפקח ריתוך מוסמך הן ענייניות, מקצועיות ונעשות ביושר ובהגינות. מכיוון שאחת ממטרות הנוהל הינה מניעת המצב בטרם התרחשותו, אין צורך להוכיח קיומו של ניגוד עניינים בפועל, אלא די בכך שקיים חשש אובייקטיבי  לניגוד עניינים.

בנוסף לנהלים הנ"ל פועלת הוועדה לפרסומם של נהלים נוספים, ובכללם:


    • "מדריך האיכות של הוועדה"- מדריך זה יגדיר את ישותה המשפטית של הוועדה, את הייעוד, החזון וערכי היסוד שלה, את תחומי הפעילות של הוועדה, את המבנה הארגוני שלה, תוך הגדרתם של בעלי התפקידים שבה ויחסי הגומלין ביניהם, וכלה בהגדרת מדיניות האיכות של הוועדה.
    • "נוהל וועדת הערר"- נוהל זה בא להגדיר את הכללים להגשת ערר על ידי מי שחש נפגע בדרך כלשהי מעבודתה של הוועדה, ובכללם: מועמד לחברות בוועדה שנדחתה בקשתו לחברות בה, חבר שהופסקה חברותו בוועדה ומי שלא עבר בהצלחה את אחד או יותר ממבחני ההסמכה של מפקחי הריתוך.
    • "נוהל המגדיר את התנאים להענקת הכרה ל"גופים" בישראל המנפיקים תעודת רתך לאחר בחינת הרתך"-  מאחר וישנם בארץ מפעלים מסודרים מחד ומחוללי פרויקטים, שמעורבות בהם עבודות ריתוך מאידך, מצאה הוועדה לנכון למלא את החלל הקיים ולהכיר, על בסיס וולונטרי בלבד, ב"גופים" העומדים בקריטריונים הקבועים בנוהל זה, ככאלה המורשים להנפיק תעודת רתך. יובהר, שבהעדר מקור סמכות חוקי לפעולתה זו של הוועדה, ההכרה נעשית על בסיס וולונטרי בלבד, שיש בו כדי לשדרג את הקיים ואין לראות בהכרה זו כסמכות כלשהי שהוענקה לוועדה על ידי גורם בעל סמכה ברשויות המדינה. הוועדה תנפיק אישור הכרה ל"גופים", ובכללם ארגונים, מוסדות, חברות, מפעלים ויחידים אשר במסגרת פעילותם מעניקים תעודת רתך לרתכים בישראל, ובלבד שיעמדו ויפעלו על פי קריטריוני הקבלה והקריטריונים המקצועיים שייקבעו בנוהל זה לשמירה ותחזוקה של הכרה זו. מאחר ועל מנת להגדיר את עבודת הרתך כאיכותית נדרש לפקח על עבודתו הלכה למעשה, אין לראות בהכרה האמורה ואין לפרשה בכל צד ואופן שהם, כהכרה ביכולת הרתך לבצע עבודת ריתוך ספציפית אצל מעסיקו. המעסיק של הרתך הינו האחראי הבלעדי לאיכות עבודות הריתוך המבוצעות על ידי הרתכים המועסקים על ידו ומוטלת עליו החובה לוודא שתעודת הרתך, שהונפקה על ידי אחד ה"גופים" המוכרים, תואמת את תהליך הריתוך שעתיד הרתך המועסק על ידו לבצע. הכרה על ידי הוועדה ב"גוף" כלשהו, כגורם מקצועי מתאים להוצאת "תעודת רתך" לרתכים לאחר בחינתם ועמידתם המוצלחת בדרישות התקן, תביא לדעתנו לביסוס והגדרת יכולתו של הרתך לבצע עבודות ריתוך איכותיות.

הכוונה הינה לסיים את הכנתם של הנהלים הללו ולפרסמם עוד השנה ובכך להוסיף נדבך נוסף וחשוב ביותר לעבודתה המוצלחת של הוועדה הלאומית לריתוך אשר עושה רבות למען קידומו של הריתוך בישראל, לשדרוגו ולהפצת חשיבותו בקרב הציבור בישראל בכלל ורשויות המדינה בפרט. 

אינג' עדי א. עציץ, עו"ד                                                                                   הכותב הינו עורך דין ומהנדס, מומחה לציוד לחץ וריתוך ומתמחה במשפט הנדסי טכנולוגי, בטיחות בעבודה, דיני עבודה ותאונות עבודה.  0546-354234

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב