מה היא למינציה וההבדלים בין המכונות השונות
דף הבית  >>  >>  הרשם  |  התחבר
מאמרים

מה היא למינציה וההבדלים בין המכונות השונות 

מאת    [ 27/11/2011 ]
מילים במאמר: 2455   [ נצפה 1546 פעמים ]

 
 

"למינציה" הוא מבנה מורכב של שכבות של חומרים אחד או יותר, מלוכדות היטב יחד כדי ליצור משהו בעל תכונות משופרות - גדול מסכום של החומרים. Plywood is a laminate; there are many examples. עץ לבוד הוא לרבד; ישנן דוגמאות רבות. The particular version of interest here is that in which various more-or-less flat materials - papers or pictures or the like - are encased in a transparent plastic medium which is sealed around them or bonded to them. גרסה מסוימת של עניין כאן הוא זה שבו חומרים או יותר, פחות שטוח שונים - עיתונים או תמונות או משהו דומה - נארזים בינוני פלסטיק שקופה אשר חתום סביבם או קשור אליהם. The machine that does this is called, obviously, a "laminator". המכונה שעושה את זה נקרא, כמובן, "למינציה". The document (or whatever) is fed into the machine, which pulls it through using rollers and applies the film. המסמך (או מה שלא יהיה) מוזן לתוך המכשיר, אשר מושך את זה דרך רולים באמצעות ומחיל את הסרט.

There are two processes of lamination; hot and cold. ישנם שני תהליכים של למינציה, חמים וקרים. Cold laminators (also known as tape laminators) use pressure to do the job: hot laminators use heat to seal the film. מכשיר למינציה הקרה (המכונה גם מכשיר למינציה קלטת) להשתמש בלחץ כדי לעשות את העבודה: מכשיר למינציה חם בחום להשתמש כדי לאטום את הסרט.

Cold/Tape Laminators: the film comes in a sticky state. קר / Tape מכשיר למינציה: הסרט מגיע דביק מדינה. Tape is supplied in rolls which are fed to both edges of the film, between the upper and lower ones: the rollers, while pulling the films through, by their pressure seal the film onto the tape. קלטת מסופק בגלילים אשר ניזונים לשני הקצוות של הסרט, בין אלה העליונה והתחתונה: הגלילים, תוך משיכת סרטים דרך, על ידי הלחץ שלהם החותם את הסרט אל הסרט. Cold/tape laminators come in purely manual models, requiring no power, and electrically-driven versions. קר / מכשיר למינציה קלטת לבוא אך ורק דגמים שימוש, אין צורך חשמל, וגם בגירסאות חשמלית המונעת.

Hot laminators: come in three versions: pouch, roll, and dry-mount. מכשיר למינציה חם: בא בשלוש גרסאות: גליל כיס, יבש הר. All are electrically-driven. כל חשמלית המונעת.

Pouch laminators: seals the material in a bag or pouch. מכשיר למינציה פאוץ: חותמות את החומר בתיק או בכיס. Only the edges of the pouch are actually sealed by the heat, therefore this is the type used when documents or photos are to be protected but not actually bonded to the film. רק את הקצוות של הכיס נסגרות בפועל על ידי החום, ולכן זהו סוג המשמש כאשר מסמכים או תמונות הן כדי להיות מוגנים, אך לא מלוכדות למעשה הסרט. The edge can be adjusted as closely as desired to the edge of the document so that it doesn't move around within the pouch, once sealed. הקצה יכול להיות מותאם ככל הצורך לקצה של המסמך, כך שהוא לא זז סביב בתוך הכיס, אטום אחת. ID badges typically use this type. תגי זיהוי משתמשים בדרך כלל סוג זה. They are good for documents up to 20" wide depending on the make and model. הם טובים עבור מסמכים עד 20 "רחב בהתאם והדגם.

Roll laminators: a continuous roll of film is sealed to the material. מכשיר למינציה Roll: רול רציפה של הסרט הוא חתום על החומר. Film can come in rolls up to 1000' in length and up to 60" wide. In high-volume environments, the configuration of the machine can vary drastically: the number of rollers, their type, heat control, cutting - all are subject to options. Some of them follow below. הסרט יכול לבוא בגלילים עד 1000 "באורך של עד 60" רחב בסביבות בנפח גבוה, תצורת המכשיר יכול להשתנות באופן דרסטי: מספר גלילים, סוג שלהם, בקרת חום, חיתוך - בכל כפופים. אפשרויות. חלקם בצע להלן.

Dry Mount: a document is to be placed on some material (the "substrate") and laminated but not to be covered by the film. יבש הר: מסמך זה כדי להיות ממוקם על חומר כלשהו ("מצע") עם למינציה אבל לא כדי להיות מכוסה על ידי הסרט. In this case, a tissue adhesive is placed between the document and the substrate, and the whole sandwich is heated and pressurized for a set period of time: the adhesive saturates both the document and the substrate and creates a durable whole. במקרה זה, דבק רקמות ממוקם בין המסמך לבין המצע, ואת הסנדוויץ 'הזה הוא מחומם בלחץ לתקופה קצובה של זמן: דבק מרווה הן את המסמך ואת המצע ויוצר כולו עמיד.

Options: אפשרויות:

Variable temperature control: the heaters can be set as required to handle varying combinations of material and documents. בקרת הטמפרטורה משתנה: מחממי ניתן להגדיר את הנדרש כדי להתמודד עם שילובים שונים של חומר ומסמכים.

Cooling fans: as stated: used in high-volume environments to dissipate heat from the document as soon as possible - thus promoting curl-free and wrinkle-free results. מאווררים: כאמור: משמש נפח סביבות גבוהה כדי לפזר חום מהמסמך בהקדם האפשרי - ובכך לקדם חופשית קמטים ללא תוצאות תלתל.

Cooling plates: serve the same functions as cooling fans, but absorb heat from the document as it passes out of the machine. קירור צלחות: לשרת את אותן פונקציות כמו אוהדי קירור, אבל לספוג חום מן המסמך כפי שהוא עובר מן המכונה.

Heating: may be applied by platens, of varying capacity, or roller shoes, or even by the rollers. חימום: ניתן להחיל על ידי platens, כושר שונות, או נעלי הרים, או אפילו על ידי הגלילים.

Rollers: two-roller machines pull the document through the machine: it has to be inserted by hand until the roller grab it: they are at the ejection end of the machine so may be tricker to use. רולר: רולר-המכונות שני למשוך את המסמך באמצעות מכונת: זה חייב להיות מוכנס ביד עד הגליל לתפוס אותו: הם בכל פליטה בסופו של המכונה כך ניתן tricker להשתמש. Four- or six- roller machines pull the document through smoothly and in correct alignment. מכונות ארבעה או שישה גלילים למשוך את המסמך דרך חלקה ב היישור הנכון. Some machines use the rollers to apply the heat. מכונות מסוימות להשתמש רולים כדי להחיל את החום.

Pressure adjustment: to vary the pressure of the rollers depending on the material used and the nature of the documents. התאמת הלחץ: כדי לשנות את הלחץ של רולים, תלוי בחומר המשמש את הטבע של המסמכים. Most small machines are of the fixed-pressure and -temperature varieties. המכונות הקטנות ביותר הן של הלחץ קבוע ו-סוגים הטמפרטורה.

Slitters: trim the laminate as it's ejected. Slitters: לקצץ את לרבד כמו זה נפלט.

Variable speed control: as stated, to cope with the various materials and documents. בקרת מהירות משתנה: כאמור, להתמודד עם מסמכים שונים חומרים. On a fixed-temperature machine this can be used to effectively vary the heat: move more slowly, apply more heat; push it through faster, less heat is used. על מכונה קבועה הטמפרטורה זה יכול לשמש ביעילות להשתנות החום: לזוז לאט יותר, להחיל החום יותר; לדחוף אותו דרך חום, מהיר פחות משמש.

There are many more terms that an expert may need to be fully conversant with his machines but the above should serve as an introduction for the user. ישנם מונחים רבים כי מומחה ייתכן שיהיה צורך מלא בקי במכונות שלו, אבל מעל צריכה לשמש כהקדמה עבור המשתמש.

 

 

 

Most safety rules and procedures are just plain common sense. כללי בטיחות מרבית ונהלים הם רק השכל הישר רגיל. Laminators are enclosed mechanisms for the most part, so the possibilities of harm come from malfunctions, sticking things in holes, and environmental issues. מכשיר למינציה מוקפים המנגנונים ברובם, ולכן האפשרויות של נזק באים תקלות, דבק דברים חורים, ועל נושאים סביבתיים.

Laminators are intended to be used indoors! מכשיר למינציה נועדו לשמש בפנים!

For all electrically-powered laminators, inspect the power cords frequently and don't use the machine if they look frayed or damaged; don't use the machine at all if it has been wet; unplug it if not in use for any long period. עבור כל מכשיר למינציה חשמלי המופעל, לבדוק את כבלי החשמל בתדירות לא להשתמש במכונה אם הם נראים מהוהים או פגומים, אין להשתמש במכונה בכלל אם הוא כבר רטוב; לנתק את זה אם לא בשימוש במשך תקופה ארוכה כל . Likewise, smoke or an excessive sensation or odour of heat is not good. כמו כן, עשן או תחושה מוגזמת או ריח של חום לא טוב. Turn the machine off immediately and investigate. כבה את המכשיר מיד לחקור.

For home, school, and small office use, make sure that only people who know what they are doing operate the machine. עבור הבית, בית הספר, ועל השימוש במשרד קטן, לוודא שרק אנשים שיודעים מה הם עושים להפעיל את המכונה. Place it in a corner or other location where access can be controlled. למקם אותו בפינה או מיקום אחר שבו הגישה יכול להיות נשלט. Laminators do not produce the sort of horrifying injuries that shredders do if someone pokes around inside, but it can still be a nasty situation - severe burns or squashed fingers - so keep children or pets away. מכשיר למינציה לא לייצר סוג של פציעות מחריד כי מגרסות לעשות אם מישהו דוקר סביב בפנים, אבל הוא עדיין יכול להיות מצב מגעיל - כוויות קשות או אצבעות מעוכה - כך לשמור על ילדים או חיות מחמד משם. Remember that loose clothing can be caught and pulled into the machine. זכור כי בגדים רפויים יכול להיתפס ומשכה לתוך המכונה. Buy a cabinet big enough to hold the laminator and lock it away out of hours. לקנות ארון גדול מספיק כדי להחזיק את למינציה ולנעול אותו מתוך שעות.

Do not poke anything into the machine: do not allow anything on the input shelves other than film and the materials to be laminated; make sure that nothing larger than the limits for the machine gets into it. אין להוציא שום דבר לתוך המכונה: לא לאפשר שום דבר על המדפים קלט אחרים מאשר הסרט ואת חומרי להיות למינציה; לוודא ששום דבר לא גדול יותר למגבלות המכשיר מקבל לתוכו.

For industrial-use laminators, setting up a proper environment is imperative. עבור מכשיר למינציה לשימוש תעשייתי, הגדרת הסביבה הנכונה היא הכרח. This includes adequate power, environmental conditioning of the operating area, safe storage for film and other supplies, fire extinguishers, etc. There may be legal concerns - such as hazardous material regulations and operator certification - to comply with. זה כולל עוצמה מספקת, מיזוג סביבתי של השטח ההפעלה, אחסנה בטוחה עבור אספקת סרטים אחרים, מטפי כיבוי ועוד ייתכנו בעיות משפטיות - כגון תקנות חומרים מסוכנים הסמכה למפעיל - לציית. Consult with experts before going into production. להתייעץ עם מומחים לפני שנכנסים הייצור.

Finally, for all kinds of laminators, apart from the very simplest cleanings (see the article on maintenance ), do not attempt service or repairs unless someone is certified to do it. לבסוף, לכל סוגי מכשירי הלמינציה, מלבד הפשוטה ניקויים מאוד (ראו את המאמר על התחזוקה ), לא ניסיון שירות או תיקונים, אלא אם כן מישהו מוסמך לעשות זאת. 

 

 

 

 

 

 

 

 

תחזוקה למינציה

רוב הזמן מכשיר למינציה קיטור יהיה בסדר יחד, הדורשים תשומת לב מועטה. But at all times it's a good idea to keep it clean so that dust and grit don't get inside and spoil the lamination: also, excessive grit and dirt may get into the moving parts, which eventually will do no good at all. אבל כל הזמן זה רעיון טוב כדי לשמור אותו נקי, כך אבק וחצץ לא להיכנס ולקלקל את למינציה: גם, חצץ ולכלוך מוגזם עלול להיכנס חלקים נעים, אשר בסופו של דבר לא יועילו כלל.

For external cleaning: turn the machine off and unplug it. עבור ניקוי חיצוני: כבה את המכשיר ונתק אותו. Let it cool off for twenty minutes or so. ומקררים במשך עשרים דקות בערך. If the machine is merely dusty, a damp cloth is all that's needed. אם המכשיר הוא רק אבק, מטלית לחה היא כל מה שצריך. If there is something tougher than that, use a mild detergent, diluted well. אם יש משהו קשה יותר מזה, שימוש חומר ניקוי עדין, מדולל היטב. DO NOT use alcohol, petroleum-based cleansers, or harsh abrasives. DO NOT להשתמש באלכוהול, ניקוי מבוסס נפט, או המירוק קשים. Be especially careful not to let anything get inside the machine: cover the input & output slots with a towel or something. לא היה זהיר במיוחד כדי לתת משהו להגיע בתוך המכונה: לכסות את הקלט & פלט משבצות עם מגבת או משהו.

If something jams inside the machine while operating, it may be possible to clear it out without calling for service. אם פקקי משהו בתוך המכשיר בזמן ההפעלה, זה עשוי להיות אפשרי כדי לנקות את זה בלי להתקשר לשירות. Unplug the machine and wait twenty minutes: remove the cover (if this is a difficult matter then best leave it to the experts). נתקו את המכשיר ולהמתין כעשרים דקות: להסיר את הכיסוי (אם זה עניין קשה אז הכי טוב להשאיר את זה למומחים). If the jam is visible, and if it will come out with just gentle pressure, then it will probably be all right to remove it: but almost certainly some residue will remain on the rollers or other parts of the mechanism which will eventually bung things up. אם הריבה גלוי, ואם זה ייצא עם הלחץ פשוט ועדין, אז זה בטח יהיה בסדר להסיר אותו: אבל קרוב לוודאי שאריות כמה יישארו על רולים או חלקים אחרים של מנגנון שבסופו של דבר באנג דברים .

In this context, if you've been using the laminator for foil stamping or single-sided lamination, there is an increased possibility that fluid will have been deposited on the rollers, or that bits of cardboard or other foreign materials are loose inside. בהקשר זה, אם אתה כבר משתמש למינציה של רדיד הטבעה או למינציה חד צדדית, קיימת האפשרות כי נוזלים מוגברת תהיה הופקד על גלגלים, או כי פיסות קרטון או חומרים זרים אחרים הם רופפים בפנים.

For all but the cheapest laminators - which may be more economical to replace than repair (it happens!) - a regular professional servicing is an idea that will pay for itself. לכל אלא מכשיר למינציה הזול ביותר - אשר עשוי להיות חסכוני יותר להחליף מאשר לתקן (זה קורה!) - שירות מקצועי רגיל הוא רעיון כי תשלם עבור עצמו. Hang on to the purchase documents, packing slips and material, and manuals - anything that comes with the machine - in case warranty or other issues come up when the machine konks out. תשמור על מסמכי הרכישה, אריזה תלושי החומר, ואת ספרי - משהו שמגיע עם המכשיר - ב האחריות במקרה או בעיות אחרות לעלות כאשר המכונה konks החוצה. For very expensive machines the manufacturer's accredited service reps should be used. עבור מכונות יקרות מאוד חזרות מוכר של היצרן השירות אמור לשמש.

And in self-defense — make sure that all users of the machine know what they are doing! וגם מתוך הגנה עצמית - ודא שכל המשתמשים במחשב יודעים מה הם עושים!

 

 

 

 

נכתב ע"י אלינור בן חמו מנהלת שיווק ומכירה אורגניקס פתרונות מתקדמים http://www.ar-go.net 1599-597-779 0504332232

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב