ברכות ויהדות - דרכי ההתקשרות
דף הבית  >> 
 >> 
הרשם  |  התחבר
מאמרים

ברכות ויהדות - דרכי ההתקשרות 

מאת    [ 10/05/2011 ]
מילים במאמר: 1525   [ נצפה 1513 פעמים ]

 
 

 

ליקוטים:

מדרכי ההתקשרות מענין ברכות הצדיקים ובכלל ברכות....

דרכי ההתקשרות  חלק א  עמוד שסט

 

        .ועפ"י האמת כמו שאמר אבי הק' הרה"צ רבי מיכל מזלאטשוב זצוק"ל זיע"א, אמונה הוא לשון המשכה, כמו (אסתר) והיי אומן את הדסה, אמונה הוא הצנור, האדם כמו שהוא מאמין קח יכול האדם להמשיך אליו כל הטובות וכל ה ברכות מן המקור, והוא דבר עמוק, וכמו שאמרו (בשלח) שלא נגאלו ישראל אלא .בשביל אמונה

 

דרכי ההתקשרות  חלק א  עמוד שעב

 

 

          ועבדתם שם אלהים מעשי ידי אדם עץ ואבן אשר לא יראון ולא ישמעון ולא יאכלון ולא יריחון ובקשתם משם את ה' אלקיך ומצאת כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך (דברים). עיקר האמונה שבחכמים ויראי ה' היא אמונה פשוטה, ע"י זה זוכה לתקן נשמתו בשורשו, ולקבל ברכת צדיק ולהיוושע תמיד בכל העינים. רק שלא יהרהר אחר רבו, אלא יהיה מי שיהיה, ואתה מבטל עצמך והנך עושה כלי לקבל השפע עי"ז הצינור, ואז אינו מזיק לך אם רבך אינו ראוי לך, כי אתה תקבל שלך. ואל תחשוב שאם הרבי אינו כמלאך אלוקים אשר עם כל חושיו עובד ה', דהיינו בראיה ובשמיעה ובאכילה וריח אז אי אפשר לך לקבל ממנו, זה אינו, אלא העיקר תלוי בהמקבל. ואם תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך, ומצאת, ותוכל להמשיך השפע אפי' מהדומם דהיינו עץ ואבן.

                                                                 (יסוד צדיק - מהרה"צ רבי שלמה מזוויעהל, פרשת ואתחנן)

 

 

          דרכי ההתקשרות  חלק א עמוד שעה

 

     ואעשך לגוי גדול כו' והיה ברכה. ואברכה מברכך ומקללך אאור. ולכאורה יש לדקדק דאצל הברכה נאמר ואברכה כו', ואצל הקללה נאמר המלות בהיפך, והיה לו לומר גם כן ואאור מקללך.

ונ"ל דהנה הצדיק אשר מקדש ומטהר עצמו, נעשה הוא בעצמו ברכה דהינובריכה עליונה להשפיע לכל. אך אותם הרוצים לקבל השפעה על ידי הצדיק, צריכים להסכים עם הצדיק ואז הם ממילא מתברכים בשפע רב. אבל מי שאינו מסכים עם הצדיק, בוודאי לזה בלתי אפשרי שיושפע לו ההשפעה על ידי הצדיק. וזהו "והיה ברכה" דהיינו שאתה בעצמך תהיה בריכה להשפיע.

 

.    "ואברכה מברכך" רוצה לומר מיד אותו שיסכים עמך אברך אותו, כי הכל הוא מובן כנ"ל שהצדיק הוא הברכה עצמה, וזהו כמו מברכך פירוש מהבריכה שלך. ומקללך אאור פירוש אבל הקללה אינו באה ממילא כמו הברכה רק אחר מעשה עד שאאור אותו אחר קללתך. וזהו "טוב עשית עם עבדך" פירוש הטוב דהיינו ההשפעות נתת ביד עבדך, שהוא המשפיע לכל העולם כנ"ל רק באופן "ה' כדברך" דהיינו, שיסכימו עמו הכל ויאמרו כולם על הצדיק שה' מסכים כדברך, ואז כולם נשפעים על ידי הצדיק בשפע רב וברכה.

,

                                                                     (נועם אלימלך פרשת לך לך)
 דרכי ההתקשרות  חלק א  עמוד שעו

 

 

        כה תברכו את בני ישראל אמור להם במדבר ו כג). בכאן אמר הקב"ה שהכהנים יברכו את ישראל באמירה בעלמא, ולזה צריך מדריגה גדולה שיהיה ביכולתם בדיבור בעלמא לפעול גדולות, וזה אך בלמדם תורה ומצוות בעניוות יתירה, אז על ידי זה יבוא למדריגה הזאת. וזה שאומר: "כה תברכו את בני ישראל" אך ב"אמור להם", בדיבור לבד, אם כן צריכים אתם להיות ענווים, ולזה סמך הפרשה מהקמת המשכן, שהיה על ידי משה רבינו ולא על ידי אחר רק בשביל שהוא היה עניו.

 

        ועד כאן השמיענו מה שצריך לעשות המשפיע, שיזכה שברכותיו יחולו. אך גם ידועכי המקבל צריך לעשות הכנהשיהיה ראוילקבל הברכותכפרט ברכות שעל פי הטבע לאו בזכותו תליאולזה יוכלו לבוא רק על ידי אמונה. כי כבר אמרתי מה שאמר לו הקב"ה (בראשית טו ה) "כה יהיה זרעך", שעל ידי האמונה זכה אברהם אבינו להיות לו בנים, אם כי על ידי הטבע לא היה ראוי לכך, אך על ידי האמונה שהאמין שהקב"ה יכול לשנות הטבע, שילם לו הקב"ה מדה כנגד מדה, שיהיו לו בנים, גם כן למעלה מהטבע, והבטיח לו "כה יהיה זרעך", שיזכו גם כן על ידו שתחולנה עליהם ה ברכות למעלה מהטבע.

                                                                                                                           (גנזי ישואל, פרשת נשא)

 

 

 

דרכי ההתקשרות חלק א  עמוד צט

 

 

 כל העולם ניזון בשביל חנינא בני

 

      ראשי העם, מנהיגי הדור לש"ש או,רבני העיר, הצריכים להתעסק בצרכי ציבור יקחו רמז מוסר מנטילת לולב, שצריך להעלות כל הארבע מינין ואח"כ להורידן שהיא הולכה והובאה בכדי שיקבלו תחילה הששה קצוות לעצמן השפע מלמעלה שהוא שורש החסדים, ואח"כ יוכלו להשפיע למטה וכו' וכן הכונה בכל ה ברכות ברוך אתה ה' וכו', והכי נמי הת"ח שהוא הצינור להמשיך השפע למטה בעולמות על ידו בבחינת: "כל העולם ניזון בשביל חנינא בני וכו"' לכך צריך שיתבודד תחילה עם האלוקים וכו' ויקבל השפע לעצמו מלמעלה שהוא בחי' הולכה שבלולב למעלה, ואה"כ הורדה למטה שישפיע לזולתו ויפקחו בעסקי וצרכי ציבור וכו', וזה בחינת והנה מלאכי אלוקים עולים תחילה ואח"כ יורדים וכו'.

                                                        (תולדות יעקב יוסף, פרשת וזאת הברכה) לינאי--:

 

דהנה הצדיק אשר מקדש ומטהר עצמו, נעשה הוא בעצמו ברכה, דהיינו בריכה עליונה להשפיע לכל. אך אותם הרוצים לקבל השפעה על ידי הצדיק, צריכים להסכים עם הצדיק, ואז הם ממילא מתברכים בשפע רב. אבל מי שאינו מסכים עם הצדיק, בוודאי לזה בלתי אפשרי שיושפע לו ההשפעה על ידי הצדיק.

 

 

(נועם אלימלך, פרשת לך לך)

 

 

 

 

 

 

 

היוצא מדברינו אלה. שלקבל ברכות הצדיק וקדושתו, נחוץ מאוד שהמקבל יכנע ויבטל א"ע, ובזה ימשיך הברכה והקדושה עליונה. וכדברינו אלה ראיתי באיזה כתב שדיבר בקדשו קדושת איתן אדמו"ר הזקן מהר"י מווארקא זצללה"ה זי"ע, שענין הגר ושרה היי בחיי תהלוכות התלמיד והרב.

 

 

 

דרכי ההתקשרות  חלק א   עמוד קטז

 

צדיק בא לעולם טובה בא לעולם (סנהדרין). פירש רשי: "צדיק בא לעולם

פסק הרעה", ולמה שינה רש"י מלשון הגמרא, דמשמע, שבאה טובה חדשה, ורש"י

פירש שפסק הרעה לבד, אלא הענין, שהטובה מוכנת תמיד ומטבע הטוב להיטיב,

אלא שצריך ממוצע בין הקדוש ברוך הוא ובין העולם שעל ידו יורק הברכה, ומי

הוא, הוא הצדיק הוא אמצעי המקשר קב"ה עם העולם. וזהו "צדיק בא לעולם"

אז ממילא הטובה המוכנת כבר בא על ידו והורק לעולם. וזהו כוונת רש"י שאין

צריך טובה מחודשת, רק שפסק הרעה שהיתה מפני העדר ההשפעה, ועתה חזר

הטובה להריק על ידי הצדיק לעולם. והבן. (מאור עינים, ליקוטים)

 

דרכי ההתקשרות   חלק א   עמוד קיז

 

ביום השמיני עצרת תהי' לכם כו' (במדבר), הנראה לבאר עפ"י מ"ש בפ' לך לך בפ' (בראשית) והי' ברכה פרש"י ה ברכות יהיו מסורים בידך עד עכשיו כו' ברכתי לאדם ונח ומעכשיו אתה תברך את אשר תחפץ. הפי' בזה כי כאשר ה ברכות הולכים ע"י הצדיק, הוא מצמצם ההשפעה לבל יבוזו זרים רק הוא הצנור להוריד השפע בדרך ישר לבנ"י לבד.

 

      וזה כוונת רש"י עד עכשיו ברכתי לאדם ונח כמ"ש (בראשית) ויברך אלהים את נח והי' השפע יורד ג"כ לבני חם ויפת עוברי רצונו. "ומעכשיו אתה תברך את אשר תחפוץ" שתרד רק לבנ"י זרע קודש ויהיו בבחי' חותם בתוך חותם מפני מגע נכרי. וזה ענין תפלת נעילה נע"ל י"ה שכל ההשפעות היורדים ביום הקדוש ומעשרת ימי התשובה בבחי' חותם בתוך חותם לנעול הפתח לבל יבוזו זרים.

 

      וזה יש לרמז בדברי המדרש תנחומא בפ' וזאת הכרכה. וכן כל צדיק וצדיק וכל מי שהעולם קובעים בו ברכה הקב"ה חותם על ידו, וזה ג"כ ענין מ"ש: "ה ברכות מסורות בידך לברך את אשר תחפוץ" שיהיו בבחינת חותם בתוך חותם לבל יבוזו זרים. וזה ג"כ ענין שמיני עצרת, ביום השמיני עצרת תהי' לכם, לכם ולא לעכו"ם. בבחי' עצרת וצמצום מסט"א ושליטת הזרים רק לבנ"י זרע קודש תרד השפע מאוצרו הטוב בשפע ברכה והצלחה, כמו שמסיים כל מלאכת עבודה לא תעשו. שיהיה להם פרנסה בריווח בנקל ובהרחבה. (תפארת שלמה - מועדים, לשמיני עצרת)

 

 

דרכי ההתקשרות  חלק א  עמוד שעד

יעקב אבינו כשבא לברך את מנשה ואפרים שכל את ידיו וישם את אפרים לפני מנשה, והשיב יעקב על שאלתו של יוסף, שאחיו הקטן יגדל, ולמה זה לא ברך את אחיו הגדול שהוא יגדל מן הקטן, הלא, לא להגיד לו את העתיד לבא בלבד בקש יוסף ממנו .רק שיברכם .ויברך את הגדול שיגדל ועל כל פנים שלא יקטן מן אחיו הקטן ממנו .משמע מזה במי שמקבל את הברכה הדבר תלוי .שני בני אדם מתברכין ועל שני בני אדם מתפללין .ולזה מועלת התפילה והברכה יותר מלזה .ובפרט אמונת האיש המתברך פועלת הרבה בזה .(הכשרת האברכים מבוא השערים פרק ח)

 

דרכי ההתקשרות  חלק א   עמוד שעז

ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה. ואברכה מברכיך ומקללך אאר ונברכו בך כל משפחות האדמה (בראשית). ואומר הכתוב ואברכה מברכיך וגו', מלשון ויברך את הגמלים, והיינו ע"ד הידוע שאי אפשר לעשות טובה כי אם למי שמכניע א"ע תחת המטיב. כמ"ש בש"ע א"ת הלכות יוה"כ שיוה"כ אינו מכפר כי אם למי שמאמין בכפרה, כן הצדיק שנקרא אשכול הכופר כמ"ש במדרש שה"ש אי אפשר לכפר ולהמשיך טובה וברכה כף אם למי שמאמין בצדקתו ומכניע לפניו. וזהו נרמז מהכתוב.(משמות איתמר, פרשת לך לך)

 

ואברכה מברכיך (בראשית), שגם הרשעים שאין יכולים להטות לבם אחר דרכו של אברהם אבינו, אעפ"כ ע"י שיראו ויבינו כי הוא הצדיק, ויברכו אותו, יהי' להם ג"כ ברכה, ועי"ז יהנו כולם ממנו(שפת אמת –גור פרשת לך לך )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב