שינויים בפקודת מס הכנסה וחוק לעידוד השקעות הון בעקבות חוק ההסדרים 2013
דף הבית  >>  >>  הרשם  |  התחבר
מאמרים

שינויים בפקודת מס הכנסה וחוק לעידוד השקעות הון בעקבות חוק ההסדרים 2013 

מאת    [ 18/08/2013 ]
מילים במאמר: 1393   [ נצפה 3070 פעמים ]

חוק ההסדרים לשנתת 2013 הכניס שינויים נרחבים בפקודת מס הכנסה ומספר שינויים מהותיים בחוק לעידוד להשקעות הון והחוק לעידוד התעשייה. להלן עיקר השינויים, למעט שינויים במיסוי נאמנויות - לו נייחס רשימה נפרדת.

 

1.1.      חברות משפחתיות (סעיף 64א לפקודה) :

 א.     בוטלה האפשרות לפיה חברה הייתה רשאית -ללא הגבלת זמן- לבקש להיחשב כחברה משפחתית. מעתה חברה רשאית להגיש בקשה להיחשב כחברה משפחתית רק תוך 3 חודשים מיום התאגדותה.

ב.     לגבי חברות קיימות ? ניתנה לחברות כאלו זכות להגיש תוך ארבעה חודשים לפקיד השומה בקשה להיחשב כחברה משפחתית החל משנת המס 2014. ובמקרה כזה יחול ההוראות שלהלן:


    •                                                                                                יראו ברווחי החברה שנצברו עד ליום ה 31.12.2013 כאילו חולו כדיבידנד החל מאותו יום!. יחד עם זאת, החברה רשאית לדחות את תשלום המס על הדיבידנד הרעיוני הזה עד ליום  31.12.2017 ללא הצמדה וריבית. דחייה נוספת תחייב בריבית והצמדה.
    •                                                                                                 לגבי נכסיה שהיו ברשות החברה ביום ה  31.12.2013 ונמכרו על ידה לאחר מכן אז חלק מרווח ההון שיצמח בידי החברה יחוייב במס בשיעורים הגבוהים שחלים על יחידים (לפי סעיף 121 לפקודה) ושאר הרווח יחוייב במס רווחי הון רגיל 25%. חלוקת הרווח בין שתי התקופות תיעשה לפי נוסחה לינארית.

ג.       בוטלה האפשרות לפיה חברה משפחתית שחזרה להיות חברה רגילה היתה רשאית  לשוב להיות חברה משפחתית בחלוף 3 שנים. מעתה, חברה משפחתית רשאית לבקש להיות חברה רגילה. יחד עם זאת, החברה לא תהיה רשאית לשוב להיות חברה משפחתית כלל ועיקר.

ד.      באם חברה משפחתית מבקשת להיות חברה רגילה אז החברה תיחשב כחברה רגילה החל משנת המס שלאחר הגשת הבקשה ולא בשנת המס בה הוגשה הבקשה.

ה.     נקבעה הוראה אשר סוגרת תכנון מס לפיו ביקשו חברות משפחתיות שהנישום המייצג (אליו מיוחסות הכנסות החברה ובידיו ממוסות) יהיה תושב חוץ, תושב חוזר או עולה חדש אשר נהנים מהטבות מס לגבי כלל רווחי החברה. התיקון קובע כי במקרה כזה ההטבה תוענק רק לגבי חלקו היחסי של התושב חוץ/החוזר במניות החברה. יחד עם זאת, הוראה זו תחול אך ורק לגבי רווחים שצמחו החל משנת 2014.

ו.       נקבעה הוראה שמתייחסת למקרה בו נמכרו מניות של חברה משפחתית. במקרה של מכירת המניות יחול האמור להלן:


    •  הרווחים שלא חולקו עד ליום המכירה ינוכו מעלויות רכישת המניות (באופן יחסי) של הרוכש!.
    •  לעניין חישוב רווח ההון בידי המוכר- נקבע כי לתמורה יתווספו ההפסדים שיוחסו לבעל המניות לפי סעיף 64א לפקודה (למעט הפסדים שצמחו החל משנת 2014). הוראה זו לא תחול במקרה בו נפטר בעל המניות והמניות הועברו ליורשיו.

ז.       באם חדלה חברה לקיים את כל התנאים הנדרשים לסיווגה כחברה משפחתית אז החברה תחדל להיות חברה משפחתית החל מתחילת השנה בה התרחש השינוי. כמו כן, דיבידנד שחולק בעבר באותה שנה  ימוסה רטרואקטיבית  בשיעור מס של 30%/25%. פגיעה רטרואקטיבית זו לא תחול במקרה של פטירת הנישום או במקרה של רכישת 25% או יותר ממניות החברה.

ח.     נקבע הוראה שמונעת תחולת סעיף 104א או 104 ב (אלה הסעיפים שמתייחסים להעברת נכסים לחברה על ידי בעלי מניותיה וכדו') על חברות משפחתיות.

 

1.2.      שחלוף נכסים- סעיף 96 לפקודה:

 

1.2.1.  סעיף 96 מאפשר החלפת נכסים (מכירה של נכס ורכישת נכס חדש שמחליף אותו)  ללא תשלום מס.

1.2.2.  התיקון החדש שולל תחולת הסעיף לגבי :

א.     רכבים בידי חברות השכרה וליסינג.

ב.     החלפת נכסי מקרקעין מחוץ לישראל.

ג.       נכסים שהחוק החדש רואה בהם כאלו אשר נמכרו במכירה רעיונית בעקבות הערכה מחודשת של שוויים בספרים וחלוקת רווחי השערוך  כדיבידנד לבעלי המניות).

1.2.3.  לגבי מקרה (ב) (היינו- שיחלוף נכסי מקרקעין בחו"ל) ? קובע התיקון הוראות מיוחדות לגבי מסים זרים ששולמו בחו"ל שאין זה המקום להרחיב לגביהן.

1.3.      הגבלת הפטור המוענק לתושבי חוץ, לתושבי חוזרים ולעולים חדשים לגבי מכירת מניות בחברה ישראלית שמחזיקה בזכויות לנכסי מקרקעין בישראל (סעיף 97(ב3)(2):

סעיף 97(ב3) לפקודה מעניק פטור ממס רווחי הון לתושבי חוץ ותושבים חוזרים במכירת מניות של חברה ישראלית. אך הסעיף מחריג מתחולת הפטור מניות בחברות אשר מחזיקות בעיקר בנכסי מקרקעין בישראל.

לפני התיקון, טענו נישומים שההחרגה אינה חלה במקרה שעיקר הנכסים אינם "זכויות מקרקעין" אלא זכויות הפקת פירות מנכסי מקרקעין, כגון: זכויות לניצול משאבי טבע ומחצבות, זכויות שימוש והשכרה במקרקעין וכדו ? להבדיל מזכויות במקרקעין עצמן.

התיקון מסיר ספק זה וקובע מפורשות כי נכסים אלה עלולים לשלול את תחולת הפטור במכירת המניות.

1.4.      שערוך נכסים וחלוקת רווחי השערוך לבעלי המניות:

1.4.1.  החוק החדש קובע כי חברה (למעט חברה משפחתית ולמעט ריט) אשר רשמה בספריה רווחים משערוך נכסים (לרבות נכסי מקרקעין) בישראל ומחוץ לישראל בסכום העולה על מיליון ש"ח ואשר מחלקת את אותו רווח לבעלי מניותיה אז יראו בחברה כאילו מכרה את הנכסים שהוערכו מחדש וכאילו רכשה אותם מחדש (מכירה רעיונית) דבר שמטיל עליה מס רווח הון/מס שבח לגבי המכירה. יצויין, כי המכירה הרעיונית לא תצמיח חבות במס רכישה לגבי נכסי מקרקעין בישראל אלא רק חבות במס שבח.

1.4.2.  יצויין, כי התמורה שתחוייב במס רווח ההון/מס שבח תיגזר מהתמורה שחולקה בפועל לבעלי המניות (לפי נוסחה שנקבעה בחוק) ולא לפי שווי השוק של הנכס.

1.4.3.  החברה רשאית להחליט מאיזה רווחים היא מחלקת את הדיבידנד. על כן, חברות שיש בידיהן רווחים לא מחולקים שנבעו ממקורות אחרים נוסף לרווחים שנרשמו בעקבות שיערוך נכסים יהיו רשאיות לחלק קודם את הרווחים הרגילים ולא הרווחים מהשערוך בכדי להימנע מתחולת הסעיף.

1.4.4.  החוק כולל מספר הוראות מורכבות כגון הוצאות הפחת, יום הרכישה, זיכויי מס זר וכדו' שאין זה המקום להרחיב בהן.

1.4.5.  יצויין, כי לגבי שערוך נכסים מחוץ לישראל נקבע כי החוק יכנס לתוקפו רק לאחר  תיקון תקנות בעניין על ידי שר האוצר.

  

1.5.      שיעורי המס החדשים החל משנת 2014:

 1.5.1.  שיעור מס חברות יעלה מ 25% ל 26.5% וזאת החל משנת 2014. על כן, מומלץ לחברות לבדוק את האפשרות להקדים הכנסות לשנת 2013.

1.5.2.  גם שיעורי המס על יחידים יעלו החל מ 2014, כך למשל שיעור המס המקסימלי עולה מ 48% ל 50%.

1.5.3.   שיעור המס על הגרלות והימורים יעלה החל מ 2014 ל 30%.

 

1.6.      הרחבת המקרים בהם ניתן להטיל קנס גירעון מוגדל:

החוק החדש קובע כי פקיד השומה יהיה רשאי להטיל קנס בשיעור של 30% מהמס שלא שולם בעקבות אחד מאלה:

א.     הנישום פעל בניגוד להחלטת מיסוי מפורשת שניתנו לו בשלוש השנים האחרונות ולא נתן גילוי על כך בטופס שיקבע מנהל רשות המסים.

ב.     הנישום נקט בפעולה שסווגה כעסקה מלאכותית או עסקה בדוייה ? ובלבד שהנישום לא דיווח עליה כנדרש.

ג.       הנישום לא דיווח על פעולה  שהיא תכנון מס בר דיווח.

 

2. שינויים בחוק לעידוד השקעות הון:

 

2.1.         המס על חברות תעשייתיות (לרבות חברות הייטק) הכפופות לחוק לעידוד השקעות הון יעמוד החל מ 2014- על שיעור של 9% (במקום  6%) באם החברה נמצאת באזור עדיפות א' ועל  16% בשאר האזורים (במקום 12%).

דיבידנד מחברות כאלו ואשר היה מחוייב במס בשיעור של 15% יהיה  כפוף -החל מ 2014 ? למס בשיעור של 20%.

על כן, יש לשקול הקדמת חלוקת דיבידנד מרווחים שנצברו עד אז ולהשלים את החלוקה בשנת 2013.

2.2.         לגבי חברות תיירות וחברות שחל עליהן סעיף 47 לחוק לעידוד השקעות הון:

גם לגבי חברות כאלו יעלה שיעור המס על הדיבידנד מ 15% ל 20%.

ברם, לגבי חברות ומפעלי תיירות שבחרו במסלול החלופי (סעיף 51 לחוק) יחול המס החדש בשיעור של 20% רק לגבי רווחים שיצמחו בחברה החל מ 2014 ואשר יחולקו  החל מ 2014. היינו, רווחים שצמחו עד תום 2013 ויחולקו אחרי שנת 2014 עדיין יהיו כפופים לשיעור מס של 15%.

 

לגבי חברות /מפעלי תיירות שבחרו במסלול המענקים (סעיף 47 לחוק) ? אז העלייה בשיעור המס על דיבידנד תחול על החברה רק באם התוכנית ההקמה או ההרחבה הראשונה אושרו החל מ 2014. לגבי תכניות שאושרו קודם לכן,  יחולו השיעורים הקודמים.

 

3. תיקונים בחוק לעידוד התעשייה:

 

א.     הגדרת "חברה תעשייתית"  צומצמה והוגבלה רק לחברה אשר התאגדה בישראל ומנוהלת ונשלטת מישראל. עד לתיקון היה די בכך שהחברה מנוהלת ונשלטת מישראל ללא קשר למקום ההתאגדות. כמו כן, הוכנס להגדרה תנאי נוסף לפיו המפעל צריך להיות ממוקם בישראל או באזור.

ב.     תיקון זה, מגביל מהותית את אפשרות איחוד הדוחות הכספיים לצרכי מס ומאפשר זאת רק לגבי חברות שהתאגדו בישראל ואשר יש להן מפעלים בישראל או באזור.

ג.       נציין עוד, כי החוק לא שינה הגדרת המונח "חברת אם" בחוק דבר שמאפשר עדיין הגשת דוחות מאוחדים לצרכי מס על ידי חברות שנופלות בהגדרת המונח "חברת אם" בסעף 22 לחוק.

 

 

טארק בשיר, עו"ד (רו"ח)- שותף בחברת creative-tax.

Creative -Tax.                 

 

Tarek Basher- Attorney at law, CPA(ISR) ? MBA

Partner

___________________________________________

Tel aviv, Ramat aviv, Pastrnack st. 3

Tel: 972-3-6055391, FAX: 972-3-6091229,

Mob: 972-52-8176868 , Email: Tarek@creative-tax.com

 

    .Creative -Tax   Tarek Basher- Attorney at law, CPA(ISR) ? MBA Partner ___________________________________________ Tel aviv, Ramat aviv, Pastrnack st. 3 Tel: 972-3-6055391, FAX: 972-3-6091229, Mob: 972-52-8176868 , Email: href="mailto:Tarek@creative-tax.comTarek@creative-tax.com">">Tarek@creative-tax.com      

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב