רוצים לקבל כסף ממינהל מקרקעי ישראל בלי לעבוד ?
דף הבית  >>  >>  הרשם  |  התחבר
מאמרים

רוצים לקבל כסף ממינהל מקרקעי ישראל בלי לעבוד ? 

מאת    [ 07/07/2011 ]
מילים במאמר: 854   [ נצפה 1773 פעמים ]

 
 

הצעת החלטה לאישור מועצת מקרקעי ישראל

להלן הצעה לקביעת כללי לגבי הקמת מתקנים לאנרגיה סולארית בתוך משבצות ישובים (משבצת תקנית) אשר תובא בפני מועצת מקרקעי ישראל לדיון והחלטה.

1.  הצבת פנאלים סולארים על מבנה קיים שהוקם כדין

בהתאם להחלטת מועצה 1162 סעיף 2.2.2.2 בגין הקמת מתקן סולראי על גג של מבנה קיים אשר נבנה כדין, לא יגבה המנהל תשלום ולא יערוך עסקה.

   א.  הפטור מהתשלום הנדון הינו ללא תלות במיקום הנכס.

   ב.  אין צורך בחתימת המינהל לגבי תוכניות כנ"ל.

   ג.  לא ניתן לתת התחייבות לרישום משכנתא בגין הגגות/המבנים הממוקמים במשבצת החקלאית עליהם הוצבו הפאנלים הסולארים מהטעם שאסור לפצל נחלה.

2.  הקמת מתקן סולארי כשימוש נוסף (דו תכליתי)

קיימות יזמויות המבקשות לשלב את הקמת המתקן הסולארי עם שימוש קיים/או עתידי כגון: על מאגרי מים, מאגרי קולחין, בריכות דגים (על דפנות המאגר או בריכת המים) או באמצעות קירוי מאגרי מים/קולחין, מניות וכדומה.

ממולץ לאפשר לבעל זכויות חכירה לרבות הרשאת שימוש לתקופה של 7 שנים מתחדשת להתקין מתקן סולארי כשימוש משולב/נוסף בכפוף:

א. אישור מוסדות התכנון ומשרד התשתיות להקמת המתקן הסולארי.

ב. אישור הרשויות המוסמכות כי השימוש העיקרי אשר למטרתו הוקצתה הקרקע לא נפגע.

ג. במקום בו הקצאת הקרקעלתקופה של 7 שנים מתחדשת, המינהל יאריך את החוזה ל עד 24 שנים + 11/12 חודשים, בכפוף לקבלת אישור הרשות המוסמכת כי מתקן התשתית (המאגר) יפעל לפחות לתקופה של 10 שנים.

ד. התשלום בגין הוספת השימוש הנ"ל יעשה בכללים של תוספת בנייה/שימוש, למעט אם מדובר במאגר או כל מתקן אחר בגינו לא נערכה עסקה (תיערך עסקה חדשה בתשלום מלא).

3. הקמת מתקן סולארי בחלקה א':

בהתאם לתמ"א 10 ד'/10 ניתן לקבל היתר להקמת מתקן פוטו וולטאי בייעוד חקלאי בתחום חלקה א' בנחלה בהתאם לתנאים הבאים:

א. המתקן הפוטו וולטאי המצוי בשטח הצמוד למבנה המגורים או למבנה משק מאושר שמיקומו צמוד לשטח המגורים.

ב. שטח המתקן הפוטו וולטאי יהיה עד 1 דונם, ומתקנים על גגות בחלקה א' לא יבואו בחישוב שטח זה;

ג. יועדף השימוש בעמודים או בטרקרים, על מנת למנוע ככל הניתן פגיעה בשימושים החקלאיים.

ההמלצה:

1) לאשר את העמדה שנקבע בתוכנית המתאר הארצית.

2) אישור הקמת מתקן כאמור יבוצע תמורת תשלום מהוון בשיעורים הרלבנטיים לאזורי עדיפות.

4. הקצאת קרקע להקמת מתקן סולארי בדרך של פטור ממכרז במשבצת תעשה בתנאים שלהלן:

א. הכנת תוכנית שינוי יעוד למטרת המת מתקן סולארי מותנית בהסדרת גבולות משבצת הקבע של הישוב החקלאי. עד לסיום ההסדרה המינהל יצייד את המבקש באישור כי שטח התוכנית המוצעת מצוי בתחום המשבצת של המבקש לגביו זכאי לחוזה חכירה.

ב. מיזמים לאנרגיה סולארית במשבצת של ישוב בודד יוגבלו לשטח בהיקף של עד 250 דונם בלבד לא כולל מתקנים לאנרגיה סולארית על גגות בשטחים ובשימושים דו תכליתיים ובחלקה א'.

ג. ויתור על קרקע זמנית:

1) בתוכניות לשינוי יעוד למטרת הקמת מתקן סולארי בשטחי משבצת בהיקף שטח הגדול מ 125 דונם, המינהל יתנה את תמיכתו בתוכניות בויתור על קרקע זמנית, בהיקף כפול (2:1) מהשטח המיועד לפרויקט, (כלומר, ויתור על 500 דונם בקרקע זמנית אם הפרויקט הסולארי הינו בשטח של 250 דונם).

2) בישובים המצויים בעוטף עזה, הדרישה לויתור על הקרקע זמנית תחול כאשר מדובר בפרויקט בשטח העולה על 200 דונם.

ד. בישובים בחבל איילות מיזמים לאנרגיה סולארית במשבצת של ישוב בודד יוגבלו ל 800 דונם. האמור בכפוף להתאמת תקן גודל הנחלה בתיאום עם משרד החקלאות.

ה. תתאפשר החלפת קרקעות בין שטח משבצת לשטח זמני בתיאום עם המינהל על מנת שהיזם יעשה שדימוש בקרקע שולית/נחותה מבחינה חקלאית.

5. פרויקט משותף של מספר ישובים.

מדובר בפרויקט בו שותפים מספר ישובים אולם המתקן יוקם על שטח משבצת של אחד מהישובים (להלן הישוב המוביל).

א. הסדרת משבצת הקבע של הישובים הכלולים בפרויקט כאמור בסעיף 4 א' לעיל.

ב. על הישובים השותפים במיזם יחולו הכללים המפורטים בסעיף 4 לעיל.

ג. במקרים חריגים וככל שמספר השותפים רב יותר, ולכל אחד מהם יינתן נתח משמעותי מהפרויקט האזורי (עד להיקף של 250 דונם) הנהלת המינהל רשאית להגדיל את חלקו של הישוב המוביל עד להיקף של 300 דונם.

ד. בפרויקט המשותף תתאפשר גמישות לגבי החלוקה והאיזון בין השותפים בתנאי שכל ישוב לא יעבור את מגבלת השטח כאמור לעיל בסעיף 4 ב'.

ה. בתוכנית לשינוי יעוד למטרת הקמת מתקן סולארי משותף, כאשר מדובר בשטחי משבצת בהיקף שטח הגדול מ 125 דונם ביישוב אחד, המינהל יתנה את תמיכתו בתוכנית בויתור על קרקע זמנית בהיקף שווה (1:1) מהשטח המיועד לפרויקט הסולארי.

ו. בחשבון מניין השטחם הסולאריים ליישוב יילקחו בחשבון השטחים הכלולים בפרויקט אזורי ושטח הכלול במיזם יישובי נפרד.

ז. על מנת לקדם פרויקט אזורי ניתן יהיה לקדם שינויים בגבולות שטחי המשבצת של הישובים השונים באמצעות ועדת הקרקעות.

6. המינהל יחתום על תוכניות לשינוי יעוד למתקן סולארי כחלק מהתנאים להפקדה, כאשר ליוזמי התוכניות יובהר האמור בסעיפים 4 ו- 5 לעיל.

7. תנאי לביצוע העסקאות תותנה בקבלת המלצה של משרד התשתיות.

8. תקופת החכירה תהא עד 25 שנה.

הפסקת השימוש כמתקן סולארי תחייב את השבת הקרקע לשימוש הקודם שלה לרבות פינוי המתקנים. למרות האמור ניתן יהיה לחדש את העסקה להמשך שימוש למתקן הסולארי, לתקופה נוספת כפוף להמשך השימוש ולהמלצות הגופים המוסמכים בנדון ועל פי נוהלי המינהל שיהיו תקפים במועד החידוש.

9. על הקמת מתקן אנרגיה בשיטת תרמו סולארי יחולו הכללים האמורים בסעיפים 4-8 כולם.

10. תשלום:

המינהל בוחן שתי חלופות:

א. תשלום מהוון עבור כל התקופה.

ב. תשלום שנתי בדרך של תמלוג בשיעור שיקבע בהמשך.

נשמח לעמוד לרשותכם בעניין זה ובעוד מגוון רחב של נושאים, הכנסו לאתר הבית של משרדנו:

 www.yuvalb.org

 

עו"ד יובל ברכה רח' היצירה 29, בית גאון (מתחם הבורסה) רמת גן טל': 03-9016008, פקס': 03-9016009; yuvalb@yuvalb.org; עו"ד יובל ברכה נמנה על צמרת עורכי הדין בתחום העסקי מסחרי-אזרחי, ותחום הנדלן בכללם. עו"ד ברכה הינו בעל תואר ראשון במשפטים, עם התמחות עסקית ענפה וכן הינו בעל תואר שני במנהל עסקים (MBA). עו"ד ברכה משמש כבורר, קובל בלשכת עורכי הדין וכן הינו גם בעל תעודת מגשר מוסמך. עו"ד ברכה כיהן כמנהל מחלקת נדלן במשרד גדול ומוביל בתל אביב, ומאז הינו מלווה עם צוות משרדו בעלי עסקים, יזמים, תאגידים, יחידים וגופים אחרים בשלל עסקאות, חלקם מן המוכרים יותר במשק הישראלי.

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב