היבטי המס של קרנות: הון סיכון, גידור ומזאנין (חלק ראשון ? קרן הון סיכון) - חלק ב
דף הבית  >>  >>  הרשם  |  התחבר
מאמרים

היבטי המס של קרנות: הון סיכון, גידור ומזאנין (חלק ראשון ? קרן הון סיכון) - חלק ב 

מאת    [ 08/08/2007 ]
מילים במאמר: 1061   [ נצפה 4173 פעמים ]

 
 
הסדר המס לקרנות הון סיכון כפי שהוא כיום :
הסדר המס בהתאם לסעיף 16א לפקודה מותנה בפניה לנציב מס הכנסה ובקבלת אישור מקדמי. הנוסח המחייב הוא הנוסח שייחתם על ידי הנציב. ללא קבלת אישור מן הנציב יחולו הוראות המס הרגילות בפקודה, בכפוף להוראות אמנות המס.

2. התנאים המקדמיים לקבלת האישור:
2.1. את התנאים המקדמיים לאישור הסדר המס עבור הקרן יש לחלק לשתי קבוצות:
2.1.1. הקבוצה הראשונה: התנאים שהיו בהסדר הישן משנת 2001 ואשר נותרו בתוקפם;
2.1.2. הקבוצה השנייה: התנאים שנוספו/שונו בהסדר החדש משנת 2004.
2.2. בקבוצה הראשונה מצויים התנאים הבאים:
2.2.1. חלוקת המשקיעים לישראלים וזרים - בשותפות הזרה לה ניתן האישור המקדמי לא יהיו שותפים ישראלים. שותפים ישראלים יוכלו להשקיע לצד הקרן בשותפות ישראלית מקבילה הקשורה בהסכם השקעה עם הקרן.
2.2.2. הגדרת "השקעות מזכות" - "השקעות מזכות" יוגדרו כדלקמן: השקעות בחברות ישראליות שעיקר עיסוקן הוא הקמה או הרחבה של מפעלים בתחומי תעשייה, חקלאות, תיירות, תחבורה, בנייה, מים, אנרגיה, תקשורת, מחשוב, רפואה, ביוטכנולוגיה או מחקר ופיתוח בתחומים הנ"ל.
2.2.3. אופן ההשקעה - הקרן תבצע את השקעותיה כך שלפחות 75% מסכומי ההשקעה יושקעו בדרך של הקצאת מניות או אופציות על ידי החברות המושקעות.
2.2.4. פיזור השקעות - הקרן תפזר את השקעותיה כך שלא יותר מ-15% מהונה יושקע בחברה אחת.
2.2.5. אי החזקת "נכסים נזילים" - הקרן לא תחזיק פיקדונות כספיים או ניירות ערך סחירים לטווח קצר, אלא אם מדובר בהשקעת ביניים.
2.2.6. אי החזקת נכסי מקרקעין - הקרן לא תשקיע בזכויות במקרקעין או באיגודי מקרקעין.
2.2.7. איסור על ניכוי הוצאות מימון - לקרן ו/או למשקיעיה לא יותרו הוצאות מימון.
2.2.8. חובות דיווח וניהול ספרי חשבונות - הקרן תנהל את הנהלת החשבונות שלה במשרדיה בישראל (לצורך כך יוקם משרד בישראל). ניהול פנקסי החשבונות יכול שיהיה בדולרים. הקרן תפתח תיק בפשמ"ג ותגיש דוחות כספיים מבוקרים על ידי רואה חשבון ישראלי בכל שנה ממועד הקמתה. במסגרת הדוחות השנתיים תידרש הקרן בדיווחים מפורטים הכוללים, בין היתר, פירוט המשקיעים (כולל סיווגם כמשקיעים פטורים או חייבים), פירוט ההשקעות בהן השקיעה הקרן ואישורים נוספים של רואי חשבון (כפי שניתן לראות בהסכם שנחתם מול הנציבות, חלקים אלו מבוצעים בפועל על ידי הנאמן).

2.3. התנאים השיכים לקבוצת הקריטריונים (תנאים מקדמיים) השנייה הם כדלקמן:
2.3.1. גיוס הון - הקרן תגייס התחייבויות להשקעה בסך של לפחות 10 מיליון דולר (מתושבים ישראלים וזרים) כאשר לפחות 5 מיליון דולר יגויסו ממשקיעים זרים.
2.3.2. מספר משקיעים מינימלי - מספר המשקיעים לא יפחת מעשרה משקיעים (ישראלים וזרים), שכל אחד מהם יחזיק לא יותר מ-20% בהון הקרן, למעט אם נקבע אחרת. כאשר מדובר במשקיע שהוא "קרן מרכזת" (fund of fund), ימנו את המשקיעים בקרן המרכזת כאילו השקיעו ישירות בקרן.
2.3.3. מיקוד ההשקעה בישראל - הקרן תשקיע לפחות 50% מכספי ההשקעות שלה ב"השקעות מזכות" (הגדרת מושג זה הובאה לעיל), בישראל ובלבד ש-30% מכספי השקעות הקרן יהיו בחברות תושבות ישראל, שהידע המפותח הינו בבעלותן, ו/או בחברות חוץ המחזיקות בחברת בנות תושבות ישראל אשר הידע המפותח הינו בבעלות חברות הבנות - הישראליות.
2.3.4. ביצוע ההשקעות על ידי הקרן - כל ההשקעות בחברות ישראליות ובחברות הקשורות לישראל ייעשו ישירות באמצעות משרד העסקים הקבוע של הקרן בישראל.
לבסוף נציין, כי בדרך כלל מקובל כי רשות המיסים דורשת תקופת החזקה מינימלית של המשקיעים בקרן העומדת על 9 חודשים.

הסדר המס:
3. בהתקיים התנאים שפורטו לעיל ושנקבעו באישור המקדמי שהוצא לקרן יחולו הסדרי המס הבאים:
3.1. הכנסות הקרן והמשקיעים המוגבלים הזרים בקרן יהיו פטורות ממס בישראל;
3.2. הכנסות משקיעים מוגבלים מוסדיים בקרן שהם תושבי ישראל (קופות גמל, קרנות פנסיה וכו') - תהיינה פטורות ממס מכוח סעיף 9(2) לפקודה, בהתקיים התנאים הקבועים בסעיף האמור.
3.3. בהתבסס על הסמכות הקבועה למנהל הרשות בסעיף 63(ה) לפקודה, ובהתקיים התנאים הקבועים באישור המקדמי, הכנסות המשקיעים המוגבלים תושבי ישראל ממימוש השקעות הקרן ייחשבו בידיהם לרווחי הון ובהתאם לכך, יחויבו במס בשיעורי מס רווחי הון.

הסדר המס לשותף הכללי בקרן
4. "דמי הצלחה" + אופציות על דמי הצלחה:
4.1. ככלל, השותף חייב במס בשיעור מלא (רווחי עסקים) על הכנסותיו מדמי ניהול ו/או דמי הצלחה. יחד עם זאת, בעקבות הסדרי המיסוי החדשים בנושא האופציות (רווח הון לרווחים מאופציות - 102 החדש) נקבע הסדר דומה גם לאותם ישראלים המרוויחים מדמי ההצלחה בקרנות הון סיכון, באמצעות אופציות. הסדר זה גם הוא בהתאם למה שסוכם ונחתם בין האיגוד הישראלי לקרנות הון סיכון ורשות המיסים מאפריל 2004. גם במקרה זה יחול ההסדר רק במקרה בו המדובר בקרן הון סיכון שקיבלה את אישורו של הנציב, ולאחר פניה לרשות המיסים לאישור הנאמן לתוכנית האופציות ולצורך קביעת שיעורי המס.
4.2. מי רשאי להשתתף בתוכנית אופציות לדמי הצלחה שתחסה תחת הסדר המס? - תושבי ישראל שהם עובדים, יזמים, יועצים פנימיים, בקרן, בשותף הכללי או בחברת הניהול של הקרן (למעט יועצים חיצוניים של הקרן והגופים הקשורים לה דוגמת עורכי דין, רו"ח וכדומה), הזכאים במישרין או בעקיפין ל"דמי הצלחה" מהקרן. לעניין זה בעקיפין הינו לרבות גם החזקה בזכות לגדמי הצלחה באמצעות חברה. שיעור המס המשוקלל יחול גם במקרה זה והינו שיעור מס כולל וסופי עד לרמת היחיד.
4.2.1. ההסדר חל על "אופציה" שהיא למעשה זכות של משתתף כלשהו (כפי שנראה להלן, עד רמת היחיד) להשתתף ברווחיו של השותף הכללי ממימוש השקעה של הקרן הון הסיכון ושלא כנגד הכספים שהושקעו בקרן (לעיל הגדרנו זאת כ"דמי הצלחה").
4.2.2. כלל הרווחים מדמי הצלחה על פי הסדר זה ייחשבו לרווחים במסלול רווח הון. בהתאם, הזכויות לדמי הצלחה יועברו לנאמן ויוחזקו לתקופת חסימה מינימלית הקבועה בסעיף 102 לפקודה במסלול רווח הון, קרי, 24 חודשים מתום שנת המס שבה הוקצו הזכויות למשתתף .
4.2.3. שיעור המס שיחול על "דמי ההצלחה" משמע מימוש האופציה, על ידי אותו "משתתף" בתוכנית שתאושר על ידי הנציב, יחושב כאופן הבא:
4.2.4. בתחילה ייבדק יחס הון הקרן שמקורו במשקיעים זרים או בגופים הפטורים לפי סעיף 9(2) לפקודה ובין הון הקרן כולו. משקיעים אלו בשונה משאר המשקיעים, הינם פטורים מחד, ומנגד אין הם תובעים הוצאות בישראל. להלן, יקרא חלק זה "יחס משקיעים פטורים".

4.2.5. לאחר מכן ייבחן חלקם של המשקיעים החייבים שהינו השלם (1) פחות "יחס משקיעים פטורים".
4.2.6. חלק זה ייקרא מעתה "יחס משקיעים חייבים":
4.2.7. בגין החלק המקביל ל"יחס משקיעים פטורים" יחול מס בשיעור 25%.
4.2.8. בגין החלק המקביל ל"יחס משקיעים חייבים" יחול מס בשיעור המס השולי באותו המועד.
4.2.9. שיעור המס המתקבל משקלול כאמורu ואשר יחול על אותם דמי הצלחה יהיה כדלקמן:

(יחס משקיעים חייבים X 50%) + ( יחס משקעים פטורים X25%) =

4.3. ההסדר האמור יחול לגבי קרנות הון סיכון חדשות (שהחלו את הגיוס מיום 1.1.2003 ואילך). לגבי קרנות הון סיכון ישנות, יתייחס הסדר זה רק לגבי השקעות בחברות מטרה שיבוצעו מיום 1.1.2003, תוך שקלול יחס ההשקעות בהתאם. על הקרנות (הישנות) היה לפנות אל הנציב עד עובר ל-31.12.03 לצורך אישור פרטי ההסדר.
4.4. 6. "דמי ניהול":
6.1. אין הסדר מיוחד ומכאן שחברת הניהול תשלם מס חברות בשיעורים הרגילים על רווחים אלו.


עוסק במיסוי בינלאומי, מיסוי נאמנויות, מיסוי מקרקעין, מע"מ, ירושת וצוואות - לרבות הלבנת הון, מיסוי יהלומנים, מיסוי ענף ההי-טק, רילוקיישן( relocation) ועוד.
מחבר הספרים: "אמנות מס - 111 טבלאות השוואה"; אנציקלופדיית אמנות מס כרך ב'; "מיסוי נאמנויות" ; '"חוק מס הבולים"; סדרת ספרי מס ערך מוסף (כרכים א'-ד'); בעל מדור קבוע: לתכנוני מס בירחון "ידע למידע". ובעיתון "ליצואן" של מכון היצוא הישראלי, מחברם של עשרות פרסומים בירחונים מקצועיים; מרצה ב: לשכות עורכי הדין, רואי החשבון ומכון היצוא הישראלי. חבר בועדות: המיסים, המכס והמע"מ בלשכת עורכי הדין. ליצירת קשר - טל: 077-7051717; E- mail: aryetax@gmail.com; סלולרי: 599600 - 0544
מקור המאמר באתר המשרד - http://www.atax.co.il


מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב