פרשת שמות
דף הבית  >> 
 >> 
הרשם  |  התחבר
מאמרים

פרשת שמות 

מאת    [ 09/12/2007 ]
מילים במאמר: 988   [ נצפה 6579 פעמים ]

 
 
א. "ולא קם נביא עוד בישראל כמשה אשר ידעו ה' פנים אל פנים..."
(דברים, ל"ד, י-י"ב, הינו הראשון לשלושת הפסוקים המסיימים את התורה.)
בקריאת התורה מגביהים את הספר ומכריזים "וזאת התורה אשר שם משה לפני בני-ישראל: על פי ה' ביד משה". משה, לפני פטירתו, הדריך "שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך", כי אז היה המגע הבלתי-אמצעי של בורא העולם ומנהיגו עם ברואיו, כמגע הורים עם תינוקם. בדחילו ורחימו נקרא, נלמד, ונחוש אפס קצה של אותו מגע ראשוני לאנושות עם אביה הנצחי. מי יתננו ראויים להעביר לקוראים תחושה קדושה כראוי, ובלעדנו א-לוהים יענה. הטוב שבדברים מה', ואילו היתר באשמת קליטה לא טובה שקלטנו דברי ה' החונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה.
ברטט בקשת יראת ה' טהורה, ניגשים אנו ללמוד וללמד בספר הזהות של עם ה':
בעוד שספר בראשית הורה לנו - מעשי אבות סימן לבנים, ספר שמות מוסיף לנו הוראה נוספת שעלינו להפנים, והיא - מעשי המנהיג (משה) סימן לדורות, למונהגים.
בספר בראשית למדנו שהא-לוהים הוא מחוקק חוקי הטבע כבורא העולם ומנהיגו. והנה בספר שמות לומדים אנו, כי הא-לוהים הוא מחוקק חוקי הקדושה בתורתו.
ספר שמות הוא ספר החירות של עם ישראל ומפתח לגאולות העתידות מאז ועד היום. "ואלה שמות" היא פרשת הזהות היהודית "וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ" (א', י"ב), וגם "...כי ביד חזקה ישלחם וביד חזקה יגרשם מארצו" (ו', א'). תפילתנו לה' שלא רק "ויזעקו אל ה' בצר להם", לא רק בעיתות צרות נתעלה לדבוק בזהות; אלא גם בעיתות רגיעה יחסית, נדע לזעוק אל ה' בטוב לנו. מי שמבקש שלמות בבריאות הגוף, יפנה למומחים בעלי מוניטין ויתנהג בקפדנות בהתאם להוראותיהם; ומי שמבקש שלמות בבריאות הנפש, יפנה אל המומחים בעלי המוניטין בתורתנו הקדושה, ויתנהג בקפדנות בשמירת המצוות והמעשים הטובים הנלמדים בתורה שבכתב ושבע"פ. הרמב"ן קרא לספר שמות בשם "ספר הגאולה". עם ישראל נגאל משעבוד גלות מצרים בניסים גדולים, כולל קריעת ים סוף, והעם עבר בתוך הים ביבשה.
פה אל פה דיבר ה' אל משה. פה אל פה, זה מול זה, מימין לשמאל מ-ש-ה ומשמאל לימין ה-ש-ם. כאמור, לעיל, הרמב"ן קרא שם הספר הזה "ספר הגאולה". וגאולה כרוכה בביאת המשיח. בגימטריה משיח = משה+אהבה: כי התורה על פי ה' ביד משה, מלמדת שתי אהבות גדולות: "ואהבת לרעך כמוך אני ה' (ויקרא, י"ט, י"ח) וגם "ואהבת את ה' א-לוהיך בכל-לבבך ובכל נפשך ובכל-מאודך" (דברים, ו' ה').
ב. "וימת יוסף...ויקם מלך-חדש על-מצרים אשר לא-ידע את יוסף..." (שמות, א' פסוקים ו', ח'). קשה ממבט ראשון לעכל, שכה מהר, בית המלוכה, שהיה צריך לזכור את תרומתו של יוסף שכיהן כמשנה למלך והציל את מצרים מחרפת שבע שנות הרעב, מתעלם מהוקרה על מעשיו והמתחייב מכך, כלפי בני משפחתו.
במגילת אסתר קראנו, כי כאשר נדדה שנת המלך אחשוורוש, וקראו לפניו בספר הזכרונות, על כך, שמרדכי היהודי הציל אותו ממוות (אותו זממו בגתן ותרש), מגיב המלך "מה-נעשה יקר וגדולה למרדכי על-זה: ויאמרו נערי המלך משרתיו, לא נעשה עימו דבר:" (אסתר, ו' ג'). כאן לפחות, לא שילמו למרדכי רעה תחת טובה. אבל בית-פרעה שילם רעה תחת טובה.
ג. פרשת "שמות" שהיא הראשונה בספר השני "שמות" מוארת היטב בהפטרה מהפרק הראשון בספר הנביא ירמי-הו. שם נאמר, בטרם יצא מרחם הוקדש לנביא. ועל כך, ירמי-הו פונה ל-ה' "אהה ה' א-לוהים , הנה לא ידעתי דבר, כי-נער אנוכי" (ירמי-הו, א' ו'). לעומת זאת, בפרשתנו, כאשר בת-פרעה פותחת את התיבה נאמר "ותראהו את-הילד והנה נער בוכה ותחמול עליו, ותאמר מילדי העברים זה:" (שמות, ב' ו'). רש"י: "והנה נער בוכה. קולו כנער." כבר התינוק יש לו קול נער. מאידך גיסא, נער יצא מכלל ילדות וטרם נכנס לכלל בגרות כגבר. נביא ל-ה' רואה תמיד עצמו, כמי שרחוק הוא עדיין מבגרות ומשלמות, ועל כן, כשיר הוא לקלוט היטב את נבואות ה' הדוברות דרכו. רק החותר לבגרות ושלמות דרך קליטת גלי הדעת של ה', יזכה לנבא את נבואות ה'. בפרק ג' של פרשתנו מתוארת ההתגלות הבאה "וירא והנה הסנה בוער באש והסנה איננו אכל". אחת מתכונותיו של הנביא הוא כושרו לחוש את העתיד ולדעת את העשוי להתרחש מסנה כזה. בהפטרה (ירמי-הו א') "מקל שקד אני רואה". לאור האמור לעיל, ירמי-הו אף הוא, היה מסוגל לחוש את הגנוז במקל, בטרם פרח "ויצא פרח ויצץ ציץ ויגמל שקדים" (במדבר, י"ז, כ"ג). "ויאמר משה אסורה-נא ואראה את-המראה הגדול הזה, מדוע לא יבער-הסנה:" (שמות, ג' ג'). סנה קטן במה נחשב הוא? אכן, לדאבוננו, בוער הסנה באש שהבעירו מצרים , בבלים, רומאים, אינקוויזיציות במדורותיהם באש; וכן ההחנקה בגזים ומשרפות האש במחנות המוות של הנאצים. ולמרות הכל, התחזית הנבואית היא - לממלכת כוהנים וגוי קדוש, שמתוכו תצא בס"ד תורה ודבר ה' מירושלים. כמות החומר של הסנה אמורה היתה להישרף חיש מהר; ברם, א-לוהים מודיע למשה נביאו, כי הסנה - עמו - ישרוד לעד.
ד. סנה קטן - כיום, כעשרה מיליונים יהודים, לעומת מעל מיליארד סינים - במה (כמותית) נחשב הוא? כיום, ידוע שדווקא בחלקיקים הזעירים - שאפילו במיקרוסקופ משוכלל ביותר, אי-אפשר להבחין בהם, אצורה אנרגיה גרעינית אדירה. לשאלה "מדוע לא יבער הסנה?" , יידע להשיב רק סנה שמכיר שקיומו איננו בזכות עצמו, אלא בגלל שהועיד לו - מי שאמר והיה העולם לחתור לקראת ייעוד מוסרי נצחי. אז, לפני כשלושת אלפים וארבע מאות שנים, רק משה גדול הנביאים הבין את החידה הזאת. כיום, כל המנסה להפעיל הגיון בריא, יכול להסיק, מהעובדה ש-בבלתי נראה אצורים הכוחות האדירים ביותר, על מציאותו של בורא העולם ומנהיגו, החונן את האדם בדעת, והיא האחראית לחוקי הטבע. בהמשך הפרשה כתוב: "ויאמר כי-אהיה עמך וזה-לך האות, כי אנכי שלחתיך בהוציאך את-העם ממצרים תעבדון את הא-לוהים על ההר הזה" (ג' י"ב). איזה אות הוא זה, אם דורשים מקדמה של אמונה על חשבון הוכחה שתינתן , רק כעבור פרק זמן? אבל, הסנה הבוער ובוער ואיננו כלה, וכן המטה-הנחש, היד בחיק, המים-הדם, הם מבוא לקראת קבלת התורה בהר-סיני. המנהיג צריך שיידע התכלית, ולא רק תחנות בדרך ש-ילכו בה. לך - למנהיג, התכלית - המטרה שתושג בעתיד - צריכה להיות ידועה מראש. האות - קבלת תורה מה' בכבודו ובעצמו בהר-סיני.
ה. "ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הרע לעם הזה והצל לא-הצלת את-עמך: (פרק ה', כ"ג). הרוצה להיגאל מחוייב בפגיעה בשיגרה, ונדרש למאמצים הכוללים וויתור על נוחות השיגרה שהתרגל אליה, כדי להכשיר עצמו להשגת הגאולה. לגבי דורנו, הרי את החשת משימת הגאולה, הכשירו ראשוני העולים והחלוצים; חלקם עזבו בתים מלאי כל טוב, במשמנים ובעדנים, ובחרו בעמל קשה ומפרך, בתקווה שבתמורה למאמציהם, תקודם הגאולה לעמם.
גדליהו רחמן: בוגר האוניברסיטה העברית במקצועות מתמטיקה ופילוסופיה. פרסם מאמרי הגות רבים וכן ערך בשנים תשכ"ח-תשל"א בטאון להגות יהודית בשם מ.ת.ת (מציון תצא תורה). בשנת תשס"ה יצא לאור ספרו "פרוזדור הקליטה בעולם של חמישה ממדים" בהוצאת ספרים "מ. מזרחי".
ד"ר אליעזר רחמן:בעל תואר PH.D בכימיה מטעם מכון וייצמן והאוניברסיטה העברית. עבד במכון וייצמן ובמכון הביולוגי בנ"צ, וכן השתתף כחבר מערכת בבטאון הנ"ל.
מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב