סדר היום לחסיד ברסלב
דף הבית  >> 
 >> 
הרשם  |  התחבר
מאמרים

סדר היום לחסיד ברסלב 

מאת    [ 03/12/2011 ]
מילים במאמר: 1236   [ נצפה 2111 פעמים ]

 
 

סדר היום לחסיד ברסלב מרבי יצחק ברייטער זי"ע

 

א.התקשרות לצדיק - בכניסת הלילה יאמר הריני רוצה לעבוד את השם יתברך באמת ובאמונה ובשמחה,ובכן אני מקשר את עצמי בכל מחשבה דיבור ומעשה שלי, של כל היום,לצדיקים אמיתיים.ובפרט להצדיק האמיתי נחל נובע מקור חכמה רבינו נחמן בן פיגא זכותו יגן עלינו: וקודם התפילה יאמר, הריני מקשר עצמי בתפילתי לצדיקים אמיתיים. ובפרט וכו`. ב.תפילת ערבית - יתפלל במתינות ובכוח ובכוונה ובשמחה ובקול נעים וידקדק באמורו שם הקדוש ברוך הוא, לבטא היטב החולם, וגם ידגיש ה"יוד" כזה : "אד-ני". וכל השמות יאמר ביראה, כי בתפילה, זאת ממתיקים כל הדינים,וזוכים להתחזק,לעמוד כנגד כל הירידות והחשכות והמניעות שעוברים על כל אדם.בבחינת: שומר עמו ישראל לעד" ג.קריאת שמע על המיטה - יקרא במתינות ובשמחה כנ"ל.ובזה מתקן פגמיו של כל היום, וכל פגמי הברית רחמנא לצלן. בבחינת: הקורא קריאת שמע על מיטתו מזיקין בדלין הימנו. .מארי דחושבנא - יודה להשם יתברך על כל הטוב, שזכה לעשות ביום ההוא, ויתוודה על כל פגמיו, במחשבה דיבור ומעשה, ויבקש מהשם יתברך מחילה וסליחה וכפרה, ושיעזרוהו מעתה להיות כרצונו יתברך. ה`. חצות לילה - יקום ויתאבל מאוד על חורבן בית המקדש ועל העלמת אור הצדיק האמת,ועל חטאיו ועונותיו ופשעיו ומידותיו ותאוותיו הרעות שמעכבים בנין בית המקדש,וימצא את עצמו בכל מה שעובר עליו באמירת תיקון חצות,ויבקש מהשם יתברך גאולת ישראל וישועת כל ישראל,וגם גאולת נפשו מהיצר הרע,האורב לו תמיד.זמן חצות מתחיל תמיד שש שעות אחר

---

ברסלב אתר הבית!

 

---

יציאת הכוכבים,ונמשך זמנו שתי שעות. זיכרון בעלמא דאתי - כשיתעורר משנתו יאמר מודה וכו` ,ויזכור מיד בעולם הבא,ויתפלל להשם יתברך שיעזרהו להתנהג בכל היום בקדושה ויחדש ההתקשרות כבכניסת הלילה הנ"ל. ז`. השכמה - יתנער לקום קודם עלות השחר לעסוק בעבודת השם יתברך ובזה יזכה לשלמות האמונה,ולהאיר עליו אור האמת ודעת גדול ויזכה לכנוס לכל שערי הקדשה. ובאור בקר יתלה עיניו למרום ויסתכל על השמים. הכנה לתפילה - לא יאכל ולא ישתה ולא ידבר קודם התפילה, וגם הדיבור המוכרח מאוד יקצר ובזה תהיה תפילתו רצויה, כי צריכים להכניס כל כוחו וכוונתו בדיבורי התפילה, לכן אין להחליש ולהפסיק הרצונות של נפשו המתגעגעת לשפוך שיחה לפני קונה. . מקווה - יטבול את עצמו בכל יום ובזה יתקדש ויצא מכל טמאת עונותיו ויתקרב להשם יתברך באמת. ויושיע מכל הצרות בגשמיות ורוחניות בבחינת: מקווה ישראל ה` מושיעו בעת צרה. . שחרית - יתפלל בבוקר השכם במתינות וכנ"ל,ולא יפסיק בדיבור מהתחלת התפילה עד סופה,ויתפלל בסידור.ולא יפנה אנה ואנה ויענה אמן ו "יהא שמיה רבא" ו "ברכו" וקדושה בכל כוחו וכוונתו בשמחה וכנ"ל.ובזה יזכה להאיר עליו שבעת הימים המתחדש בכל יום בבחינת: אור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו וכו`. יא. שולחן ערוך - ילמד בכל יום. חוק ולא יעבור כל ימי חייו מללמוד כל יום על כלפנים מעט בשלחן ערוך,ובזה מבטל כל מיני כפירות ומחלוקת הרוחני והגשמי מעליו ומכל העולם,וילמד השולחן ערוך כסדר מתחילתו עד סופו, וככה יתנהג כל ימי חייו,ואם אין כול יכול ללמוד בשולחן ערוך הגדול ילמד על כל פנים בשלחן ערוך הקטנים,ובסדר הנ"ל. התבודדות - יתחזק בכל כוחו להתבודד ולפרש שיחתו לפני השם יתברך כל יום על כל פנים שעה אחת בלשון שמדבר בו על כל מה שעובר עליו ויתוודה על חטאיו ועונותיו ופשעיו, בשוגג ובמזיד, וידבר לפני השם יתברך כאשר ידבר איש אל רעהו,ויספר צערו ודוחקו ומצבו שלו ושל בני ביתו ושל כל ישראל.וירחיב הדיבור, ויטען כל מיני טענות והפצרות ופיוסים שיזכה להתקרב להשם יתברך באמת,בבחינת: הרחב פיך ואמלאהו,וירבה בצעקה ושועה ואנחה ובכיה וגם יודה להשם יתברך על כל חסדיו הרוחניים והגשמיים אשר עשה עימו, בזמר והלל להשם יתברך,ויבקש אז צרכיו הרוחניים והגשמיים,ויאמין כי נחת רוח שעולה לפניו יתברך מהשיחה הזאת אף מהפחות שבפחותים, חשובה יותר אצלו יתברך מכל מיני העבודות,ואף מכל העבודות של המלאכים בכל העולמות ואף אם אינו יכול לפתוח פיו כלל,העמידה בעצמה והקיווי להשם יתברך,ומה שתולה עיניו למרום,ומה שמכריח עצמו לדבר,אפילו דיבור אחד בכל משך השעה הנ"ל,כל זה תכליתו לנצח. . - יג`. ספרי רבנו זכרונו לברכה - ילמד בכל יום, ובזה מתקשר לדעתו הקדושה וממשיל עליו כח דקדושה לילך בדרכי הצדיק, ומביא כל העולם לתשובה. טו. ליקוטי תפילות - יאמר בכל יום. וגם יעשה בעצמו תפילות , היינו שיתפלל שיזכה לקיים דברי הצדיק שלמד בספריו,ובזה מעלה שעשועים גדולים לפניו יתברך. טז. שיעורים קבועים - יקבע לו בלימוד התורה,וילמד בשמחה ולא יפסיק בלימוד בדברים שאינם מכריחים מאוד, ויכוון שיזכה על ידי הלימוד לאמונה שלמה, וישתדל להוציא עצות נכונות לעבודת השם יתברך מהלימוד,וגם יחדש בתורה על פי היסודות של דעת רבינו זכרונו לברכה ובזה יתקרב להשם יתברך באמת ויקרב רחוקים לעבודת השם יתברך. יד. תהילים - יאמר בכל יום על כל פנים עשרה מזמורים כי כל עשרה מזמורי תהילים הם תיקון גדול , וימצא את עצמו בכל מה שעובר עליו בתהילים, וגם כל ההודאות שבתהילים יאמר על עצמו,היינו חסדי השם יתברך שעשה עימו מעודו. טו. ליקוטי תפילות - יאמר בכל יום. וגם יעשה בעצמו תפילות , היינו שיתפלל שיזכה לקיים דברי הצדיק שלמד בספריו,ובזה מעלה שעשועים גדולים לפניו יתברך. אכילה:יאכל במתינות ובדרך ארץ ולא יכעס ולא ידבר דיבורים שאינם מוכרחים וילמד על שולחנו ויברך ברכת המזון בשמחה ובזה ימשיך עליו הארת רצון הינו הכיסופים והרצונות טובים לילך בדרך השם וכן יכוון בכל הנאותיו ומעשיו שיהיה כרצונו יתברך ויהיה נעשה יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה ע"י אכילתו הנאותיו ומעשיו. משא ומתן או מלאכה לעשות באמונה זוכין ע"י שמתחזקים באמונת השגחה פרטית וע"י שיודעין ומאמינים שהפרנסה אינה נמשכת ע"י סיבות דרך הטובע כי אם ע"י רצון הבורא יתברך והשם יתברך יכול לפרנסו בלי שום סיבות כלל ומה שהשם יתברך מפרנס את האדם ע"י סיבות הוא בשביל לנסותו אם יעמוד בניסיונות שיזדמנו לו ע"י עסקו בסיבות ההן וגם להבחינו אם יוכל לעמוד באמונה זאת שהפרנסה אינה תלויה בסיבות כי אם ברצון השם יתברך. צדקה: יפריש כל מני שפע שיושפע לו ע"י כל אופן שיהיה לכונן בה כל ענייני רבנו ז"ל היינו להחזיק נכדי ומקורבי הצדיק העוסקים בעבודת השם יתברך וגם להדפיס ספריו ושיוכלו להפיצם בישראל בזול גדול ולהחזקת בית מדרשיו וטוב להפריש על כל פנים תרומה אחוז מהשפע שלו עד שיזכה לעשר כל נכסיו. הדפסת ספרי רבנו זצ"ל:הדפסת והפצת ספרי רבנו ז"ל ודעתו בעולם הוא עיקר ושורש גדול כי ע"י זה יוכלו כל בית ישראל להתקרב לדרך האמת אשר זה תכליתנו ותכלית כל העולמות לכן צריכה העבודה הזו להיות למקורבי הצדיק קודש קודשים ויעסקו בה בכל כוחותיהם לשמה ויבקשו בכל פעם עצות איך להרחיבה ולהפיץ מעיינותיו החוצה להחיות ולהשיב נפש כל ישראל לאביהם שבשמיים קדושת שבע נרות: יקדש עיניו מלהסתכל ברע ואוזניו בשמו לדברי חכמים וחוטמו בלהאריך אפו על כל דבר וירחם על מי שרוצה לכעוס עליו ופיו יקדש בדיבורי תורה ותפילה ובשמירתו מדיבורים אסורים ובזה יזכה לשפע ר אלוה ולקדושת המחשבה שמחה:יהיה בשמחה תמיד ויהפוך על מני יגון ואנחה לשמחה וששון ויקבל הכל באהבה ולא יפול לייאוש לעולם ויחיה וישמחה את עצמו תמיד בנקודותיו הטובות ברוחניות והרחבה שבתוך הצרות הגשמיות ואף אם יפול חס ושלום לירידות גדולות יבטח בכוח הצדיק ויתחיל כל פעם מחדש כאילו לא התחיל ולא נפל מעולם ויאמין כי כל נפילתו היתה למען יתחיל מחדש ואם יתחזק להתחיל כל פעם מחדש באמת יעזרהו השם יתברך שלא יפול למקומות האלה וגם ירגיל את עצמו לעבוד את השם יתברך בניגונים ובשמחה וריקודים ובהמחאת כף ובפרט בשעת תורה ותפילה ישמח מאוד תשובה:יתבונן בכל מחשבה דיבור ומעשה שלו למצוא בהם רמזים לעורר נפשו לשוב לה` יתברך באמת ולהתחדש בעבודת השם יתברך ולמקלליו ולמבזי נפשו ידום ישתוק ובזה יכניע הרע שבשמו ויתכפרו כל עוונותיו ויתהפכו לזכיות אהבת חברים:יאהב כל ישראל ובפרט המקורבין להצדיק אמת כנפשו וידבר עימהם כל יום מהתכלית האמת כדי לקבל מנקודתם הטובה כי בכל אחד מישראל יש נקודה טובה שאין בחברו מנחה: יתפלל כנ"ל ובזה יזכה להעלות כל עבודת היום לה` יתברך ולקבל התחדשות על היום הבא אחריו לעבודת השם יתברך בחינת "עליה השלם כל הקרבנות כולם "בחינת ובא השמש וטהר וכו`

מאגר שיעורי תורה - http://www.breslev-midot.com/torahlectures.asp

http://www.breslev-midot.com/

ברסלב, רבי נחמן מברסלב, ברכות, שיעור תורה, ניצחת ואנצח הוצאה לאור - הוצאת ספרים, רבי שמעון בר יואי, לג בעומר, רבי נחמן מברסלב, מוסדות תיקון המידות - אתר ברסלב מידות - באתר: אתר על לג בעומר, מידע רב על רבי שמעון בר יוחאי ו ספר הזוהר - כל המידע הנדרש!, מידע על חגי ישראל, שיעורי תורה לצפיה בכל הנושאים ממש בכל התורה, מענין ברכות הצדיקים ובכלל ברכות, חגי ישראל - חגים ... ועוד...


 


מובא מכאן: http://www.breslev-midot.com/rabbi_yitzhok_briter_article.asp


 


שיעורי תורה - http://www.breslev-midot.com/homilies.asp


http://www.breslev-midot.com/hebdefault.asp רבי נחמן


 


http://www.breslev-midot.com/videos.asp סרטונים


http://www.breslev-midot.com/videos.asp גדולי ישראל

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב