עדכוני מס
דף הבית  >> 
 >> 
הרשם  |  התחבר
מאמרים

עדכוני מס 

מאת    [ 22/07/2013 ]
מילים במאמר: 1156   [ נצפה 1972 פעמים ]

 
 

 

 

 עדכון 21.7.2013

חברינו ולקוחותינו שלום

 

להלן עדכון בדברים החשובים שהתרחשו בדיני המס בשבוע שעבר:

סיכום העדכונים (ראה הרחבה בהמשך):

1.      משיכות בעלים בחברה סווגו כמשכורות והוטל עליהן מס מלא- קביעת תנאי מחמיר נוסף על ידי בתי  המשפט.

2.      תשלומים לעובד לכיסוי הוצאות דלק ששולמו לטובת המעביד אינם הכנסה חייבת בידי העובדים ואינם מחויבים בניכוי מס במקור.

3.      יצירת שותפות לצרכי מס הכנסה בעסק גם אם השותפות לא נרשמה וגם אם לא נחתם הסכם שותפות.

4.      העלאת מס רכישה (10%) על רכישת דירות יוקרה.

5.      נאמן בפשיטת רגל שמונה לנכסיו של חייב שהלך לעולמו ומימש דירת מגורים יהיה זכאי לפטור ממס על דירות מגורים.

6.      קיזוז מע"מ תשומות בגין רכישת מגרש מאנשים פרטיים ניתן גם במועד המכירה של המגרש או הדירות.

7.      השכרת דירות מגורים לעמותה/לחברה אינה זכאית לפטור ממע"מ שמוענק להשכרת דירות מגורים.

 

לעדכון בהרחבה:

 

1.    משיכות בעלים בחברה סווגו כמשכורות והוטל עליהן מס מלא- קביעת תנאי מחמיר נוסף על ידי בתי  המשפט:

 

בעניין שם טוב  שפורסם בשבוע האחרון חוזר בית המשפט על פסיקה רבה קודמת  אשר סיווגה  משיכות בעל מניות מחברה שבשליטתו כמשכורות/ דמי ניהול. בית המשפט דחה את הטענה של המערערים (בעל החברה) כי משיכות הבעלים הם הלוואה שהעניקה החברה לו (היינו- שאין המדובר בהכנסה ככל ועיקר). בית המשפט קבע כי משיכות הבעלים אינה הלוואה אלא הכנסה ממשכורת/דמי ניהול בידי בעלי המניות.

 

ומהו החידוש ?: החידוש בפסק דין זה (לדידנו) הוא בקביעתו של בית המשפט כי כאשר  במועד המשיכה או בסמוך לה לא נקבעו תנאי ההלוואה ולא נקבעו תנאי ההחזר של ההלוואה אז יש לראות במשיכות כהכנסה אצל בעל המניות ולא הלוואה.

 

בכך לדעתנו סטה בית המשפט המחוזי מהלכה קודמת של בית המשפט העליון בעניין חזן. בעניין חזן קבע בית המשפט העליון  כי השבת משיכות הבעלים לחברה בדיעבד (אפילו לאחר תחילת הדיונים בבית המשפט) מעיד כי המדובר בהלוואה ולא בהכנסה! נדמה שמקביעה כזו סטה כעת כבוד בית המשפט המחוזי בעניין שם טוב.

 

ההמלצה שלנו : על כן, לדעתנו מומלץ לערוך הסכם הלוואה בין החברה לבין בעלי המניות מדי שנה, עם הסכם מראש או בסמוך לכל משיכה מהותית (במידה והדבר פרקטי) שתקבע מסגרת כללית של משיכות הבעלים ותקבע תנאי המשיכות ואופן ומועדי פירעונן.

 

 

נציין לבסוף, כי לא ברור לנו איך אפשר ליישם החלטת בית המשפט בפרקטיקה ולסכם בסמוך לכל משיכה ומשיכה את תנאי ההלוואה. לנו נראה , שנכון יותר לחתום על הסכם שנתי (או הסכם מראש) אשר קובע את תנאי ההלוואה שנובעת ממשיכות הבעלים באותה שנה וכדו'.

 

2.   תשלומים לעובד לכיסוי הוצאות דלק ששולמו לטובת המעביד אינם הכנסה חייבת בידי העובדים ואינם מחויבים בניכוי מס במקור:

 

בפס"ד אליל 2000 שיווק וניהול נקבע כי מעביד שאינו מעמיד רכב לרשות עובדיו ומשלם הוצאות הרכב לאותם עובדים בגין נסיעות הקשורות לעבודה אותם תשלומים לא יחשבו כהכנסה בידי העובדים והחברה אינה תהיה מחויבת לנכות מס במקור מאותם תשלומים.

 

ברם, חובת ההוכחה לגבי העובדה שהתשלומים מכסים את ההוצאות של העובדים הקשורות לעבודה חלה על החברה עצמה. בחובת הוכחה זו כשלה המערערת באותו עיין ועל כן חויבת בניכוי מס במקור מאותם תשלומים.

 

על כן, חברה שמשלמת לעובדיה תשלומים לכיסוי הוצאות הקשורות לעבודה חייבת לשמור את הרישומים, החישובים והמסמכים שיוכיחו את טענתה במקרה והעניין ייבדק על רשויות המס.

 

3.   יצירת שותפות לצרכי מס הכנסה בעסק גם אם השותפות לא נרשמה וגם אם לא נחתם הסכם שותפות:

 

בעניין דוד קצוטי נפסק כי ניתן למסות אדם כשותף בעסק גם אם אותה שותפות לא נרשמה ברשם השותפויות ואפילו לא נחתם הסכם שותפות. המס יחול על חלקו של השותף ברווחים של העסק ואו דווקא ברווחים ששולמו לו.

 

בית המשפט המחוזי קבע כי לצרכי מס ניתן להסיק קיומה של שותפות מתוך הנסיבות בלבד. העובדה שאדם משקיע בעסק ומעורב בניהול שלו (אפילו לא בניהול השוטף) מתוף צפייה לחלק מרווחי העסק מסווגת אותו כשותף בעסק. והמשמעות הינה, שאותו אדם יהיה כפוף לסעיף 63 לפקודת מס הכנסה ויהיה ניתן למסות אותו בגין חלקו בעסק – גם לגבי רווחים שלא חולקו לו בפועל.

 

בית המשפט דחה את טענת המערער כי הוא היה רק מלווה לעסק וכי השקעותיו בעסק היו רק הלוואה. בית המשפט עשה אבחנה בין אדם שמלווה לעסק על פי הסכם הלוואה (שקובע את תנאי ההלוואה והפירעון)  לבין השקעות שוטפות ותשלומים ישירים לספקי העסק.

 

 

4.   העלאת מס רכישה (10%) על רכישת דירות יוקרה:

 

ועדת הכספים אישרה לקבוע שיעור מס רכישה גבוה (10%) על רכישת דירות יוקרה בגין השווי שעולה על 15 מיליון ש"ח.

5.   נאמן בפשיטת רגל שמונה לנכסיו של חייב שהלך לעולמו וממש דירת מגורים יהיה זכאי לפטור ממס על דירות מגורים:

 

בעניין עזבון המנוחה שמחה איתן  קבע בית המשפט העליון כי באם החייב הלך לעולמו לאחר שנכסיו הוקנו לנאמן בפשיטת הרגל אז הנאמן יהיה זכאי לפטור כאילו המנוח עצמו היה מוכר בעצמו את הדירה.

 

לעומת זאת, באם החייב הולך לעולמו עובר למינוי הנאמן ומאחר והפטור לדירות מגורים הוא אישי (למנוח עצמו) אז הנאמן לא היה זכאי לפטור.

 

6.    קיזוז מע"מ תשומות בגין רכישת מגרש מאנשים פרטיים ניתן גם במועד המכירה של המגרש או הדירות:

 

בית המשפט העליון פרסם את החלטתו בערעור שהגישה חברת אוסיף נגד מנהל מע"מ. בית המשפט העליון המליץ על מחיקת הערעור ופסיקת בית המשפט המחוזי נשארה בתוקפה.

הנקודה החשובה בפסיקה של בית המשפט המחוזי הייתה הקביעה כי עוסק שרוכש נכס מקרקעין מאדם פרטי ומוציא חשבונית מס עצמית (כנדרש בחוק מע"מ) יהיה רשאי לקזז את מע"מ התשומות שבחשבונית או במועד הרכישה או במועד המכירה של אותו נכס מקרקעין (או דירות שהוקמו עליו) וזאת מכוח סעיף 43א לחוק.

 

היינו, עוסק של קיזז את המע"מ במגבלת קופת ה 6 חודשים יהיה עדיין רשאי לקזז את המע"מ במועד המכירה.

7.   השכרת דירות מגורים לעמותה/לחברה אינה זכאית לפטור ממע"מ שמוענק להשכרת דירות מגורים:

 

סעיף 31 לחוק מע"מ מעניק פטור ממע"מ להשכרת דירות למגורים.

 

בעניין יעקב יחזקיאלי חוזר בית המשפט על הקביעה לפיה השכרת  דירות מגורים (או מבנה מגורים) לעמותה (או חברה) שעושה שימוש באותן דירות למגורי עובדיה או לאנשים הנתמכים על ידה אינה מהווה השכרה למגורים ולפיכך אינה פטורה ממע"מ.

 

יחד עם זאת, קובע בית המשפט כי הפטור יחול באם ניתן להוכיח כי העמותה/החברה שימשו רק כצינור וכי הדירות בפועל מושכרות למגורים על ידי המשכיר עצמו. כך למשל המקרה באם ניתן להראות כי קביעת תנאי השכירות, דמי השכירות, בחירת השוכר ושאר התנאים החשובים נקבעים בפועל על ידי המשכיר עצמו.


ניתן לפנות אלינו בכל שאלה

  

 טארק בשיר – עו"ד (רו"ח), שותף.

 

   

Creative -Tax.


טארק בשיר, עו"ד (רו"ח)
שותף
תל אביב, רמת אביב, פסטרנק 3
נייד: 052-8176868      דוא"ל:  Tarek@creative-tax.com   |   טלפון: 03-6055391   |   פקס: 03-6091229

 

 

 

    .Creative -Tax   Tarek Basher- Attorney at law, CPA(ISR) – MBA Partner ___________________________________________ Tel aviv, Ramat aviv, Pastrnack st. 3 Tel: 972-3-6055391, FAX: 972-3-6091229, Mob: 972-52-8176868 , Email: href="mailto:Tarek@creative-tax.comTarek@creative-tax.com">">Tarek@creative-tax.com      

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב