ברסלב - כל הספרים
דף הבית  >> 
 >> 
הרשם  |  התחבר
מאמרים

ברסלב - כל הספרים 

מאת    [ 11/05/2011 ]
מילים במאמר: 1549   [ נצפה 1668 פעמים ]

 
 

 

ספרי ברסלב


הירושה של הרבי נחמן מהעיירה ברסלב! המתנה הקדושה שהשאיר לעם היהודי, ספריו הקדושים שמהם אנו שואבים את מקור הידע והשמחה שלנו, הדרך חיים ומקור החיות. ספריו הרבים של הרבי נחמן מפורטים במדור זה יחד עם ספריו של תלמידו המסור רבי נתן זצ"ל. 

 

ליקוטי מוהר"ן

הספר הקדוש והעצום שבמהותו הינו יצירתו העיקרית של רבי נחמן זי"ע, הדברים הנאמרים בו עומדים ברומו של עולם, המגלים ומבארים דברים עליונים ונעלמים, חידושים חדשים והקדמות יקרות ונפלאות אשר כולם נובעים ממקור מים חיים, מקור עליון ונורא מאד, הנאמרים בדרך צחות ובדרושים ערבים ומתוקים לחך, בדרך חכמה עם הרבה טעם ופלפול, דרך חיים, תוכחות, מוסר השכל הבוער כאש עד לב השמים. וכן כל התורה שגילה רבינו לתלמידיו בעצות נפלאות לעבודתו האמיתית יתברך על מנת לעורר ישנים ולהקיץ נרדמים ולהשיבם אל השם יתברך באמת ובדרך הישרה והנכונה. 
בתחילה נכתבו התורות כקונטרסים בכתב יד עד אשר התקרב לרבינו התלמיד הנאמן רבי נתן זי"ע אשר החל באיסוף הקונטרסים, התורות והמאמרים בשנת תקס"ה, ובשנת תקס"ט נגמר בעיר אוסרהא הדפסת הספר הקדוש. על ספר זה אמר רבינו שהוא תחילתו של הגאולה.ספר המדות

בו ליקט רבינו מדברי חז"ל בנושא המדות ותיקונן, במדות הטובות שבהן ידבק האדם וישאף אליהן. ולהיפך, המדות הרעות שמהן ירחק האדם. ספר זה חיברו רבינו עוד בימי ילדותו (בגיל 7), ספר המדבר מכל מידות האדם, הספר נכתב פסקאות פסקאות ומסודר לפי סדר הא"ב כדי שיהיה קל למצוא כל נושא אותו מבקש החפץ ללמוד בו ולתקן מדותיו. 
לספר מראה מקומות שחובר על ידי הרב הצדיק רבי נחמן אב בית דין דקהילת טשעהרין והרב רבי צדוק הכהן מלובלין זי"ע.
על ספר זה אמר רבינו הקדוש שלא ימוש מפינו להגות בו תמיד למען נחדל ממדות רעות. בספר זה נמצא עצות נכונות איך להיזהר מכל מידה רעה על ידי שיהיה נשמר מהמדה הסמוכה אליה. מעלת ספר זה אין צורך לבאר, לכל בעל אמת החפץ ומתגעגע לאחוז בדרכי יושר, כי בודאי ימצא בספר זה מרגוע לנפשו. אשרי שיאחז בו, אז טוב לו בזה ובבא, כי כל הספר מיוסד על פסוקי תנ"ך ועל דברי חכמינו ז"ל.
על ספר זה אמר רבינו: ספר זה עשה אותי יהודי כשר ואף כינהו חברי הטוב, אהובי.


סיפורי מעשיות

דברי הספר הזה הם כבשנו של עולם, גנזי המלך מלכו של עולם, תחת לבושים, כפי הדור וכפי הזמן לעורר לב כל יהודי באשר הוא ולהפיח התקוה לכל ישראל, לחזק ולאמץ לבבות השבורים ולשמח נפשותם באמת ובתמים.
שלוש-עשרה המעשיות המובאות בספר זה חובקות בתוכן סודות תורה עמוקים מאוד, דברי הזוהר הקדוש והקבלה. מעשיות שהן שורש התורה יופיה, זיוה והדרה. ותקצר היריעה מלספר על גדולת ספר זה של איש האלקים צדיק יסוד עולם, שנשלח להאיר לדורות הללו, לכל יהודי מהקטן שבקטנים עד הגדול שבגדולים.
אשרי מי שיבקש האמת ויפקח עיניו ושכלו לאכול מעץ החיים, בפרט בספר זה שעליו אמר רבינו הקדוש שהוא מועיל לשוב להשם יתברך יותר מכל, יש בו כח גדול לעורר את כולם להשם יתברך.
על המעשיות בספר זה אומר רבינו: "הם מעשיות חדשות לגמרי שלא נשמעו מעולם..ויכול כל אחד להוציא רמזים והתעוררות נפלא אם ירצה..אם תביט בעין האמת תעמוד מרעיד ומשתומם... והעיקר להתחזק בדרכי התמימות שזה תכלית הכל".

שיחות הר"ן ושבחי הר"ן

שיחות הנוגעות בנושאים רבים ומגוונים, ספר זה חובר על ידי רבי נתן זי"ע על פי שיחות מפי רבינו הקדוש. המבואר בספר זה הוא כטיפה מן הים הגדול מעוצם קדושתו והפלגת מעלתו של רבינו הקדוש, הנהגותיו, שיחותיו הקדושות לתלמידיו והדרך להעלות דברי מוסר והתעוררות גדולה להשם יתברך.


ליקוטי עצות

בספר זה מובאות עצות ישרות לכל עת ולכל מצב, לעורר ולהקיץ, לחזק ולקרב כל אדם מכל מקום שהוא. להנטותו לתחיה. להחלימו ולרפאו, להחיותו לחיים אמיתיים ונצחיים. מעט הכמות ורב האיכות, אדני פז, שתולים על פגלי מים, נובעים ממעי היוצא מבית השם יתברך. דברים המחיים כל הנפשות מקטן ועד גדול. אין דבר עצה קדושה נעלם ממך אשר לא תמצאהו בספר זה וכל אשר ישאל לבך ונפשך לדעת תוכל למצוא בו. לוקט על ידי רבי נתן זי"ע מספרי רבינו וכן משיחותיו.


ליקוטי הלכות

מספר כרכים מופלאים המתייחסים לתורותיו של רבינו הקדוש לפי הסדר של השולחן הערוך, תוך כדי התייחסות לעיקרון יסודי וחשוב מתוך הספר ליקוטי מוהר"ן. ביאור וחידוש בכל הלכה והלכה מכל ארבעה חלקי השולחן ערוך, למצוא סמך וענין וטעם בכל הלכה בדרך האמת, חכמה ומוסר השכל, עצות נפלאות ונוראות, התחזקות עצומה ונשגבת שיוכל להתחזק כל אדם להתקרב להשם יתברך. כרכים אלה חוברו על ידי רבי נתן זי"ע עליהם יסד אמרותיו, על פי פקודת רבינו הקדוש ובהם מסר על התגלות נפלאות חידושי תורתו של רבינו הקדוש. מלוקט מהתנ"ך, מאמרי חז"ל, גמרא, מדרשים וספרי הזוהר הקדוש.


ליקוטי תפילות

לקט תפילות שחיבר רבי נתן כפי שציווהו רבינו הקדוש, תפילות שנכתבו והתבססו על פי התורות הקדושות מהספר ליקוטי מוהר"ן. התפילות מובאות על פי נושאים עליהם חפץ המתפלל לשפוך ליבו. לקט מכל טוב לבית ישראל ובו תפילות תחינות ובקשות, ריצויים פיוסים ווידויים, התעוררות גדולה לנפשו, שיעורר האדם את עצמו לזכור אחריתו, כיסופים וגעגועים להשם יתברך והשתוקקות נמרצת לעבודתו יתברך.
וכבר הזהיר אותנו רבינו הקדוש לעשות מהתורות תפילות שמזה נעשה שעשועים גדולים למעלה.


השתפכות הנפש - משיבת הנפש

כל אדם בכל מה שעובר עליו ובכל מה שחסר לו הן ברוחניות והן בגשמיות ישפוך ליבו ונפשו כמים נוכח פני השם יתברך ברחמים ותחנונים. ספר שלוקט וחובר על ידי רבי נתן זי"ע ובו מביא דברים נפלאים מתורה, נביאים, כתובים, גמרא, מדרשים, הזוהר הקדוש, מליקוטי מוהר"ן ומליקוטי הלכות. ספר שחובר לכל הנופלים והיורדים, שיחזקו עצמם בתפילה ותחנונים תמיד על דרך הקדוש והישן להכניס דעת רבינו הקדושה בכולם.


כוכבי אור

סיפורים נפלאים ודברים נעימים על אודות יקר הדרת קדושת שמו של אדמו"ר, אור האורות רבי נחמן מ ברסלב זי"ע, וכן בדבר תעצומות נשגבות ותפארת נכבדות אנשיו הנאמנים. הספר חובר על ידי הרב הגאון הרב אברהם מטולטשין זצ"ל.


תולדות רבנו נחמן מ ברסלב

מתולדות האדם הגדול בענקים, איש האלקים, סבא דסבין, רבן של כל ישראל, פאר הבריאה היצירה והעשיה, רבי נחמן מברסלב זי"ע, שגילה שהכל יתהפך לטובה. סיפורים ממקורות מוסמכים, מדוייקים ובשפה פשוטה, סיפור חייו הקדושים של רבינו מאז לידתו ועד הסתלקותו, נסיעותיו, הנהגותיו, אמרותיו, חזיונותיו ועוד.


אמנת עיתך

מאמרים המדברים מענין איך שצריך האדם לשמור את עצמו מאוד לקדש העת והזמן, לחיות ימים טובים בעבודת השם יתברך, דרכים ישרות ועצות נפלאות בהתחזקות גדולה לזכות לזה, כי אין אבדה כאבדת הזמן. לספר זה מצורף "סדר יום" על פי דעת רבינו הקדוש, רבי נחמן מ  ברסלב זי"ע.


עלים לתרופה

ממכתבי מורנו הרב רבי נתן זי"ע תלמידו המובהק של רבינו הקדוש, רבי נחמן מברסלב זי"ע, אשר כתב לבניו ולתלמידיו אנשי שלומינו לדורותם, וכן מכתביו של רבינו הקדוש לאנשי שלומינו, מכתבים המלאים דיבורי יראת שמים, התעוררות גדולה והתחזקות נפלאה בעבודת השם יתברך, עצות קדושות והכל מתוך תורותיו הקדושות של רבינו הקדוש.


דברי רבינו הקדוש על ספריו

רבינו הקדוש אמר שספריו הם שמירה גדולה לבית אפילו כשעומדין בתיבה ומגדל, הם טובה גדולה ושמירה גדולה לשמור העשירות וממון האדם מכל היזקות ושמירה גדולה לכל דבר.

על ידי לימוד בספריו יכולין להיות מוח גדול, כי יש בהם שכל נפלא מאוד על פי פשוטן של דברים, ואמר שיכולין להיות נעשה בעל תשובה גמור על ידי לימוד בספריו ובפרט בספרו הקדוש "ליקוטי מוהר"ן", ומי שיעסוק בספריו רק בלי קינטור וניצחון ויסתכל בו (בליקוטי מוהר"ן) באמת אז בודאי יהיו נבקין אצלו כל גידי קשיות לבבו.

ואמר שכל אדם צריך להשתדל לקנות הספר שלו ומי שאין לו במה לקנות ימכור כל ספריו שיש לו ויקנה הספר שלו...ובפרט התורות שנכתבו בלשונו יכולין לדקדק בהם כמו במקרא...ואמר: "כיום כאשר הספר שלי כבר ידוע ונפוץ בעולם מחוייבים ללמוד אך ורק בהספר שלי!!!" עוד הוסיף ואמר על ספר קדוש זה: "הוא התחלת הגאולה ומאחר שיצא אני חפץ מאוד שילמדו אותו כי צריכים ללמוד אותו הרבה עד שיהיה שגור בעל פה כי הוא מלא מוסר והתעוררות גדול מאד להשם יתברך, אשר אין ערוך אליו ומי שעוסק בזה הספר אין צריך עוד שום ספר מוסר. ואמר שטוב לקבוע שיעור אחד פשוט ללמוד במהירות הרבה ושיעור אחד ללמוד בעיון גדול..."

ואמר: "...התורה שלי גדולה מאד והיא כולה רוח הקודש ויכולין לידע ממנה עתידות שמי שיטה עצמו ויאזין ויקשיב התורה שלי יכול לידע עתידות שיהיה, ואין צריך לומר אחר כך כשנעשין הדברים בעולם שאז יכולין בודאי למצוא הכל בתוך התורה שלי ולראות ולהבין שהכל מבואר בתוך התורה שנאמרה כבר..."


במכתב חוצב להבות אש מהרה"ח, הרב שמואל הלוי הורביץ זצ"ל, בענין ספריו של רבינו ובענין ללכת עם התורות של רבינו הקדוש נאמר:

"...ובאמת מי שנוגע בהם כמו שרק נוגע בהם, זה מרפא אותו הרבה והוא זוכה להרבה, אך זה חילוק גדול להכניס לתוכו הרפואות בדיוק כפי שהרופא כיוון אותם, ולנצל את האוצרות כמו שאפשר לנצל אותם, היינו לזכות להתרפא ולזכות למה שאפשר לזכות מספרי רבינו בשלימות..."


בספר חיי מוהר"ן (רצד) נאמר:

לכל אותם שמבינים שהאוצר האמיתי הוא האוצר הרוחני: "...היה נראה בחוש שכל מי שנתקרב אליו נתמלא תיכף יראה גדולה ועצומה ונתלהב מאד לעבודת השם יתברך אשר לא נראה כזאת וגם עכשיו עדיין יראתו הגדולה גנוזה בספריו הקדושים, וכל מי שעוסק בהם באמת ובתמימות בא אליו יראה גדולה ומתעורר מאוד להשם יתברך כי כל דבריו כגחלי אש..."


*אין להעתיק לשימוש מסחרי יתכן חשש לזכויות יוצרים, אך ורק והפצה וזיכוי הרבים אפשר להשתמש...

 

 

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב