דוח מקוון למס ערך מוסף - הלכה למעשה
דף הבית  >>  >>  הרשם  |  התחבר
מאמרים

דוח מקוון למס ערך מוסף - הלכה למעשה 

מאת    [ 20/02/2011 ]
מילים במאמר: 1196   [ נצפה 6085 פעמים ]

 
 

 

1.כללי

במסגרת תיקון 37 לחוק מע"מ שפורסם ביולי 2009 נדרשים עוסקים להגיש דיווח מפורט על עסקאותיהם ותשומותיהם שהם תובעים.

הנ"ל מכונה דוח מקוון למע"מ.מטרת החוק הינה ליצור מאגר מידע אשר יסייע בין היתר במלחמה בחשבוניות הפיקטיביות.

יש צורך להדגיש כי קיימות חובות דיווח נוספות לרשויות המס כגון :דו"ח אישי מקוון של יחידים המוגש למס הכנסה החל משנת 2008 , דו"ח 6111 מקוון אשר חובה להגישו לכלל העוסקים ( החל משנת 2011 לגבי דוחות לשנת 2010 ) וכן דוחות 856 ו-126 אשר תחול עליהם חובת הגשה רבעונית החל מיום 1.1.2012.

לפיכך, הדווח האמור לעיל , מתייחס אך ורק לדיווח למע"מ והוא אמור להחליף בטווח הארוך את הפנקס הכחול המוגש כיום למע"מ.

2.על מי חלה חובת הדיווח?


חובת הדיווח חלה על אוכלוסיות שונות  כפי שיתואר להלן.

א.בשנת 2010

בתחילת שנת 2010 נכנסו לדיווח עוסקים שמחזור עסקאותיהם השנתי מעל 4 מליון ש"ח . וגם אותם   עוסקים החייבים בניהול ספרים בשיטת החשבונאות הכפולה.

במאמר מוסגר נציין כי לכל עסק הוראות משלו לפיהן הוא חייב לנהל את ספריו.קיימות כ- 16 תוספות לניהול ספרים המיועדות לסוגי עסקים שונים. עוסק שאינו מנהל את ספריו כדין צפוי לסנקציות שונות.

החובה לניהול הנהלת חשבונות כפולה בהתאם להוראות אלה תלויה אפוא במחזור העסק ובמספר המועסקים בהתאם לתוספת החלה על העוסק.(הטבלה מצורפת להלן).

ב. שנת 2011

יכנסו לדיווח עוסקים שמחזור עסקאותיהם השנתי מעל 4 מליון ש"ח

 או  עוסקים החייבים בניהול ספרים בשיטת החשבונאות הכפולה.

כן יכללו בדיווח מוסדות כספיים שמחזור עסקאותיהם השנתי מעל 4 מליון ש"ח.


מלכרי"ם המעסיקים מעל 300 עובדים גם יכללו בדיווח.

ג. שנת 2012

החל משנת 2012 יכנסו לדיווח כלל העוסקים המורשים ,דהיינו כל אלו שמחזורם מעל 100 אלף ש"ח .

נדגיש כי עוסק פטור לא ייכלל בדיווח מעצם הגדרתו מאחר ומחזור העסקאות שלו הינו

מתחת ל-100,000 ש"ח.

ד. מי חייב בניהול הנהלת חשבונות כפולה

לנוחיותכם, מצורפת טבלה מקוצרת המתארת אילו עוסקים חייבים בניהול הנהלת חשבונות כפולה בהתאם להוראות ניהול ספרים :

יצוין כי המחזור לעניין הדיווח המקוון הינו בש"ח לפני מע"מ.

3.אופן הדיווח

א.החל מתאריך 1.1.2012 תהיה קיימת חובה להשתמש במספרי חשבוניות מס אשר
   יוקצו ע"י רשות המיסים.יחד עם זאת ,ניתן יהא להשתמש גם במספור פנימי של העוסק  
   במקביל למספר שהוקצה מראש.
   לגבי עסקים המנהלים מספר סניפים או שרוצים לפצל את הפעילות למספר סוגי
   חשבוניות , הרי שיצטרכו לפעול במסגרת החשבונות שהוקצו תוך הפרדה לסדרות   
   שונות של מספרי חשבוניות.
חשוב להדגיש כי אין לאפשר מצב בו מספרי חשבוניות יחפפו אחת את השנייה באותה שנת מס.
הקצאת המספרים תבוצע לתוך האזור האישי של העוסק  במע"מ.

ב. ככלל,החל מהיום, חובת הדיווח חלה לגבי סכומי חשבונית מכירה שהיא מעל 5,000 ש"ח  
    לפני מע"מ וחשבונית הוצאה שהיא מעל 300 ש"ח.

·       הדיווח אמור לכלול את כל חשבוניות המס , רשימוני היבוא וחשבוניות הקניה שהוצאו בתקופת הדיווח.

·       לגבי כל חשבונית יש לפרט את מס' החשבונית , סמל שנקבע ע"י המנהל , תאריך , סכום , סכום המע"מ וכן את מספר הרישום של הקונה  או המוכר במע"מ (שהינו מס' עוסק או ח.פ.)

·       נקבע כי לגבי סכומי חשבוניות מכירה שסכומן פחות  מסך 5,000 ש"ח לפני מע"מ אין חובה לפרטן וניתן לרשום את סכומן הכולל במצטבר ואת מספר החשבוניות.

·       לכל סוג עסקה קיים סמל משלה .כגון : עסקה רגילה תצוין ב-"S ", עסקאות יצוא ב""M וכו'.
רשימת כל הסימולים מפורטת באתר רשום המיסים בנושא מע"מ או בתוכנות הנהלת החשבונות של העסק.

·       לגבי חשבוניות רכישה  (תשומות) ניתן  לרשמן בסכום כולל - במידה ומס התשומות אינו עולה על 300 ש"ח בגין כל חשבונית.
הרישום הנ"ל מוגבל לרכישות מסוג "קופה קטנה".

·       לגבי חשבוניות רכישה  (תשומות) יש  לרשום כל חשבונית בנפרד וכן חובה לציין את מספר הרישום של העוסק .
בעת שידור הדוח המקוון ייבדק מספר הספק ואם לא תהיה התאמה בין מספר העוסק לשם העוסק הרשומה תפלט כשגויה.
לפיכך חשוב לוודא ולעדכן במערכת הנהלת החשבונות את פרטי הספקים.

ג. בסיום הכנת הדיווח ייווצר קובץ  ( המכונה 874PCN )המכיל את כל רשומות ההכנסות וההוצאות המשויכות לתקופת הדו"ח.את הקובץ הנ"ל יש לשדר למע"מ באזור המקוון.

ד.בטרם שליחת הדו"ח יש להחתימו בחתימה אלקטרונית שהיא מעין כרטיס אשראי המיועד לאותו עוסק.

·       קיימות מספר חברות המנפיקות "כרטיס חכם " לחתימה אלקטרונית.

·      בכל תקופת דיווח ניתן לשדר קובץ אחד בלבד.לכן באם רוצים לבצע שידור נוסף של אותו הדוח , יש צורך לפנות לתחנת מע"מ.

·      לכל עוסק  חתימה משלו .במידה וקיימות מספר חברות יש צורך בחתימה נפרדת לכל חברה וחברה , למעט באיחוד עוסקים שהינה ישות מאוחדת של כמה חברות (לצורך הדיווח למע"מ בלבד ) בו ניתן לבחור חתימה של אחת החברות בלבד.

·      איחוד עוסקים
נכון להיום ,יש חובת הגשת דוח שנתי מסכם של כל עוסק הכלול באיחוד העוסקים.הדיווח המקוון יחול ב-2012 לפי המתכונת הרגילה של כלל העוסקים.
יצוין כי בדיווח של איחוד העוסקים (החייב בהגשת הדו"ח) יש צורך בסיכום של כלל הפעילות של כל העוסקים בדו"ח.
לכן במידה ואחד העוסקים הכלולים באיחוד חייב בדיווח ( בהתאם להנחיות שהוזכרו לעיל ) הרי שכל האיחוד חייב בדיווח.לעומת זאת , אם כל אחד מהעוסקים אינו חייב בדיווח הרי שכל האיחוד אינו חייב בדיווח ויכול לבקש לצאת מתחולת הדיווח.

·      מלכרי"ם
יכנסו לדיווח החל מ-1.1.2011 .
מלכ"ר המעסיק מעל 300 עובדים לפי טופס 126 חייב בדיווח.
מלכ"ר שנשלחה לו הודעה ואינו צריך להיכלל בדיווח יכול להגיש בקשה לצאת מתחולת הדיווח.
החל משנת 2012 יכללו כל המלכרי"ם בדיווח המקוון.

4.תיקונים לדיווח

·      באם נדרש לתקן דוח יש צורך לפעול באחת משתי האפשרויות :

א.לפנות למשרדי מע"מ ולבקש לפתוח אפשרות לשידור חוזר של הדו"ח.

ב.תיקון של הפעולות השגויות , בתקופת הדיווח הבאה.

·בטרם שידור הדו"ח ניתן לבדוק את תקינותו ולבצע תיקון של השגוים.
דו"ח שבו מעל 5% של שגוים (מסך הדו"ח) לא ניתן לשידור ויש לתקן את השגוים.


5.תדירות הדיווח והתשלום

הדיווח מוגש בתדירות חודשית ב-ON LINE והוא כולל מידע על העסקאות והתשומות השייכות לאותה תקופת דיווח.
למרות שהדיווח הינו חודשי , הרי שהתשלום יכול להיות דו-חודשי.

מי שמחזורו בשנת 2012 יהיה מעל 835,000 ש"ח , חייב בדיווח חודשי ותשלום עד ה-15 לחודש שאחריו.

לעומת זאת מי שמחזורו בשנת 2012 יהיה מתחת  835,000 ש"ח , יתחייב בדיווח חודשי

עד ה-25 לחודש שאחריו ( בגין חודשים אי-זוגיים ) אולם התשלום יכלול שני חדשים ביחד.למרות זאת , מי שירצה יוכל לשלם בכל חודש.

לדוגמא : הדיווח של חודש 1/2012 יבוצע עד 25/2/2012
              הדיווח של חודש 2/2012 יבוצע עד 15/3/2012 ואז גם יבוצע התשלום עבור שני החדשים גם יחד.

6.יציאה מתחולת הדיווח- בשנת 2011

רשות המיסים שלחה בחודש ספטמבר 2010 מכתבים למספר רב של עוסקים לגבי כניסתם לתחולת הדיווח המקוון החל משנת 2011.

עוסק שסבור שהוא יוצא מתחולת הדיווח מן הראוי שישלח בקשה בכתב להוצאה מתחולת הדיווח.הבקשה מוגשת בטפסים מיוחדים ויש לבחור את הנימוק ליציאה מתחולת הדיווח.(הטפסים מופיעים באתר רשות המיסים בנושא מע"מ).

כאמור לעיל , כל הנ"ל מתייחס אך ורק לשנת 2011 שכן החל משנת 2012 יכללו רוב העוסקים בתחולת הדיווח , למעט עוסקים פטורים.

לסיכום

קיימת חשיבות רבה לבחינת עמידת העסק בהוראות ניהול הספרים הן בהקשר הפרוצדוראלי , החוקי והן בהקשר לדוח המקוון.

לתשומת הלב :
הנ"ל מובא כמידע תמציתי בלבד ואין להסתמך עליו מבלי לקבל  חוו"ד  מקצועית נוספת.

גיל בוכוייץ , רו"ח 050-7865018 gilbuc@netvision.net.il ת.ד. 1014 , זכרון יעקב
דף הבית

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב